Lei

לכן כל אשר תחפצו כי יעשו לכם בני האדם עשו להם גם אתם כי זאת היא התורה והנביאים׃

Mateus 7:12

ויגל כמים משפט וצדקה כנחל איתן׃

Amós 5:24

ופרי הרוח אהבה שמחה ושלום ארך רוח ונדיבות וחסד ואמונה׃

וענוה ופרישות אין תורה לנגד עשי אלה׃

Gálatas 5:22,23

ואתם האבות אל תכעיסו את בניכם אך גדלום במוסר אדנינו ובתוכחתו׃

Efésios 6:4

הגיד לך אדם מה טוב ומה יהוה דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלהיך׃

Miquéias 6:8

הנה זאת מצותי כי תאהבון איש את אחיו כאשר אהבתיכם׃

João 15:12

ואל תהיו חיבים לאיש דבר זולתי אהבת איש את רעהו כי האהב את חברו קים את התורה׃

Romanos 13:8

רק שמרו מאד לעשות את המצוה ואת התורה אשר צוה אתכם משה עבד יהוה לאהבה את יהוה אלהיכם וללכת בכל דרכיו ולשמר מצותיו ולדבקה בו ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם׃

Josué 22:5

ועתה מה הנחטא יען איננו תחת יד התורה כי אם תחת יד החסד חלילה׃

Romanos 6:15

אשר אנכי מצוך היום לאהבה את יהוה אלהיך ללכת בדרכיו ולשמר מצותיו וחקתיו ומשפטיו וחיית ורבית וברכך יהוה אלהיך בארץ אשר אתה בא שמה לרשתה׃

Deuteronômio 30:16

והיה אם שמוע תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר לעשות את כל מצותיו אשר אנכי מצוך היום ונתנך יהוה אלהיך עליון על כל גויי הארץ׃

Deuteronômio 28:1

יען אשר ממעשי התורה לא יצדק לפניו כל בשר כי על ידי התורה דעת החטא׃

Romanos 3:20

הכל ברשותי אבל אין הכל מועיל הכל ברשותי אבל אין הכל בנה׃

1 Coríntios 10:23

שאו איש את משא רעהו בזאת תמלאו את תורת המשיח׃

Gálatas 6:2

ועתה ישראל מה יהוה אלהיך שאל מעמך כי אם ליראה את יהוה אלהיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אתו ולעבד את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך׃

לשמר את מצות יהוה ואת חקתיו אשר אנכי מצוך היום לטוב לך׃

Deuteronômio 10:12,13

לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה למען תשמר לעשות ככל הכתוב בו כי אז תצליח את דרכך ואז תשכיל׃

Josué 1:8

והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך׃

ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך׃

Deuteronômio 6:6,7

והשנית הדמה לה היא ואהבת לרעך כמוך ואין מצוה גדולה מאלה׃

Marcos 12:31

אהובי אם לבבנו לא ירשיענו בטחון לנו באלהים׃

וכל אשר נשאל מאתו נקבל כי נשמר את מצותיו ונעשה את הרצוי לפניו׃

1 João 3:21,22

אל תהיו משכי על זר עם חסרי אמונה כי אי זה שתפות יש לצדקה עם העול ואי זה התחברות לאור עם החשך׃

2 Coríntios 6:14

בכל לבי דרשתיך אל תשגני ממצותיך׃

Salmos 119:10

דרך אמונה בחרתי משפטיך שויתי׃

Salmos 119:30

כי כל התורה כלולה במצוה אחת והיא ואהבת לרעך כמוך׃

Gálatas 5:14

וזאת המצוה יש לנו מאתו כי האהב את האלהים יאהב גם את אחיו׃

1 João 4:21

וחסד יהוה מעולם ועד עולם על יראיו וצדקתו לבני בנים׃

לשמרי בריתו ולזכרי פקדיו לעשותם׃

Salmos 103:17,18