Livro da Vida

אז נדברו יראי יהוה איש את רעהו ויקשב יהוה וישמע ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי יהוה ולחשבי שמו׃

Malaquias 3:16

11 וארא כסא לבן וגדול ואת הישב עליו אשר מפניו נסו ארץ ושמים ולא נמצא להם מקום׃

12 וארא את המתים הקטנים עם הגדלים עמדים לפני הכסא וספרים נפתחים ויפתח ספר אחר אשר הוא ספר החיים וישפטו המתים על פי הכתוב בספרים כמעשיהם׃

13 ויתן הים את מתיו והמות והשאול נתנו את מתיהם וישפטו איש איש כמעשיהם׃

14 והמות והשאול השלכו באגם האש והוא המות השני׃

15 וכל איש אשר לא נמצא כתוב בספר החיים השלך באגם האש׃

Apocalipse 20:11-15

ולא יבוא בה כל טמא ועשה תועבה ושקר כי אם הכתובים בספר החיים של השה׃

Apocalipse 21:27

ובעת ההיא יעמד מיכאל השר הגדול העמד על בני עמך והיתה עת צרה אשר לא נהיתה מהיות גוי עד העת ההיא ובעת ההיא ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר׃

ורבים מישני אדמת עפר יקיצו אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדראון עולם׃

Daniel 12:1,2

גלמי ראו עיניך ועל ספרך כלם יכתבו ימים יצרו ולא אחד בהם׃

Salmos 139:16

המנצח ילבש בגדים לבנים ולא אמחה את שמו מספר החיים ואודה שמו לפני אבי ולפני מלאכיו׃

Apocalipse 3:5

26 כי אתה אשר הכית רדפו ואל מכאוב חלליך יספרו׃

27 תנה עון על עונם ואל יבאו בצדקתך׃

28 ימחו מספר חיים ועם צדיקים אל יכתבו׃

Salmos 69:26-28

אך בזאת אל תשמחו כי נכנעים לכם הרוחות כי אם שמחו על אשר נכתבו שמותיכם בשמים׃

Lucas 10:20

ועתה אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת׃

ויאמר יהוה אל משה מי אשר חטא לי אמחנו מספרי׃

Êxodo 32:32,33

החיה אשר ראיתה היתה ואיננה ועתידה לעלות מן התהום וללכת לאבדון וישבי הארץ אשר שמם איננו נכתב בספר החיים מיום הוסד תבל ישתוממו בראתם את החיה אשר היתה ואיננה ותבוא׃

Apocalipse 17:8

ואתה חברי הנצמד לי באמת אף ממך אני מבקש להיות להן לעזר אשר יגעו עמדי על הבשורה עם קלימיס ועם שאר תמכי אשר שמותם יחד בספר החיים׃

Filipenses 4:3

נדי ספרתה אתה שימה דמעתי בנאדך הלא בספרתך׃

Salmos 56:8

וישתחוו לה כל ישבי הארץ אשר לא נכתבו שמותם בספר החיים אשר לשה הטבוח מיום הוסד תבל׃

Apocalipse 13:8