Intimidade com Deus

והיה טרם יקראו ואני אענה עוד הם מדברים ואני אשמע׃

Isaías 65:24

יהוה אלהיך בקרבך גבור יושיע ישיש עליך בשמחה יחריש באהבתו יגיל עליך ברנה׃

Sofonias 3:17

למנצח משכיל לבני קרח כאיל תערג על אפיקי מים כן נפשי תערג אליך אלהים׃

צמאה נפשי לאלהים לאל חי מתי אבוא ואראה פני אלהים׃

Salmos 42:1,2

קרא אלי ואענך ואגידה לך גדלות ובצרות לא ידעתם׃

Jeremias 33:3

קרבו לאלהים ויקרב אליכם רחצו ידיכם החטאים טהרו לבבכם חלוקי הלבב׃

Tiago 4:8

1 הוי כל צמא לכו למים ואשר אין לו כסף לכו שברו ואכלו ולכו שברו בלוא כסף ובלוא מחיר יין וחלב׃

2 למה תשקלו כסף בלוא לחם ויגיעכם בלוא לשבעה שמעו שמוע אלי ואכלו טוב ותתענג בדשן נפשכם׃

3 הטו אזנכם ולכו אלי שמעו ותחי נפשכם ואכרתה לכם ברית עולם חסדי דוד הנאמנים׃

4 הן עד לאומים נתתיו נגיד ומצוה לאמים׃

5 הן גוי לא תדע תקרא וגוי לא ידעוך אליך ירוצו למען יהוה אלהיך ולקדוש ישראל כי פארך׃

6 דרשו יהוה בהמצאו קראהו בהיותו קרוב׃

Isaías 55:1-6

1 מזמור לדוד בהיותו במדבר יהודה אלהים אלי אתה אשחרך צמאה לך נפשי כמה לך בשרי בארץ ציה ועיף בלי מים׃

2 כן בקדש חזיתיך לראות עזך וכבודך׃

3 כי טוב חסדך מחיים שפתי ישבחונך׃

4 כן אברכך בחיי בשמך אשא כפי׃

5 כמו חלב ודשן תשבע נפשי ושפתי רננות יהלל פי׃

6 אם זכרתיך על יצועי באשמרות אהגה בך׃

7 כי היית עזרתה לי ובצל כנפיך ארנן׃

8 דבקה נפשי אחריך בי תמכה ימינך׃

9 והמה לשואה יבקשו נפשי יבאו בתחתיות הארץ׃

10 יגירהו על ידי חרב מנת שעלים יהיו׃

11 והמלך ישמח באלהים יתהלל כל הנשבע בו כי יסכר פי דוברי שקר׃

Salmos 63:1-11

ואני נתתי להם את הכבוד אשר נתת לי למען יהיו אחד כאשר אנחנו אחד נחנו׃

אני בהם ואתה בי למען יהיו משלמים לאחד ולמען ידע העולם כי אתה שלחתני ואהבת אתם כאשר אהבתני׃

João 17:22,23

כי אנכי ידעתי את המחשבת אשר אנכי חשב עליכם נאם יהוה מחשבות שלום ולא לרעה לתת לכם אחרית ותקוה׃

Jeremias 29:11

ואם נתודה את חטאתינו נאמן הוא וצדיק לסלח לנו את חטאתינו ולטהרנו מכל עון׃

1 João 1:9