Ler a Bíblia

ואלה היו נדיבים מאנשי תסלוניקי ויקבלו את הדבר בכל לב וידרשו בכתובים יום יום לדעת אם כן הוא הדבר׃

Atos 17:11

6 והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך׃

7 ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך׃

8 וקשרתם לאות על ידך והיו לטטפת בין עיניך׃

Deuteronômio 6:6-8

והיה שקוד לקרות ולהוכיח ולהורת עד כי אבוא׃

1 Timóteo 4:13

פתח דבריך יאיר מבין פתיים׃

Salmos 119:130

אשרי הקורא ואשרי השמעים את דברי הנבואה ושמרים את אשר כתוב בה כי קרובה העת׃

Apocalipse 1:3

דרשו בכתובים אשר תחשבו שיש לכם חיי עולמים בהם והמה המעידים עלי׃

João 5:39

לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה למען תשמר לעשות ככל הכתוב בו כי אז תצליח את דרכך ואז תשכיל׃

Josué 1:8

כי כל הכתוב נכתב ברוח אלהים גם מועיל להורת ולהוכיח ולישר וליסר בצדק׃

למען אשר יהיה איש האלהים תמים ומהיר לכל מעשה טוב׃

2 Timóteo 3:16,17

כי עזרא הכין לבבו לדרוש את תורת יהוה ולעשת וללמד בישראל חק ומשפט׃

Esdras 7:10

כי כל אשר נכתב מלפנים ללמדנו נכתב למען תהיה לנו תקוה בסבלנות ובתנחומות הכתובים׃

Romanos 15:4

97 מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי׃

98 מאיבי תחכמני מצותך כי לעולם היא לי׃

99 מכל מלמדי השכלתי כי עדותיך שיחה לי׃

Salmos 119:97-99

ויקראו בספר בתורת האלהים מפרש ושום שכל ויבינו במקרא׃

Neemias 8:8

1 בני אם תקח אמרי ומצותי תצפן אתך׃

2 להקשיב לחכמה אזנך תטה לבך לתבונה׃

3 כי אם לבינה תקרא לתבונה תתן קולך׃

4 אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה׃

5 אז תבין יראת יהוה ודעת אלהים תמצא׃

6 כי יהוה יתן חכמה מפיו דעת ותבונה׃

Provérbios 2:1-6

נר לרגלי דברך ואור לנתיבתי׃

Salmos 119:105

ויאמר ישוע אליהם הלא בזאת אתם תעים באשר אינכם יודעים גם את הכתובים גם את גבורת האלהים׃

Marcos 12:24

9 במה יזכה נער את ארחו לשמר כדברך׃

10 בכל לבי דרשתיך אל תשגני ממצותיך׃

11 בלבי צפנתי אמרתך למען לא אחטא לך׃

Salmos 119:9-11