Gentileza

ענות רוחכם תודע לכל איש קרב הוא האדון׃

Filipenses 4:5

ופרי הרוח אהבה שמחה ושלום ארך רוח ונדיבות וחסד ואמונה׃

וענוה ופרישות אין תורה לנגד עשי אלה׃

Gálatas 5:22,23

לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא׃

לא תקם ולא תטר את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני יהוה׃

Levítico 19:17,18

לכן אתם כבחירי האלהים הקדשים והחביבים לבשו המון רחמים ונדיבות ונמיכות רוח וענוה וארך אפים׃

Colossenses 3:12

אהבת האחים תעמד׃

הכנסת ארחים אל תשכחו כי יש אשר הכניסו בה מלאכים ולא ידעו׃

Hebreus 13:1,2

לכן אל נדין עוד איש את רעהו כי אם זה יהי דינכם שלא יתן איש לפני אחיו מכשול או מוקש׃

Romanos 14:13

התהלכו בחכמה עם אשר בחוץ והוקירו את העת׃

דבריכם יהיו נעימים בכל עת וממלחים במלח למען תדעו להשיב דבר לכל אדם׃

Colossenses 4:5,6

מענה רך ישיב חמה ודבר עצב יעלה אף׃

Provérbios 15:1

צוף דבש אמרי נעם מתוק לנפש ומרפא לעצם׃

Provérbios 16:24

כה אמר יהוה צבאות לאמר משפט אמת שפטו וחסד ורחמים עשו איש את אחיו׃

ואלמנה ויתום גר ועני אל תעשקו ורעת איש אחיו אל תחשבו בלבבכם׃

Zacarias 7:9,10

לכן כאשר העת בידנו נעשה נא את הטוב עם כל אדם וביותר עם בני אמונתנו׃

Gálatas 6:10

אמן אמן אני אמר לכם כי כל המקבל את אשר אשלחהו אתי הוא מקבל והמקבל אתי הוא מקבל את שלחי׃

João 13:20