Ganância

כי מה יסכן לאדם כי יקנה את כל העולם ונשחתה נפשו׃

Marcos 8:36

לא יוכל איש לעבד שני אדנים כי אם ישנא את האחד ויאהב את האחר או ידבק באחד ויבזה את האחר לא תוכלו עבוד את האלהים ואת הממון׃

Mateus 6:24

אבל זנות וכל טמאה ואהבת בצע בל יזכר ביניכם כאשר נאוה לקדשים׃

Efésios 5:3

אל תיגע להעשיר מבינתך חדל׃

Provérbios 23:4

אבל המבקשים להעשיר יפלו בנסיון ובמוקשים וברב תאות סבלות ומשחיתות המשקיעות את האדם בשחת ובאבדון׃

1 Timóteo 6:9

על כן תמותתו את אבריכם בארץ את הזנות והטמאה והזמה והתאות הרעות ונטות אחרי הבצע אשר היא עבודת אלילים׃

Colossenses 3:5

ויאמר אליהם ראו והשמרו לכם מבצע בצע כי חיי האדם אינם תלוים בהרבות נכסיו׃

Lucas 12:15

הט לבי אל עדותיך ואל אל בצע׃

Salmos 119:36

כל היום התאוה תאוה וצדיק יתן ולא יחשך׃

Provérbios 21:26

כי לזאת אף משלמים אתם את המס כי משרתי אלהים המה השקדים על זאת׃

Romanos 13:6

כי שרש כל הרעות אהבת הכסף ויש אשר ערגו לו ויסורו מן האמונה ויעציבו את נפשם במכאבים רבים׃

1 Timóteo 6:10

כאשר יצא מבטן אמו ערום ישוב ללכת כשבא ומאומה לא ישא בעמלו שילך בידו׃

Eclesiastes 5:15

אהב כסף לא ישבע כסף ומי אהב בהמון לא תבואה גם זה הבל׃

Eclesiastes 5:10

אל תאצרו לכם אוצרות בארץ אשר יאכלום שם סס ורקב וגנבים יחתרו שם וגנבו׃

אבל תאצרו לכם אוצרות בשמים אשר סס ורקב לא יאכלום שם וגנבים לא יחתרו שם ולא יגנבו׃

Mateus 6:19,20

הון מהבל ימעט וקבץ על יד ירבה׃

Provérbios 13:11