Filhos de Deus

אך אלה נכתבו למען תאמינו כי ישוע הוא המשיח בן אלהים ולמען יהיו לכם המאמינים חיי עולם בשמו׃

João 20:31

כי ככה אהב האלהים את העולם עד אשר נתן את בנו את יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו כי אם יחיה חיי עולמים׃

João 3:16

כי כלכם בני אלהים אתם על ידי האמונה במשיח ישוע׃

כי כלכם אשר נטבלתם למשיח לבשתם את המשיח׃

Gálatas 3:26,27

אשרי רדפי שלום כי בני אלהים יקראו׃

Mateus 5:9

בנים אתם ליהוה אלהיכם לא תתגדדו ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת׃

כי עם קדוש אתה ליהוה אלהיך ובך בחר יהוה להיות לו לעם סגלה מכל העמים אשר על פני האדמה׃

Deuteronômio 14:1,2

כי כל אשר רוח אלהים ינהגם בני אלהים המה׃

כי לא קבלתם רוח עבדות לשוב לירא כי אם קבלתם רוח משפט בנים אשר בו קראים אנחנו אבא אבינו׃

Romanos 8:14,15

15 ויאמר אליהם ואתם מה תאמרו מי אני׃

16 ויען שמעון פטרוס ויאמר אתה הוא המשיח בן אלהים חיים׃

17 ויען ויאמר אליו אשריך שמעון בר יונה כי בשר ודם לא גלה לך את זאת כי אם אבי שבשמים׃

Mateus 16:15-17

והרוח ההוא מעיד ברוחנו כי בני אלהים אנחנו׃

Romanos 8:16

ראו מה גדלה אהבת האב הנתונה לנו אשר נקרא בני האלהים על כן העולם איננו ידע אתנו יען כי אותו לא ידע׃

1 João 3:1

לכן אינך עוד עבד כי אם בן ואם בן אתה הנך גם יורש האלהים על ידי המשיח׃

Gálatas 4:7

והמקבלים אתו נתן עז למו להיות בנים לאלהים המאמינים בשמו׃

אשר לא מדם ולא מחפץ הבשר אף לא מחפץ גבר כי אם מאלהים נולדו׃

João 1:12,13

ונודעו בזאת בני האלהים ובני השטן כל איש אשר לא יעשה צדקה איננו מאלהים וכן כל אשר לא יאהב את אחיו׃

1 João 3:10

אם סבלים אתם מוסר דעו כי כאב עם בניו כן מתנהג אלהים עמכם כי איה הבן אשר אביו לא ייסרנו׃

אך אם תהיו באין מוסר אשר היה מנת כלם אז ממזרים אתם ולא בנים׃

Hebreus 12:7,8

כלומר לא בני הבשר המה בני האלהים כי אם בני ההבטחה הם הנחשבים לזרע׃

Romanos 9:8

ובמלאת העת שלח האלהים את בנו אשר נולד מאשה ונתן תחת יד התורה׃

לפדות את אשר היו תחת יד התורה למען נקבל את משפט הבנים׃

Gálatas 4:4,5

והיה מספר בני ישראל כחול הים אשר לא ימד ולא יספר והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני אל חי׃

Oséias 1:10