Honestidade

לכן תנו לכל איש כחובתכם המס לאשר לו המס המכס לאשר לו המכס והמורא לאשר לו המורא והכבוד לאשר לו הכבוד׃

Romanos 13:7

וראש דבר אחי לא תשבעו לא בשמים ולא בארץ ולא בכל שבועה אחרת ויהי הן שלכם הן ולא שלכם לא פן תפלו בידי הדין׃

Tiago 5:12

מכסה פשעיו לא יצליח ומודה ועזב ירחם׃

Provérbios 28:13

תמת ישרים תנחם וסלף בוגדים ושדם׃

Provérbios 11:3

ואין איש מדליק נר אשר יכסה אותו בכלי או ישימהו תחת המטה כי אם על המנורה יעלהו למען יראו כל באי הבית את האור׃

Lucas 8:16

התודו עונותיכם איש לפני רעהו והתפללו איש בעד רעהו למען תרפאו כי גדול כח תפלת הצדיק הקרא אל אלהים בחזקה׃

Tiago 5:16

לא יועילו אוצרות רשע וצדקה תציל ממות׃

Provérbios 10:2

כי אם מאסנו בסתרי הבשת שלא להתהלך בערמה ולא לזיף את דבר האלהים אלא בהראות האמת נזכיר אתנו לטוב נגד דעת כל בני אדם לפני האלהים׃

2 Coríntios 4:2

דום ליהוה והתחולל לו אל תתחר במצליח דרכו באיש עשה מזמות׃

Salmos 37:7

היה שקוד להתיצב נאמן לפני אלהים וכפעל אשר לא יבוש המחלק על נכון דבר האמת׃

2 Timóteo 2:15

בני אל נא נאהב במלין ובלשון כי אם בפעל ובאמת׃

1 João 3:18

ואל תשקרו איש בעמיתו כי פשטתם את האדם הישן עם פעלותיו׃

Colossenses 3:9

בפשע שפתים מוקש רע ויצא מצרה צדיק׃

יפיח אמונה יגיד צדק ועד שקרים מרמה׃

Provérbios 12:13,17

טוב מעט בצדקה מרב תבואות בלא משפט׃

Provérbios 16:8

כי משגיחים אנחנו על הטוב לא לפני האדון לבד כי גם לפני האדם׃

2 Coríntios 8:21

אם נאמר כי יש לנו התחברות עמו ונתהלך בחשך הננו כזבים ופעלתנו איננה אמת׃

1 João 1:6

כי לזאת אף משלמים אתם את המס כי משרתי אלהים המה השקדים על זאת׃

Romanos 13:6

איש תהפכות ישלח מדון ונרגן מפריד אלוף׃

Provérbios 16:28

עשה צדקה ומשפט נבחר ליהוה מזבח׃

Provérbios 21:3

אל תמנע טוב מבעליו בהיות לאל ידיך לעשות׃

Provérbios 3:27

אל תשלמו לאיש רעה תחת רעה דרשו הטוב בעיני כל אדם׃

Romanos 12:17

אז תבין צדק ומשפט ומישרים כל מעגל טוב׃

Provérbios 2:9

מאזני מרמה תועבת יהוה ואבן שלמה רצונו׃

תמת ישרים תנחם וסלף בוגדים ושדם׃

Provérbios 11:1,3

טוב איש חונן ומלוה יכלכל דבריו במשפט׃

Salmos 112:5

אבל החכמה אשר ממעל בראשונה צנועה היא אף אהבת שלום ומכרעת לכף זכות ואיננה עמדת על דעתה ומלאה רחמים ופרי טוב בלא לב ולב ובלי חנפה׃

Tiago 3:17

אשרי ברי לבב כי הם יחזו את האלהים׃

Mateus 5:8

עיניך לנכח יביטו ועפעפיך יישרו נגדך׃

Provérbios 4:25