Honrar os Pais

ומקלל אביו ואמו מות יומת׃

Êxodo 21:17

הבנים שמעו אל ילדיכם בכל דבר כי הוא לרצון לאדנינו׃

Colossenses 3:20

ויען ויאמר אליהם מדוע גם אתם עברים את מצות אלהים בעבור קבלתכם׃

כי אלהים צוה לאמר כבד את אביך ואת אמך ומקלל אביו ואמו מות יומת׃

Mateus 15:3,4

מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ויראת מאלהיך אני יהוה׃

Levítico 19:32

אבל מי שלא יפרנס את קרוביו וביותר את בני ביתו כפר באמונה והוא גרוע מאשר איננו מאמין׃

1 Timóteo 5:8

בן חכם מוסר אב ולץ לא שמע גערה׃

Provérbios 13:1

כבד את אביך ואת אמך זאת היא המצוה הראשונה אשר לה ההבטחה׃

למען ייטב לך ולמען יאריכן ימיך על האדמה׃

Efésios 6:2,3

משדד אב יבריח אם בן מביש ומחפיר׃

Provérbios 19:26

שמעו בנים מוסר אב והקשיבו לדעת בינה׃

Provérbios 4:1

1 שמעו בנים אל הוריכם באדנינו כי ארח ישר הוא׃

2 כבד את אביך ואת אמך זאת היא המצוה הראשונה אשר לה ההבטחה׃

3 למען ייטב לך ולמען יאריכן ימיך על האדמה׃

4 ואתם האבות אל תכעיסו את בניכם אך גדלום במוסר אדנינו ובתוכחתו׃

Efésios 6:1-4

1 וזאת תדע כי באחרית הימים יבאו עתים קשות׃

2 כי יהיו האנשים אהבי עצמם ואהבי בצע והוללים וגאים ומגדפים וממרים באבותם וכפויי טובה ולא חסידים׃

3 חסרי אהבה ובוגדים ומלשינים וזוללים ואכרזים ושנאי טוב׃

2 Timóteo 3:1-3

וכי יהיו לאלמנה בנים או בני בנים הם ילמדו לראשונה לעשות חסד עם ביתם ולשלם גמול לאבותם כי זה הוא טוב ורצוי לפני האלהים׃

1 Timóteo 5:4

כבד את אביך ואת אמך למען יארכון ימיך על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך׃

Êxodo 20:12

שמע לאביך זה ילדך ואל תבוז כי זקנה אמך׃

Provérbios 23:22

3 ויען ויאמר אליהם מדוע גם אתם עברים את מצות אלהים בעבור קבלתכם׃

4 כי אלהים צוה לאמר כבד את אביך ואת אמך ומקלל אביו ואמו מות יומת׃

5 ואתם אמרים האמר לאביו ולאמו קרבן כל מה שאתה נהנה לי אין עליו לכבד את אביו ואת אמו׃

6 ותפרו את דבר האלהים בעבור קבלתכם׃

Mateus 15:3-6

עין תלעג לאב ותבוז ליקהת אם יקרוה ערבי נחל ויאכלוה בני נשר׃

Provérbios 30:17

מקלל אביו ואמו ידעך נרו באישון חשך׃

Provérbios 20:20

איש אמו ואביו תיראו ואת שבתתי תשמרו אני יהוה אלהיכם׃

Levítico 19:3

שמע בני מוסר אביך ואל תטש תורת אמך׃

Provérbios 1:8

שמע בני מוסר אביך ואל תטש תורת אמך׃

כי לוית חן הם לראשך וענקים לגרגרתיך׃

Provérbios 1:8,9

כבד את אביך ואת אמך כאשר צוך יהוה אלהיך למען יאריכן ימיך ולמען ייטב לך על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך׃

Deuteronômio 5:16