Homem de Deus

22 אשר תסורו מדרכיכם הראשנים ותפשטו את האדם הישן הנשחת בתאות התרמית׃

23 ותתחדשו ברוח שכלכם׃

24 ותלבשו את האדם החדש הנברא כדמות אלהים בצדקה וקדשת האמת׃

Efésios 4:22-24

אל יבוז איש את בחורותיך אך היה מופת למאמינים בדבור במעשה באהבה ברוח באמונה ובטהרה׃

1 Timóteo 4:12

9 במה יזכה נער את ארחו לשמר כדברך׃

10 בכל לבי דרשתיך אל תשגני ממצותיך׃

11 בלבי צפנתי אמרתך למען לא אחטא לך׃

12 ברוך אתה יהוה למדני חקיך׃

13 בשפתי ספרתי כל משפטי פיך׃

14 בדרך עדותיך ששתי כעל כל הון׃

15 בפקדיך אשיחה ואביטה ארחתיך׃

16 בחקתיך אשתעשע לא אשכח דברך׃

Salmos 119:9-16

ואתה איש האלהים ברח לך מאלה ורדף צדקה וחסידות ואמונה ואהבה וסבלנות וענוה׃

1 Timóteo 6:11

שקדו ועמדו באמונה התאששו והתחזקו׃

וכל דבריכם יעשו באהבה׃

1 Coríntios 16:13,14

והנה ידענו כי את החטאים לא ישמע אל כי אם את ירא האלהים ועשה רצונו אתו ישמע׃

João 9:31

אלה תולדת נח נח איש צדיק תמים היה בדרתיו את האלהים התהלך נח׃

Gênesis 6:9

והמקבלים אתו נתן עז למו להיות בנים לאלהים המאמינים בשמו׃

אשר לא מדם ולא מחפץ הבשר אף לא מחפץ גבר כי אם מאלהים נולדו׃

João 1:12,13

ויהי איש שלוח מאת האלהים ושמו יוחנן׃

הוא בא לעדות להעיד על האור למען יאמינו כלם על ידו׃

João 1:6,7

הגיד לך אדם מה טוב ומה יהוה דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלהיך׃

Miquéias 6:8

את פני מבין חכמה ועיני כסיל בקצה ארץ׃

Provérbios 17:24

1 אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב׃

2 כי אם בתורת יהוה חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה׃

3 והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעתו ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח׃

4 לא כן הרשעים כי אם כמץ אשר תדפנו רוח׃

5 על כן לא יקמו רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים׃

6 כי יודע יהוה דרך צדיקים ודרך רשעים תאבד׃

Salmos 1:1-6

איש היה בארץ עוץ איוב שמו והיה האיש ההוא תם וישר וירא אלהים וסר מרע׃

Jó 1:1