Jesus Cristo

5 כי הרוח ההיא אשר היתה במשיח תהי גם בכם׃

6 אשר אף כי היה בדמות האלהים לא חשב לו לשלל היותו שוה לאלהים׃

7 כי אם הפשיט את עצמו וילבש דמות עבד וידמה לבני אדם וימצא בתכונתו כבן אדם׃

Filipenses 2:5-7

כל המודה כי ישוע הוא בן האלהים האלהים שכן בו והוא באלהים׃

1 João 4:15

ויאמר אליו ישוע זה כמה ימים אנכי אתכם ואתה פילפוס הטרם תדעני הראה אתי ראה את האב ולמה זה תאמר הראנו את האב׃

האינך מאמין כי אנכי באבי ואבי בי הוא הדברים אשר אדבר אליכם לא מנפשי אנכי דבר כי אבי השכן בקרבי הוא עשה את המעשים׃

João 14:9,10

כי אם תודה בפיך אשר ישוע הוא האדון ותאמין בלבבך אשר האלהים העירו מן המתים אז תושע׃

Romanos 10:9

אני ואבי אחד אנחנו׃

João 10:30

ויאמר אליהם ישוע אמן אמן אני אמר לכם בטרם היות אברהם אני הוא׃

João 8:58

ואין הישועה באחר ואין תחת השמים שם אחר הנתן לבני אדם אשר בו נושע׃

Atos 4:12

ויאמר אליה ישוע הלא אמרתי לך כי אם תאמיני תחזי את כבוד האלהים׃

João 11:40

ואלהי הוא ימלא את כל צרככם כעשר כבודו במשיח ישוע׃

Filipenses 4:19

והדבר נהיה בשר וישכן בתוכנו ונחזה תפארתו כתפארת בן יחיד לאביו רב חסד ואמת׃

João 1:14

אכן חלינו הוא נשא ומכאבינו סבלם ואנחנו חשבנהו נגוע מכה אלהים ומענה׃

Isaías 53:4

כי ילד ילד לנו בן נתן לנו ותהי המשרה על שכמו ויקרא שמו פלא יועץ אל גבור אביעד שר שלום׃

Isaías 9:6

את יהוה אלהים אתו תקדישו בלבבכם והיו נכנים תמיד להשיב דבר בענוה וביראה לכל שאל אתכם חשבון התוחלת אשר בקרבכם׃

1 Pedro 3:15

כי כאשר בגוף אחד יש לנו אברים הרבה ואין פעלה אחת לכל האברים׃

כן אנחנו הברים גוף אחד במשיח וכל אחד ואחד ממנו אבר לחברו הוא׃

Romanos 12:4,5

והוא זהר כבודו וצלם ישותו ונושא כל בדבר גבורתו ואחרי עשתו בנפשו טהרת חטאתינו ישב לימין הגדלה במרומים׃

ויגדל מאד מן המלאכים כאשר השם אשר נחלו יקר הוא משלהם׃

Hebreus 1:3,4

והעשה חטא מן השטן הוא כי השטן חטא מראש לזאת נגלה בן האלהים להפר את פעלות השטן׃

1 João 3:8

15 ויאמר אליהם ואתם מה תאמרו מי אני׃

16 ויען שמעון פטרוס ויאמר אתה הוא המשיח בן אלהים חיים׃

17 ויען ויאמר אליו אשריך שמעון בר יונה כי בשר ודם לא גלה לך את זאת כי אם אבי שבשמים׃

Mateus 16:15-17

כי פעל אלהים אנחנו נבראים במשיח ישוע למעשים טובים אשר הכין האלהים מקדם למען נתהלך בהם׃

Efésios 2:10

והוא החריש ולא השיב דבר ויוסף עוד הכהן הגדול לשאל אתו ויאמר אליו האתה הוא המשיח בן המברך׃

ויאמר ישוע אני הוא ואתם תראו את בן האדם יושב לימין הגבורה ובא עם ענני השמים׃

Marcos 14:61,62

אבל תודות לאלהים אשר נתן לנו הנצחון על ידי אדנינו ישוע המשיח׃

1 Coríntios 15:57

על כן היה עליו להדמות לאחיו בכל דבר למען אשר יהיה כהן גדול רחמן ונאמן בעניני אלהים לכפר על חטאת העם׃

Hebreus 2:17

21 כי כאשר האב יעיר ויחיה את המתים כן גם הבן יחיה את אשר יחפץ׃

22 כי האב לא ידין איש כי אם כל המשפט נתן לבן למען יכבדו כלם את הבן כאשר יכבדו את האב׃

23 מי אשר לא יכבד את הבן גם את האב אשר שלחו איננו מכבד׃

João 5:21-23

ויאמר אליו ישוע אנכי הנני הדרך והאמת והחיים לא יבא איש אל האב כי אם על ידי׃

João 14:6

בזאת נראתה אהבת האלהים לנו כי שלח האלהים את בנו את יחידו לעולם למען נחיה על ידו׃

בזאת היא האהבה לא שאנחנו אהבנו את האלהים כי אם הוא אהב אותנו וישלח את בנו לכפרה על חטאתינו׃

1 João 4:9,10

והנה גם אתות אחרים רבים עשה ישוע לעיני תלמידיו אשר לא נכתבו בספר הזה׃

אך אלה נכתבו למען תאמינו כי ישוע הוא המשיח בן אלהים ולמען יהיו לכם המאמינים חיי עולם בשמו׃

João 20:30,31

הנה העלמה הרה וילדת בן וקראו שמו עמנואל אשר פרושו האל עמנו׃

Mateus 1:23

28 ואני אתן להן חיי עולמים ולא תאבדנה לנצח ואיש לא יחטף אתהן מידי׃

29 האב אשר נתנן לי גדול הוא על כל ואיש לא יחטף אתהן מיד האב׃

30 אני ואבי אחד אנחנו׃

João 10:28-30

ושר המאה והאנשים אשר אתו השמרים את ישוע כראותם את הרעש ואת אשר נהיתה נבהלו מאד ויאמרו אכן זה היה בן אלהים׃

Mateus 27:54

עם המשיח נצלבתי ואין עוד אנכי החי כי אם המשיח הוא חי בקרבי ואשר אני חי עתה בבשר אחיה באמונת בן אלהים אשר אהבני ויתן את נפשו בעדי׃

Gálatas 2:20

הנה זאת מצותי כי תאהבון איש את אחיו כאשר אהבתיכם׃

João 15:12

ואשר לא יקח את צלבו והלך אחרי איננו כדי לי׃

Mateus 10:38

ויאמר אליה ישוע אנכי התקומה והחיים המאמין בי יחיה גם כי ימות׃

João 11:25

כי בו בגופו שכן כל מלא האלהות ובו אתם נמלאים׃

Colossenses 2:9

ואחר אמר אל תומא שלח אצבעך הנה וראה את ידי ושלח את ידך הנה ושים בצדי ואל תהי חסר אמונה כי אם מאמין׃

ויען תומא ויאמר אליו אדני ואלהי׃

João 20:27,28

בזאת נראתה אהבת האלהים לנו כי שלח האלהים את בנו את יחידו לעולם למען נחיה על ידו׃

1 João 4:9

כי הרוח ההיא אשר היתה במשיח תהי גם בכם׃

Filipenses 2:5

אמן אמן אני אמר לכם כי תבוא שעה ועתה היא אשר ישמעו המתים את קול בן האלהים והשמעים חיה יחיו׃

João 5:25

ויהי בהטבל כל העם וגם ישוע נטבל ומתפלל ויפתחו השמים׃

וירד עליו רוח הקדש בדמות גוף כיונה ויהי קול מן השמים ויאמר אתה בני ידידי בך רצתה נפשי׃

Lucas 3:21,22

16 כי ככה אהב האלהים את העולם עד אשר נתן את בנו את יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו כי אם יחיה חיי עולמים׃

17 כי האלהים לא שלח את בנו אל העולם לדין את העולם כי אם למען יושע בו העולם׃

18 המאמין בו לא ידון ואשר לא יאמין בו כבר נדון כי לא האמין בשם בן האלהים היחיד׃

João 3:16-18

כי אחד הוא האלהים ואחד הוא העמד בין אלהים ובין בני אדם הוא בן אדם המשיח ישוע׃

1 Timóteo 2:5

ויען אתם ישוע אבי פעל עד עתה וגם אנכי פעל׃

אז יוסיפו היהודים לבקש את נפשו כי מלבד אשר חלל את השבת עוד אמר כי האלהים הוא אביו וידמה לאלהים׃

João 5:17,18

ויאמר מה שיפלא מבני אדם לא יפלא מאלהים׃

Lucas 18:27

11 וארא את השמים נפתחים והנה סוס לבן והרכב עליו נקרא נאמן ואמתי ובצדק הוא שפט ולחם׃

12 ועיניו כלבת אש ועטרות הרבה על ראשו ויש לו שם כתוב אשר לא ידע איש כי אם הוא לבדו׃

13 והוא לבוש בלבוש מאדם בדם ושמו נקרא דבר האלהים׃

14 וצבאות השמים יצאים אחריו על סוסים לבנים מלבשים בגדי בוץ לבן וטהור׃

15 ומפיו יצאת חרב חדה להכות בה את הגוים והוא ירעם בשבט ברזל והוא דרך פורת יין חמת אף אלהי הצבאות׃

16 ועל בגדו ועל ירכו כתוב שם מלך המלכים ואדני האדנים׃

Apocalipse 19:11-16

אז יוסיפו היהודים לבקש את נפשו כי מלבד אשר חלל את השבת עוד אמר כי האלהים הוא אביו וידמה לאלהים׃

João 5:18

36 ויהי בעברם בדרך ויבאו אל מקום מים ויאמר הסריס הנה מים מה ימנעני מהטבל׃

37 ויאמר פילפוס אם מאמין אתה בכל לבבך מתר לך ויען ויאמר אני מאמין כי ישוע המשיח בן האלהים הוא׃

38 ויצו להעמיד את המרכבה וירדו שניהם אל תוך המים פילפוס והסריס ויטבל אותו׃

Atos 8:36-38

ויאמר אליהן אל תשתוממנה את ישוע הנצרי אתן מבקשות את הנצלב הוא קם איננו פה הנה זה המקום אשר השכיבהו בו׃

Marcos 16:6

והוא מחלל מפשענו מדכא מעונתינו מוסר שלומנו עליו ובחברתו נרפא לנו׃

Isaías 53:5

חסד ישוע המשיח אדנינו עם רוחכם אמן׃

Filemom 1:25

חסד אדנינו ישוע המשיח עם כלכם כל הקדושים אמן׃

Apocalipse 22:21

1 בראשית היה הדבר והדבר היה את האלהים ואלהים היה הדבר׃

2 הוא היה בראשית אצל האלהים׃

3 הכל נהיה על ידו ומבלעדיו לא נהיה כל אשר נהיה׃

João 1:1-3

אמן אמן אני אמר לכם כי כל המקבל את אשר אשלחהו אתי הוא מקבל והמקבל אתי הוא מקבל את שלחי׃

João 13:20

כי בכל מקום אשר שנים או שלשה נאספו בשמי שם אני בתוכם׃

Mateus 18:20

כי בו בגופו שכן כל מלא האלהות ובו אתם נמלאים׃

אשר הוא ראש כל שררה ושלטן׃

Colossenses 2:9,10

ויבט בם ישוע ויאמר מבני אדם תפלא זאת אך לא מאלהים כי מאלהים לא יפלא כל דבר׃

Marcos 10:27

בראשית היה הדבר והדבר היה את האלהים ואלהים היה הדבר׃

João 1:1

וזאת היא העדות כי חיי עולמים נתן לנו האלהים והחיים האלה בבנו המה׃

אשר יש לו הבן יש לו החיים ואשר אין לו בן האלהים אין לו החיים׃

1 João 5:11,12

וישלט בלבבכם שלום האלהים אשר נקראתם לו בגוף אחד וזבחו תודה׃

Colossenses 3:15

ויאמר משה אל האלהים הנה אנכי בא אל בני ישראל ואמרתי להם אלהי אבותיכם שלחני אליכם ואמרו לי מה שמו מה אמר אלהם׃

ויאמר אלהים אל משה אהיה אשר אהיה ויאמר כה תאמר לבני ישראל אהיה שלחני אליכם׃

Êxodo 3:13,14

ונביטה אל ישוע ראש האמונה ומשלימה אשר בעד השמחה השמורה לו סבל את הצלב ויבז החרפה וישב לימין כסא האלהים׃

Hebreus 12:2

ועתה בהיות לנו כהן ראש גדול אשר עבר בשמים הוא ישוע בן האלהים נחזיקה בהודאתנו׃

כי אין לנו כהן גדול אשר לא יוכל להצטער על חליינו כי אם המנסה בכל כמונו אך בלי חטא׃

Hebreus 4:14,15

והתהלכו באהבה כאשר גם המשיח אהב אתנו והקריב את נפשו בעדנו לקרבן וזבח לאלהים לריח ניחוח׃

Efésios 5:2

מי הוא זה המנצח את העולם אם לא המאמין בישוע שהוא בן האלהים׃

1 João 5:5