Livramento

אם ענה תענה אתו כי אם צעק יצעק אלי שמע אשמע צעקתו׃

Êxodo 22:23

כי הצלת נפשי ממות הלא רגלי מדחי להתהלך לפני אלהים באור החיים׃

Salmos 56:13

פלטו דל ואביון מיד רשעים הצילו׃

Salmos 82:4

יקראני ואענהו עמו אנכי בצרה אחלצהו ואכבדהו׃

Salmos 91:15

יצילני מאיבי עז משנאי כי אמצו ממני׃

2 Samuel 22:18

יעתר אל אלוה וירצהו וירא פניו בתרועה וישב לאנוש צדקתו׃

Jó 33:26

ויתיצבו בתוך החלקה ויצילוה ויכו את פלשתים ויושע יהוה תשועה גדולה׃

1 Crônicas 11:14

רצה יהוה להצילני יהוה לעזרתי חושה׃

Salmos 40:13

והנה ידענו כי את החטאים לא ישמע אל כי אם את ירא האלהים ועשה רצונו אתו ישמע׃

João 9:31

קרבו לאלהים ויקרב אליכם רחצו ידיכם החטאים טהרו לבבכם חלוקי הלבב׃

Tiago 4:8

הן אתם הרעים ידעים לתת מתנות טבות לבניכם אף כי אביכם שבשמים יתן אך טוב לשאלים מאתו׃

Mateus 7:11

האל לנו אל למושעות וליהוה אדני למות תוצאות׃

Salmos 68:20

ויכנעו עמי אשר נקרא שמי עליהם ויתפללו ויבקשו פני וישבו מדרכיהם הרעים ואני אשמע מן השמים ואסלח לחטאתם וארפא את ארצם׃

2 Crônicas 7:14

כי כל אשר יקרא בשם יהוה ימלט׃

Romanos 10:13

על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצא רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו׃

Salmos 32:6

הן איתי אלהנא די אנחנא פלחין יכל לשיזבותנא מן אתון נורא יקדתא ומן ידך מלכא ישיזב׃

והן לא ידיע להוא לך מלכא די לאלהיך לא איתנא פלחין ולצלם דהבא די הקימת לא נסגד׃

Daniel 3:17,18

ועתה למה תתמהמה קום והטבל והתרחץ מחטאתיך בקראך בשמו׃

Atos 22:16

13 וכל אשר תשאלו בשמי אעשנו למען יכבד האב בבנו׃

14 כי תשאלו דבר בשמי אני אעשנו׃

15 אם אהבתם אתי את מצותי תשמרו׃

16 ואני אשאלה מאבי והוא יתן לכם פרקליט אחר אשר ישכן אתכם לנצח׃

João 14:13-16

צעקו ויהוה שמע ומכל צרותם הצילם׃

Salmos 34:17

ולחכות לבנו מן השמים אשר העירו מן המתים לישוע מצילנו מן החרון הבא׃

1 Tessalonicenses 1:10

גם מיום אני הוא ואין מידי מציל אפעל ומי ישיבנה׃

Isaías 43:13

אמר ליהוה מחסי ומצודתי אלהי אבטח בו׃

כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר הוות׃

Salmos 91:2,3