Homem

כה אמר יהוה ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרעו ומן יהוה יסור לבו׃

Jeremias 17:5

אדם ילוד אשה קצר ימים ושבע רגז׃

Jó 14:1

אל תגער בזקן כי אם תזהירנו כאב לך ואת הצעירים כאחים׃

1 Timóteo 5:1

מה אנוש כי תגדלנו וכי תשית אליו לבך׃

Jó 7:17

בבטלו האיבה בבשרו את תורת המצות בגזרותיהן לברא בנפשו את השנים לאיש אחד חדש ויעש שלום׃

Efésios 2:15

45 כן גם כתוב ויהי האדם הוא אדם הראשון לנפש חיה אדם האחרון לרוח מחיה׃

46 אבל לא של הרוח היא הראשונה אלא של הנפש ואחרי כן של הרוח׃

47 האדם הראשון מן האדמה הוא של עפר והאדם השני הוא האדון מן השמים׃

48 וכמו אשר הוא מעפר ככה גם אשר הם מעפר וכמו אשר הוא מן השמים ככה גם אשר הם מן השמים׃

49 וכאשר לבשנו דמות האדם אשר מעפר כן נלבש גם דמות האדם אשר מן השמים׃

1 Coríntios 15:45-49

כי אם כאשר העיד האמר במקום אחד מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו׃

Hebreus 2:6

והאיש ההוא אל ידמה בנפשו כי ישא דבר מאת יהוה׃

איש אשר חלק לבו הפכפך הוא בכל דרכיו׃

Tiago 1:7,8

מיהוה מצעדי גבר ואדם מה יבין דרכו׃

Provérbios 20:24

ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמש הרמש על הארץ׃

ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם׃

Gênesis 1:26,27

לאדם מערכי לב ומיהוה מענה לשון׃

Provérbios 16:1

וישמעו את קול יהוה אלהים מתהלך בגן לרוח היום ויתחבא האדם ואשתו מפני יהוה אלהים בתוך עץ הגן׃

Gênesis 3:8

ואתה איש האלהים ברח לך מאלה ורדף צדקה וחסידות ואמונה ואהבה וסבלנות וענוה׃

1 Timóteo 6:11

כי נכח עיני יהוה דרכי איש וכל מעגלתיו מפלס׃

Provérbios 5:21

כאשר הייתי עולל כעולל דברתי כעולל הגיתי כעולל חשבתי וכאשר הייתי לאיש הסירתי דברי העולל׃

1 Coríntios 13:11

22 אשר תסורו מדרכיכם הראשנים ותפשטו את האדם הישן הנשחת בתאות התרמית׃

23 ותתחדשו ברוח שכלכם׃

24 ותלבשו את האדם החדש הנברא כדמות אלהים בצדקה וקדשת האמת׃

Efésios 4:22-24

האנוש מאלוה יצדק אם מעשהו יטהר גבר׃

Jó 4:17

לכן כאשר על ידי אדם אחד בא החטא לעולם והמות בעקב החטא וכן עבר המות על כל בני אדם מפני אשר כלם חטאו׃

Romanos 5:12