Fraqueza

שפטו דל ויתום עני ורש הצדיקו׃

Salmos 82:3

ויאמר אלי די לך חסדי כי בחלשה תשלם גבורתי על כן שמח לבי להתהלל בחלשותי למען תשרה עלי גבורת המשיח׃

2 Coríntios 12:9

כלה שארי ולבבי צור לבבי וחלקי אלהים לעולם׃

Salmos 73:26

לב שמח ייטב גהה ורוח נכאה תיבש גרם׃

Provérbios 17:22

השליכו עליו כל יהבכם כי הוא ידאג לכם׃

1 Pedro 5:7

כל זאת אוכל בעזרת המשיח הנותן כח בקרבי׃

Filipenses 4:13

וכן גם הרוח תמך אתנו בחלשותינו כי לא ידענו מה להתפלל כראוי אכן הרוח הוא מפגיע בעדנו באנחות עמקות מדבר׃

Romanos 8:26

לכן רצתה נפשי בחלשות ובחרפות ובצרות וברדיפות ובמצוקות בעד המשיח כי כאשר חלשתי אז גבור אני׃

2 Coríntios 12:10

לכו אלי כל העמלים והטעונים ואני אניח לכם׃

Mateus 11:28

כי אין לנו כהן גדול אשר לא יוכל להצטער על חליינו כי אם המנסה בכל כמונו אך בלי חטא׃

Hebreus 4:15

נתן ליעף כח ולאין אונים עצמה ירבה׃

Isaías 40:29

שקדו והתפללו פן תבאו לידי נסיון הן הרוח היא חפצה והבשר הוא רפה׃

Mateus 26:41

כי האלהים לא נתן לנו רוח אימה כי אם רוח גבורה ואהבה ומוסר׃

2 Timóteo 1:7

פתח פיך לאלם אל דין כל בני חלוף׃

Provérbios 31:8