Sermos Imitadores de Cristo

ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמש הרמש על הארץ׃

Gênesis 1:26

לכן לכו בדרך האלהים כבנים חביבים׃

Efésios 5:1

5 כי הרוח ההיא אשר היתה במשיח תהי גם בכם׃

6 אשר אף כי היה בדמות האלהים לא חשב לו לשלל היותו שוה לאלהים׃

7 כי אם הפשיט את עצמו וילבש דמות עבד וידמה לבני אדם וימצא בתכונתו כבן אדם׃

8 וישפל את נפשו ויכנע עד מות עד מיתת הצליבה׃

Filipenses 2:5-8

ואתם הייתם הלכים בעקבותינו ובעקבות אדנינו בקבלכם את הדבר בתוך עני רב עם חדות רוח הקדש׃

1 Tessalonicenses 1:6

לכו בעקבותי כאשר גם אני הלך בעקבות המשיח׃

1 Coríntios 11:1

האלהים רוח הוא והמשתחוים לו צריכים להשתחות ברוח ובאמת׃

João 4:24