Humildade

וסוף דבר היו כלכם לב אחד בעלי חמלה אהבי האחים רחמנים ומתקבלים על הבריות׃

1 Pedro 3:8

לפני שבר יגבה לב איש ולפני כבוד ענוה׃

Provérbios 18:12

ויכנעו עמי אשר נקרא שמי עליהם ויתפללו ויבקשו פני וישבו מדרכיהם הרעים ואני אשמע מן השמים ואסלח לחטאתם וארפא את ארצם׃

2 Crônicas 7:14

ולא תעשו דבר בדרך מריבה או כבוד שוא כי אם בשפלות רוח תחשבו איש את רעהו יותר מעצמו׃

Filipenses 2:3

הגיד לך אדם מה טוב ומה יהוה דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלהיך׃

Miquéias 6:8

אתן הנשים הכנענה לבעליכן כראוי באדנינו׃

אתם האנשים אהבו את נשיכם ואל תתמרמרו אליהן׃

Colossenses 3:18,19

עקב ענוה יראת יהוה עשר וכבוד וחיים׃

Provérbios 22:4

לכן אתם כבחירי האלהים הקדשים והחביבים לבשו המון רחמים ונדיבות ונמיכות רוח וענוה וארך אפים׃

Colossenses 3:12

וישב ויקרא אל שנים העשר ויאמר אליהם איש כי יחפץ להיות הראשון הוא יהיה האחרון לכלם ומשרת כלם׃

Marcos 9:35

כי אתם אחי לחרות נקראתם ובלבד שלא תהיה החרות תאנה לבשר אלא שתעבדו איש את רעהו באהבה׃

Gálatas 5:13

ויאמר אליהם כל אשר יקבל את הילד הזה לשמי אותי הוא מקבל וכל אשר יקבל אותי הוא מקבל את אשר שלחני כי הקטן בכלכם הוא יהיה הגדול׃

Lucas 9:48

גאות אדם תשפילנו ושפל רוח יתמך כבוד׃

Provérbios 29:23

יראת יהוה מוסר חכמה ולפני כבוד ענוה׃

Provérbios 15:33

טוב וישר יהוה על כן יורה חטאים בדרך׃

ידרך ענוים במשפט וילמד ענוים דרכו׃

Salmos 25:8,9

ולאלהים אבינו הכבוד לעולמי עולמים אמן׃

Filipenses 4:20

לכן בעשותך צדקה אל תריע לפניך בשופר כמעשה החנפים בבתי הכנסיות ובחרבות למען יהללו אותם האמשים אמן אמר אני לכם כי לקחו את שכרם׃

Mateus 6:2

השפילו נפשכם תחת יד אלהים החזקה למען ירומם אתכם בעתו׃

1 Pedro 5:6

בא זדון ויבא קלון ואת צנועים חכמה׃

Provérbios 11:2

ופארכן אל יהי מבחוץ במחלפות שער ועדי זהב ולבישת מחלצים׃

כי אם האדם הצפון פנימה ברוח ענוה והשקט אשר לא יכלה ויקר הוא בעיני אלהים׃

1 Pedro 3:3,4

הכנעו לפני יהוה והוא ירים אתכם׃

Tiago 4:10

מי בכם חכם ונבון יראה בדרכו הטובה את מעשיו בענות החכמה׃

Tiago 3:13

בכל נמיכות וענוה ובארך רוח לשאת איש את רעהו באהבה׃

Efésios 4:2

ובדלת העולם בחר האל ובנמאס ובאשר כאין למען בטל את אשר ישנו׃

כדי שלא יתהלל לפניו כל בשר׃

1 Coríntios 1:28,29

קבלו עליכם את עלי ולמדו ממני כי ענו ושפל רוח אנכי ותמצאו מרגוע לנפשתיכם׃

כי עלי נעים הוא וקל משאי׃

Mateus 11:29,30

לב אחד יהי לכלכם אל תהלכו בגדלות כי אם התנהגו עם השפלים אל תהיו חכמים בעיניכם׃

Romanos 12:16