Guardar o Coração

לכן אם קמתם עם המשיח בקשו את אשר למעלה אשר המשיח ישב שם לימין האלהים׃

Colossenses 3:1

מכל משמר נצר לבך כי ממנו תוצאות חיים׃

Provérbios 4:23

תנה בני לבך לי ועיניך דרכי תרצנה׃

Provérbios 23:26

ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך׃

והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך׃

Deuteronômio 6:5,6

קרבו לאלהים ויקרב אליכם רחצו ידיכם החטאים טהרו לבבכם חלוקי הלבב׃

Tiago 4:8

בני תורתי אל תשכח ומצותי יצר לבך׃

כי ארך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך׃

Provérbios 3:1,2

אל תדאגו כי אם בתפלה ובתחנונים עם תודה תודיעו בכל דבר את משאלותיכם לאלהינו׃

ושלום אלהים הנשגב מכל שכל ינצר את לבבכם ואת מחשבותיכם במשיח ישוע׃

Filipenses 4:6,7

נכון לבי אלהים נכון לבי אשירה ואזמרה׃

Salmos 57:7

ואל תשתוו לעולם הזה כי אם התחלפו בהתחדש דעתכם למען תבחנו לדעת מה הוא רצון האלהים הטוב והחמד והשלם׃

Romanos 12:2

בחנני יהוה ונסני צרופה כליותי ולבי׃

כי חסדך לנגד עיני והתהלכתי באמתך׃

Salmos 26:2,3

אשרי ברי לבב כי הם יחזו את האלהים׃

Mateus 5:8

לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה למען תשמר לעשות ככל הכתוב בו כי אז תצליח את דרכך ואז תשכיל׃

Josué 1:8

כן הוחילו גם אתם ואמצו לבבכם כי קרוב האדון לבא׃

Tiago 5:8

בכל לבי דרשתיך אל תשגני ממצותיך׃

בלבי צפנתי אמרתך למען לא אחטא לך׃

Salmos 119:10,11

האיש הטוב מאוצר לבבו הטוב מפיק את הטוב והאיש הרע מאוצר לבבו הרע מפיק את הרע כי משפעת הלב ימלל פיהו׃

Lucas 6:45

3 בחנת לבי פקדת לילה צרפתני בל תמצא זמתי בל יעבר פי׃

4 לפעלות אדם בדבר שפתיך אני שמרתי ארחות פריץ׃

5 תמך אשרי במעגלותיך בל נמוטו פעמי׃

Salmos 17:3-5

לב טהור ברא לי אלהים ורוח נכון חדש בקרבי׃

Salmos 51:10

חקרני אל ודע לבבי בחנני ודע שרעפי׃

וראה אם דרך עצב בי ונחני בדרך עולם׃

Salmos 139:23,24

ויאמר אלהם שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנכי מעיד בכם היום אשר תצום את בניכם לשמר לעשות את כל דברי התורה הזאת׃

Deuteronômio 32:46