Língua

כי מין כל בהמה ועוף ורמש וחיות הים יכבש ונכבשים הם על ידי מין האדם׃

אבל הלשון אין אדם יכל לכבשה אין מעצור לרעה הזאת וסם המות מלאה׃

Tiago 3:7,8

בארך אפים יפתה קצין ולשון רכה תשבר גרם׃

Provérbios 25:15

יכרת יהוה כל שפתי חלקות לשון מדברת גדלות׃

אשר אמרו ללשננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו׃

Salmos 12:3,4

למנצח לידיתון מזמור לדוד אמרתי אשמרה דרכי מחטוא בלשוני אשמרה לפי מחסום בעד רשע לנגדי׃

Salmos 39:1

9 על כן גם האלהים הגביהו מאד ויתן לו שם נעלה על כל שם׃

10 למען אשר בשם ישוע תכרע כל ברך אשר בשמים ובארץ ומתחת לארץ׃

11 וכל לשון תודה כי אדון הוא ישוע המשיח לכבוד אלהים האב׃

Filipenses 2:9-11

אם בלשנות אנשים ומלאכים אדבר ואין בי האהבה הייתי כנחשת המה או כצלצל תרועה׃

1 Coríntios 13:1

כי כלנו מרבים להכשל ואשר לא יכשל בדבור הוא איש תמים וביכלתו לשום רסן גם לכל גופו׃

Tiago 3:2

ואני אמר לכם כל מלה בטלה אשר ידברו בני האדם יתנו עליה חשבון ביום הדין׃

כי מדבריך תצדק ומדבריך תחיב׃

Mateus 12:36,37

מות וחיים ביד לשון ואהביה יאכל פריה׃

Provérbios 18:21

בלע אדני פלג לשונם כי ראיתי חמס וריב בעיר׃

Salmos 55:9

ולשוני תהגה צדקך כל היום תהלתך׃

Salmos 35:28

שפת אמת תכון לעד ועד ארגיעה לשון שקר׃

Provérbios 12:19

מי האיש החפץ חיים אהב ימים לראות טוב׃

נצר לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה׃

Salmos 34:12,13

יש בוטה כמדקרות חרב ולשון חכמים מרפא׃

Provérbios 12:18

9 בה נברך את האלהים אבינו ובה נקלל את האנשים העשוים בצלם אלהים׃

10 מפה אחד יצאת ברכה וקללה וכן לא יעשה אחי׃

11 היביע המעין מתוקים ומרים ממוצא אחד׃

12 אחי היוכל עץ התאנה להוציא זיתים או התוכל הגפן להוציא תאנים כן גם מעין אחד לא יוכל נבע מים מלוחים ומתוקים׃

Tiago 3:9-12

כי אין מלה בלשוני הן יהוה ידעת כלה׃

Salmos 139:4

גם אויל מחריש חכם יחשב אטם שפתיו נבון׃

Provérbios 17:28

איש מכם אם ידמה להיות עבד אלהים ואיננו שם רסן ללשנו כי אם מתעה הוא את לבבו עבדתו אך לריק תהיה׃

Tiago 1:26

יהוה הצילה נפשי משפת שקר מלשון רמיה׃

Salmos 120:2

פי צדיק יהגה חכמה ולשונו תדבר משפט׃

תורת אלהיו בלבו לא תמעד אשריו׃

Salmos 37:30,31

ברב דברים לא יחדל פשע וחשך שפתיו משכיל׃

Provérbios 10:19

3 הנה בפי הסוסים נשים את הרסן למען אשר ישמעו לנו ונהגנו בו את כל גויתם׃

4 והנה האניות אף כי גדלות הנה ורוחות קשות יהדפום ינהג אתן משוט קטן אל כל אשר יחפץ החבל כן גם הלשון אבר קטן היא וגדלות תדבר׃

5 ראה מה גדול היער ואש קטנה תבעירנו גם הלשון אש היא עולם מלא עולה׃

6 כן הלשון נצבת בין אברינו המגאלת את כל הגוף ומלהטת את גלגל הויתנו והיא להוטה באש גיהנם׃

Tiago 3:3-6

5 וירד יהוה לראת את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם׃

6 ויאמר יהוה הן עם אחד ושפה אחת לכלם וזה החלם לעשות ועתה לא יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות׃

7 הבה נרדה ונבלה שם שפתם אשר לא ישמעו איש שפת רעהו׃

8 ויפץ יהוה אתם משם על פני כל הארץ ויחדלו לבנת העיר׃

9 על כן קרא שמה בבל כי שם בלל יהוה שפת כל הארץ ומשם הפיצם יהוה על פני כל הארץ׃

Gênesis 11:5-9