Generosidade

השאל מאתך תן לו והבא ללות ממך אל תשב פניו׃

Mateus 5:42

וכל איש כאשר ידבנו לבו לא מצער ולא מאנס כי הנתן בלב שמח יאהבנו אלהים׃

2 Coríntios 9:7

וכל השאל ממך תן לו והלקח את אשר לך אל תשאל מאתו׃

Lucas 6:30

2 לכן בעשותך צדקה אל תריע לפניך בשופר כמעשה החנפים בבתי הכנסיות ובחרבות למען יהללו אותם האמשים אמן אמר אני לכם כי לקחו את שכרם׃

3 ואתה בעשותך צדקה אל תדע שמאלך את אשר עשה ימינך׃

4 למען תהיה צדקתך בסתר ואביך הראה במסתרים הוא בגלוי יגמלך׃

Mateus 6:2-4

והמלך יענה ויאמר אליהם אמן אמר אני לכם מה שעשיתם לאחד מאחי הצעירים האלה לי עשיתם׃

Mateus 25:40

הן אתם הרעים ידעים לתת מתנות טבות לבניכם אף כי האב מן השמים יתן את רוח הקדש לשאלים מאתו׃

Lucas 11:13

תנו ותנתן לכם מדה טובה דחוקה וגדושה ומשפעה יתנו אל חיקכם כי במדה אשר אתם מודדים בה ימד לכם׃

Lucas 6:38

כבד את יהוה מהונך ומראשית כל תבואתך׃

וימלאו אסמיך שבע ותירוש יקביך יפרצו׃

Provérbios 3:9,10

15 אח או אחות אם יהיו בעירם ובחסר לחם יומם׃

16 ואיש מכם יאמר אליהם לכו לשלום והתחממו ושבעו ולא תתנו להם די מחסור גופם מה תועיל זאת׃

17 ככה גם האמונה אם אין בה מעשים מתה היא בעצמה׃

Tiago 2:15-17

אטם אזנו מזעקת דל גם הוא יקרא ולא יענה׃

Provérbios 21:13

ואיש מכם כי יחסר חכמה יבקשנה מאלהים הנותן לכל בנדיבה ובאין גערה ותנתן לו׃

Tiago 1:5

נפש ברכה תדשן ומרוה גם הוא יורא׃

Provérbios 11:25

טוב איש חונן ומלוה יכלכל דבריו במשפט׃

Salmos 112:5

אל תמנע טוב מבעליו בהיות לאל ידיך לעשות׃

Provérbios 3:27

והנתן זרע לזרע ולחם לאכל יתן וירבה את זרעכם ויפריא תנובות צדקתכם׃

2 Coríntios 9:10

למען תעשירו בכל לכל התמימות הפעלת תודה לאלהים על ידינו׃

2 Coríntios 9:11

נתן ליעף כח ולאין אונים עצמה ירבה׃

Isaías 40:29

כי בהמצא לאיש רוח נדיבה רצויה היא לפי מה שיש לו ולא לפי מה שאין לו׃

2 Coríntios 8:12

הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר יהוה צבאות אם לא אפתח לכם את ארבות השמים והריקתי לכם ברכה עד בלי די׃

Malaquias 3:10

כי לא יחדל אביון מקרב הארץ על כן אנכי מצוך לאמר פתח תפתח את ידך לאחיך לעניך ולאבינך בארצך׃

Deuteronômio 15:11

6 כי הנה הזרע בצמצום גם יקצר בצמצום והזרע בברכות גם יקצר בברכות׃

7 וכל איש כאשר ידבנו לבו לא מצער ולא מאנס כי הנתן בלב שמח יאהבנו אלהים׃

8 ואלהים יכל להשפיע עליכם כל חסד עד כי יהיה לכם בכל עת די ספוקכם בכל ותותירו בכל מעשה טוב׃

9 ככתוב פזר נתן לאביונים צדקתו עמדת לעד׃

10 והנתן זרע לזרע ולחם לאכל יתן וירבה את זרעכם ויפריא תנובות צדקתכם׃

11 למען תעשירו בכל לכל התמימות הפעלת תודה לאלהים על ידינו׃

12 כי שרות העבודה הזאת לא לבד ימלא את מחסרי הקדושים כי גם יודו רבים לאלהים בשרותכם הנאמן הזה׃

2 Coríntios 9:6-12

יש מפזר ונוסף עוד וחושך מישר אך למחסור׃

נפש ברכה תדשן ומרוה גם הוא יורא׃

Provérbios 11:24,25