Jesus te ama

והתהלכו באהבה כאשר גם המשיח אהב אתנו והקריב את נפשו בעדנו לקרבן וזבח לאלהים לריח ניחוח׃

Efésios 5:2

אנחנו אהבים אתו כי הוא קדם לאהבה אתנו׃

1 João 4:19

ויגדל עלי במאד מאד חסד אדנינו עם האמונה והאהבה במשיח ישוע׃

1 Timóteo 1:14

כאשר אהבני אבי אהבתי אתכם גם אני ואתם עמדו באהבתי׃

João 15:9

16 לתת לכם לפי עשר כבודו להתחזק בגבורה על ידי רוחו לאדם הפנימי׃

17 שישכן המשיח בלבבכם באמונה והייתם משרשים ומיסדים באהבה׃

18 למען תוכלו להשיג עם כל הקדשים מה הוא הרחב והארך והעמק והגבה׃

19 וידעתם את אהבת המשיח הנעלה על כל דעת ונמלאתם את כל מלוא האלהים׃

Efésios 3:16-19

אין לאיש אהבה יתרה מתתו את נפשו בעד ידידיו׃

João 15:13

הנה זאת מצותי כי תאהבון איש את אחיו כאשר אהבתיכם׃

João 15:12

אבל בזאת הודיע האלהים את אהבתו אלינו כי המשיח מת בעדנו בהיותנו עוד חטאים׃

Romanos 5:8

ויען ישוע ויאמר אליו איש כי יאהבני ישמר את דברי ואבי יאהב אתו ונבואה אליו ונשים אצלו מעונתנו׃

João 14:23

מצוה חדשה אני נתן לכם כי תאהבו איש את אחיו כאשר אהבתי אתכם כן גם אתם איש את אחיו תאהבון׃

João 13:34