Liberdade

ואתהלכה ברחבה כי פקדיך דרשתי׃

Salmos 119:45

ועתה מה הנחטא יען איננו תחת יד התורה כי אם תחת יד החסד חלילה׃

Romanos 6:15

אבל המשקיף בתורה השלמה תורת החרות ומחזיק בה אשר איננו שמע ושכח כי אם עשה בפעל אשרי האיש ההוא במעשהו׃

Tiago 1:25

כחפשים ולא כאלו היתה לכם החפשה למכסה הרעה כי אם כעבדי אלהים׃

1 Pedro 2:16

ועתה עמדו נא בחרות אשר שחרר אתנו המשיח ואל תשובו להלכד בעל העבדות׃

Gálatas 5:1

ויאמר ישוע אל היהודים המאמינים בו אם תעמדו בדברי באמת תלמידי אתם׃

וידעתם את האמת והאמת תשימכם לבני חורין׃

João 8:31,32

על כן אין אשמה באלה אשר הם במשיח ישוע המתהלכים בלא כבשר כי אם לפי הרוח׃

כי תורת רוח החיים במשיח ישוע שחררה אתי מתורת החטא והמות׃

Romanos 8:1,2

רוח אדני עלי יען משח אתי לבשר ענוים׃

Lucas 4:18

רבות רעות צדיק ומכלם יצילנו יהוה׃

Salmos 34:19

21 ועתה בבלי תורה צדקת אלהים לאור יצאה אשר העידו עליה התורה והנביאים׃

22 והיא צדקת אלהים באמונת ישוע המשיח אל כל ועל כל אשר האמינו בו כי אין הבדל׃

23 כי כלם חטאו וחסרי כבוד אלהים המה׃

24 ונצדקו חנם בחסדו על ידי הפדות אשר היתה במשיח ישוע׃

Romanos 3:21-24

לכן אנשים אחים יודע לכם כי על ידי זה הגד לכם סליחת החטאים׃

ובכל אשר לא יכלתם להצטדק בתורת משה כל המאמין יצדק על ידו׃

Atos 13:38,39

אהבי יהוה שנאו רע שמר נפשות חסידיו מיד רשעים יצילם׃

Salmos 97:10

והאדון הוא הרוח ובאשר רוח האדון שם החרות׃

2 Coríntios 3:17

לכן אם הבן יעשה אתכם בני חורין חפשים באמת תהיו׃

João 8:36

1 אנכי הגפן האמתית ואבי הוא הכרם׃

2 כל שריג בי אשר איננו עשה פרי יסירנו ואשר יעשה פרי יטהרנו להרבות את פריו׃

3 אתם כעת מטהרים בעבור דברי אשר דברתי אליכם׃

4 עמדו בי ואני בכם כאשר השריג בל יעשה פרי מאליו אם לא יעמד בגפן כן גם אתם אם לא תעמדו בי׃

5 אנכי הוא הגפן ואתם השריגים העמד בי ואני בו הוא יעשה פרי לרב כי בלעדי לא תוכלון עשות מאומה׃

6 איש אשר לא יעמד בי השלך כשריג החוצה וייבש וילקטום וישליכום אל תוך האש והיה לבער׃

7 והיה אם תעמדו בי ודברי יהיו בכם ככל חפצכם תשאלו ויעשה לכם׃

8 בזאת נכבד אבי בעשותכם פרי לרב והייתם לי לתלמידים׃

João 15:1-8

אכן עתה בהיותכם משחררים מידי החטא ומשעבדים לאלהים יש לכם פריכם לקדשה ואחריתו חיי עולם׃

Romanos 6:22

וגם אתם אשר הייתם מלפנים מוזרים ואיבים בנטות לבבכם אחרי המעשים הרעים׃

Colossenses 1:21

כי אתם אחי לחרות נקראתם ובלבד שלא תהיה החרות תאנה לבשר אלא שתעבדו איש את רעהו באהבה׃

Gálatas 5:13

עזרנו אלהי ישענו על דבר כבוד שמך והצילנו וכפר על חטאתינו למען שמך׃

Salmos 79:9

אלהים מושיב יחידים ביתה מוציא אסירים בכושרות אך סוררים שכנו צחיחה׃

Salmos 68:6

כי נכבשה הבריאה להבל לא מרצונה כי אם למען הכבש אתה אלי תקוה׃

אשר הבריאה גם היא תשחרר מעבדות הכליון אל חרות כבוד בני האלהים׃

Romanos 8:20,21

אשר פתחון פינו ממנו וקרבתנו בבטחה על יד אמונתו׃

Efésios 3:12

רוח אדני יהוה עלי יען משח יהוה אתי לבשר ענוים שלחני לחבש לנשברי לב לקרא לשבוים דרור ולאסורים פקח קוח׃

Isaías 61:1

1 על כן אין אשמה באלה אשר הם במשיח ישוע המתהלכים בלא כבשר כי אם לפי הרוח׃

2 כי תורת רוח החיים במשיח ישוע שחררה אתי מתורת החטא והמות׃

3 כי מה שלא יכלה התורה לעשות הנחלשה על יד הבשר עשה האלהים בשלחו את בנו בתואר בשר החטא ובעד החטא וירשיע את החטא בבשר׃

4 למען תמלא חקת התורה בנו המתהלכים בלא כבשר כי אם לפי הרוח׃

Romanos 8:1-4

הכל הוא ברשותי אך לא כל דבר יועיל הכל הוא ברשותי אך לא ישעבדני דבר׃

1 Coríntios 6:12