Força

לתת לכם לפי עשר כבודו להתחזק בגבורה על ידי רוחו לאדם הפנימי׃

Efésios 3:16

עזי אליך אזמרה כי אלהים משגבי אלהי חסדי׃

Salmos 59:17

אל תירא כי עמך אני אל תשתע כי אני אלהיך אמצתיך אף עזרתיך אף תמכתיך בימין צדקי׃

Isaías 41:10

לכו אלי כל העמלים והטעונים ואני אניח לכם׃

Mateus 11:28

לדוד יהוה אורי וישעי ממי אירא יהוה מעוז חיי ממי אפחד׃

Salmos 27:1

כלה שארי ולבבי צור לבבי וחלקי אלהים לעולם׃

Salmos 73:26

זאת נחמתי בעניי כי אמרתך חיתני׃

Salmos 119:50

יהוה עזי ומגני בו בטח לבי ונעזרתי ויעלז לבי ומשירי אהודנו׃

Salmos 28:7

כי יהוה אלהיכם ההלך עמכם להלחם לכם עם איביכם להושיע אתכם׃

Deuteronômio 20:4

כל זאת אוכל בעזרת המשיח הנותן כח בקרבי׃

Filipenses 4:13

לך יהוה הגדלה והגבורה והתפארת והנצח וההוד כי כל בשמים ובארץ לך יהוה הממלכה והמתנשא לכל לראש׃

1 Crônicas 29:11

וקוי יהוה יחליפו כח יעלו אבר כנשרים ירוצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו׃

Isaías 40:31

ובטח אני כי המתחיל בכם המעשה הטוב גם יגמרנו עד יום ישוע המשיח׃

Filipenses 1:6

אבל נאמן הוא האדון אשר יחזק אתכם וישמרכם מן הרע׃

2 Tessalonicenses 3:3

הלוא צויתיך חזק ואמץ אל תערץ ואל תחת כי עמך יהוה אלהיך בכל אשר תלך׃

Josué 1:9

עמו זרוע בשר ועמנו יהוה אלהינו לעזרנו ולהלחם מלחמתנו ויסמכו העם על דברי יחזקיהו מלך יהודה׃

2 Crônicas 32:8

ואתם חזקו ואל ירפו ידיכם כי יש שכר לפעלתכם׃

2 Crônicas 15:7

אהה אדני יהוה הנה אתה עשית את השמים ואת הארץ בכחך הגדול ובזרעך הנטויה לא יפלא ממך כל דבר׃

Jeremias 32:17

לשום לאבלי ציון לתת להם פאר תחת אפר שמן ששון תחת אבל מעטה תהלה תחת רוח כהה וקרא להם אילי הצדק מטע יהוה להתפאר׃

Isaías 61:3

לכן רצתה נפשי בחלשות ובחרפות ובצרות וברדיפות ובמצוקות בעד המשיח כי כאשר חלשתי אז גבור אני׃

2 Coríntios 12:10

ברב שרעפי בקרבי תנחומיך ישעשעו נפשי׃

Salmos 94:19

אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם יהוה אלהינו נזכיר׃

Salmos 20:7

ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מדעך ובכל מאדך זאת היא המצוה הראשנה׃

Marcos 12:30

יהוה אדני חילי וישם רגלי כאילות ועל במותי ידרכני למנצח בנגינותי׃

Habacuque 3:19

חזקו ואמצו אל תיראו ואל תערצו מפניהם כי יהוה אלהיך הוא ההלך עמך לא ירפך ולא יעזבך׃

Deuteronômio 31:6

יהוה עזי ומגני בו בטח לבי ונעזרתי ויעלז לבי ומשירי אהודנו׃

יהוה עז למו ומעוז ישועות משיחו הוא׃

Salmos 28:7,8

כי כלי מלחמתנו אינם של הבשר כי אם חזקים הם לאלהים להרס מבצרים׃

2 Coríntios 10:4

נתן ליעף כח ולאין אונים עצמה ירבה׃

Isaías 40:29

מיהוה מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ׃

כי יפל לא יוטל כי יהוה סומך ידו׃

Salmos 37:23,24

כי מי אלוה מבלעדי יהוה ומי צור זולתי אלהינו׃

Salmos 18:31

כי האלהים לא נתן לנו רוח אימה כי אם רוח גבורה ואהבה ומוסר׃

2 Timóteo 1:7

אבל תקבלו גבורה בבוא עליכם רוח הקדש והייתם עדי בירושלים ובכל יהודה ובשמרון ועד קצה הארץ׃

Atos 1:8

ותצר לדוד מאד כי אמרו העם לסקלו כי מרה נפש כל העם איש על בנו ועל בנתיו ויתחזק דוד ביהוה אלהיו׃

1 Samuel 30:6

אתם הבנים הנכם מאלהים ונצחתם אתם כי אשר בכם גדול הוא מאשר בעולם׃

1 João 4:4

ויאמר אלי די לך חסדי כי בחלשה תשלם גבורתי על כן שמח לבי להתהלל בחלשותי למען תשרה עלי גבורת המשיח׃

לכן רצתה נפשי בחלשות ובחרפות ובצרות וברדיפות ובמצוקות בעד המשיח כי כאשר חלשתי אז גבור אני׃

2 Coríntios 12:9,10

מפי עוללים וינקים יסדת עז למען צורריך להשבית אויב ומתנקם׃

Salmos 8:2

לולא האמנתי לראות בטוב יהוה בארץ חיים׃

קוה אל יהוה חזק ויאמץ לבך וקוה אל יהוה׃

Salmos 27:13,14

עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה׃

Salmos 118:14

למנצח לעבד יהוה לדוד אשר דבר ליהוה את דברי השירה הזאת ביום הציל יהוה אותו מכף כל איביו ומיד שאול ויאמר ארחמך יהוה חזקי׃

יהוה סלעי ומצודתי ומפלטי אלי צורי אחסה בו מגני וקרן ישעי משגבי׃

Salmos 18:1,2

31 כי לא יזנח לעולם אדני׃

32 כי אם הוגה ורחם כרב חסדו׃

33 כי לא ענה מלבו ויגה בני איש׃

Lamentações 3:31-33

דרשו יהוה ועזו בקשו פניו תמיד׃

1 Crônicas 16:11

פודה יהוה נפש עבדיו ולא יאשמו כל החסים בו׃

Salmos 34:22

אם אלך בקרב צרה תחיני על אף איבי תשלח ידך ותושיעני ימינך׃

Salmos 138:7

כי לא בחרבם ירשו ארץ וזרועם לא הושיעה למו כי ימינך וזרועך ואור פניך כי רציתם׃

Salmos 44:3

ויאמר דויד לשלמה בנו חזק ואמץ ועשה אל תירא ואל תחת כי יהוה אלהים אלהי עמך לא ירפך ולא יעזבך עד לכלות כל מלאכת עבודת בית יהוה׃

1 Crônicas 28:20

ואני אשיר עזך וארנן לבקר חסדך כי היית משגב לי ומנוס ביום צר לי׃

Salmos 59:16

כי בך ארץ גדוד ובאלהי אדלג שור׃

Salmos 18:29

קוה אל יהוה חזק ויאמץ לבך וקוה אל יהוה׃

Salmos 27:14

ותשועת צדיקים מיהוה מעוזם בעת צרה׃

Salmos 37:39

אשר הראיתנו צרות רבות ורעות תשוב תחיינו ומתהמות הארץ תשוב תעלני׃

תרב גדלתי ותסב תנחמני׃

Salmos 71:20,21

אשרי אדם עוז לו בך מסלות בלבבם׃

ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלהים בציון׃

Salmos 84:5,7

העניים והאביונים מבקשים מים ואין לשונם בצמא נשתה אני יהוה אענם אלהי ישראל לא אעזבם׃

Isaías 41:17

לכן כה אמר יהוה אלהי צבאות יען דברכם את הדבר הזה הנני נתן דברי בפיך לאש והעם הזה עצים ואכלתם׃

Jeremias 5:14

שקדו ועמדו באמונה התאששו והתחזקו׃

1 Coríntios 16:13

סוף דבר אחי חזקו באדנינו ובעז גבורתו׃

Efésios 6:10

קרוב יהוה לנשברי לב ואת דכאי רוח יושיע׃

Salmos 34:18

בהתעטף עלי רוחי ואתה ידעת נתיבתי בארח זו אהלך טמנו פח לי׃

Salmos 142:3

אלהים למדתני מנעורי ועד הנה אגיד נפלאותיך׃

וגם עד זקנה ושיבה אלהים אל תעזבני עד אגיד זרועך לדור לכל יבוא גבורתך׃

Salmos 71:17,18

ויבט בן ישוע ויאמר להם מבני אדם יפלא הדבר אבל מהאלהים לא יפלא כל דבר׃

Mateus 19:26

ויהי כאשר ראו את בטחון לב של פטרוס ויוחנן והבינו כי הדיוטים ולא בעלי חכמה המה ויתמהו עליהם ויכירום כי התהלכו עם ישוע׃

Atos 4:13

אם נסבל גם נמלך אתו ואם ננכר גם הוא ינכר אתנו׃

2 Timóteo 2:12

ודברי וקריאתי לא לפתות באמרי חכמת בני אדם כי אם בתוכחת הרוח והגבורה׃

למען אשר לא תהיה אמונתכם בחכמת בני אדם כי אם בגבורת אלהים׃

1 Coríntios 2:4,5

דלפה נפשי מתוגה קימני כדברך׃

Salmos 119:28

ויאמר להם לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו כי קדוש היום לאדנינו ואל תעצבו כי חדות יהוה היא מעזכם׃

Neemias 8:10

ועתה מה נאמר על זאת אם האלהים לנו מי יריב אתנו׃

Romanos 8:31

למנצח מזמור לדוד יהוה בעזך ישמח מלך ובישועתך מה יגיל מאד׃

Salmos 21:1

כי לא אתם הם המדברים כי רוח אביכם הוא המדבר בפיכם׃

Mateus 10:20

ולו אשר יכל להרבות גמוליו עלינו יותר מכל משאלותינו ומחשבותינו לפי הכח הפעל בקרבנו׃

לו הכבוד בקרב הקהל במשיח ישוע לדר ודר עד עולמי עולמים אמן׃

Efésios 3:20,21

כי דבר האלהים חי הוא ופעל גבורות וחד מחרב פיפיות ונכנס עד להבדיל בין נפש לרוח ובין הדבקים למוח ובחן מחשבות לבב ומזמותיו׃

Hebreus 4:12

והנה ידענו כי לאהבי אלהים הקרואים בעצתו הכל יעזר לטוב להם׃

Romanos 8:28

וגברתים ביהוה ובשמו יתהלכו נאם יהוה׃

Zacarias 10:12

כי דבר הצלב סכלות הוא לאבדים אבל לנו הנושעים גבורת אלהים הוא׃

1 Coríntios 1:18

כי היית מעוז לדל מעוז לאביון בצר לו מחסה מזרם צל מחרב כי רוח עריצים כזרם קיר׃

Isaías 25:4

כי מהותו הנעלמה היא כחו הנצחי ואלהותו מעת נברא העולם תודע במעשים ותראה לבלתי היות להם להתנצל׃

Romanos 1:20

יען אשר לא נוכל אנחנו לדין דין מעצמנו כי יכלתנו מאת האלהים היא׃

2 Coríntios 3:5

ויען ויאמר אלי לאמר זה דבר יהוה אל זרבבל לאמר לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי אמר יהוה צבאות׃

Zacarias 4:6

חזקו ויאמץ לבבכם כל המיחלים ליהוה׃

Salmos 31:24