Ídolos

לבשו כלי נשק אלהים למען תוכלו עמד נגד נכלי השטן׃

Efésios 6:11

בני השמרו לכם מן האלילים אמן׃

1 João 5:21

וידעת היום והשבת אל לבבך כי יהוה הוא האלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד׃

Deuteronômio 4:39

ואל תשתתפו עם מעשי החשך אשר לא יעשו פרי כי אם הוכח תוכיחו אותם׃

כי מה שהם עשים בסתר חרפה היא אך לספר׃

Efésios 5:11,12

כי שרש כל הרעות אהבת הכסף ויש אשר ערגו לו ויסורו מן האמונה ויעציבו את נפשם במכאבים רבים׃

1 Timóteo 6:10

על כן תמותתו את אבריכם בארץ את הזנות והטמאה והזמה והתאות הרעות ונטות אחרי הבצע אשר היא עבודת אלילים׃

Colossenses 3:5

אחרי יהוה אלהיכם תלכו ואתו תיראו ואת מצותיו תשמרו ובקלו תשמעו ואתו תעבדו ובו תדבקון׃

Deuteronômio 13:4

הלא ידעתם כי הרשעים לא יירשו את מלכות האלהים אל תתעו את נפשותיכם לא הזנים לא עבדי אלילים לא המנאפים ולא הקדשים ולא השכבים את זכר׃

לא הגנבים ולא בצעי בצע לא הסבאים ולא המגדפים ולא הגזלנים כל אלה לא יירשו את מלכות האלהים׃

1 Coríntios 6:9,10

ואנכי יהוה אלהיך מארץ מצרים ואלהים זולתי לא תדע ומושיע אין בלתי׃

Oséias 13:4

כל כלי יוצר עליך לא יצלח וכל לשון תקום אתך למשפט תרשיעי זאת נחלת עבדי יהוה וצדקתם מאתי נאם יהוה׃

Isaías 54:17

לא תעשון אתי אלהי כסף ואלהי זהב לא תעשו לכם׃

Êxodo 20:23

ואם רע בעיניכם לעבד את יהוה בחרו לכם היום את מי תעבדון אם את אלהים אשר עבדו אבותיכם אשר בעבר הנהר ואם את אלהי האמרי אשר אתם ישבים בארצם ואנכי וביתי נעבד את יהוה׃

Josué 24:15

עקץ המות הוא החטא וכח החטא היא התורה׃

1 Coríntios 15:56

ולא אעתיר לך אשר תקחם מן העולם רק שתצרם מן הרע׃

João 17:15

סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו׃

Salmos 34:14

אל נא יכבשך הרע כבוש אתה את הרע בטוב׃

Romanos 12:21