Louvor e adoração

זמרו ליהוה חסידיו והודו לזכר קדשו׃

כי רגע באפו חיים ברצונו בערב ילין בכי ולבקר רנה׃

Salmos 30:4,5

עליך נסמכתי מבטן ממעי אמי אתה גוזי בך תהלתי תמיד׃

Salmos 71:6

3 וצדיקים ישמחו יעלצו לפני אלהים וישישו בשמחה׃

4 שירו לאלהים זמרו שמו סלו לרכב בערבות ביה שמו ועלזו לפניו׃

5 אבי יתומים ודין אלמנות אלהים במעון קדשו׃

Salmos 68:3-5

כי כתוב חי אני נאם יהוה כי לי תכרע כל ברך וכל לשון תודה לאלהים׃

Romanos 14:11

עזי אליך אזמרה כי אלהים משגבי אלהי חסדי׃

Salmos 59:17

הודו ליהוה קראו בשמו הודיעו בעמים עלילותיו׃

Salmos 105:1

יהללו שמו במחול בתף וכנור יזמרו לו׃

Salmos 149:3

עבדו את יהוה בשמחה באו לפניו ברננה׃

Salmos 100:2

לדוד מזמור חסד ומשפט אשירה לך יהוה אזמרה׃

Salmos 101:1

ושיחו איש לרעהו בתהלות ותשבחות ושירות רוחניות שירו וזמרו לאדני בלבבכם׃

והודו בכל עת על הכל לאלהים אבינו בשם אדנינו ישוע המשיח׃

Efésios 5:19,20

אודה יהוה כצדקו ואזמרה שם יהוה עליון׃

Salmos 7:17

ויהי כחצות הלילה ויתפללו פולוס וסילא ויזמרו לאלהים והאסורים מקשיבים אליהם׃

Atos 16:25

אודך בישר לבב בלמדי משפטי צדקך׃

Salmos 119:7

1 רננו צדיקים ביהוה לישרים נאוה תהלה׃

2 הודו ליהוה בכנור בנבל עשור זמרו לו׃

3 שירו לו שיר חדש היטיבו נגן בתרועה׃

Salmos 33:1-3

ואתם הנכם זרע נבחר ממלכת כהנים וגוי קדוש ועם סגלה למען תספרו תהלות הקורא אתכם מחשך אל אורו הנפלא׃

1 Pedro 2:9

אהובי בהשתדלי לכתב אליכם על דבר התשועה האחת לכלנו חובה היא בעיני לזרזכם במכתב אשר תלחמו לאמונה המסורה פעם אחת לקדושים׃

Judas 1:3

גדול יהוה ומהלל מאד ולגדלתו אין חקר׃

Salmos 145:3

לדוד ברוך יהוה צורי המלמד ידי לקרב אצבעותי למלחמה׃

Salmos 144:1

שירו לאלהים זמרו שמו סלו לרכב בערבות ביה שמו ועלזו לפניו׃

Salmos 68:4

1 למנצח מזמור לדוד שיר לך דמיה תהלה אלהים בציון ולך ישלם נדר׃

2 שמע תפלה עדיך כל בשר יבאו׃

3 דברי עונת גברו מני פשעינו אתה תכפרם׃

Salmos 65:1-3

לדוד ברכי נפשי את יהוה וכל קרבי את שם קדשו׃

Salmos 103:1

שירו לו זמרו לו שיחו בכל נפלאתיו׃

1 Crônicas 16:9

ובכן אחי כל אשר הוא אמת ונכבד וישר וטהור ונעים ואשר שמעו טוב כל מעשה צדק כל מעשה שבח על אלה תשימו לבבכם׃

Filipenses 4:8

אליו פי קראתי ורומם תחת לשוני׃

Salmos 66:17

לך אלה אבהתי מהודא ומשבח אנה די חכמתא וגבורתא יהבת לי וכען הודעתני די בעינא מנך די מלת מלכא הודעתנא׃

Daniel 2:23

1 הללו יה שירו ליהוה שיר חדש תהלתו בקהל חסידים׃

3 יהללו שמו במחול בתף וכנור יזמרו לו׃

4 כי רוצה יהוה בעמו יפאר ענוים בישועה׃

5 יעלזו חסידים בכבוד ירננו על משכבותם׃

Salmos 149:1,3-5

ודויד וכל ישראל משחקים לפני האלהים בכל עז ובשירים ובכנרות ובנבלים ובתפים ובמצלתים ובחצצרות׃

1 Crônicas 13:8

מהלל אקרא יהוה ומאיבי אושע׃

2 Samuel 22:4

ואתם הנכם זרע נבחר ממלכת כהנים וגוי קדוש ועם סגלה למען תספרו תהלות הקורא אתכם מחשך אל אורו הנפלא׃

אשר לפנים לא עם הייתם ועתה עם אלהים ואשר לפנים לא רחמו ועתה מרחמים׃

1 Pedro 2:9,10

וקול יוצא מן הכסא ויאמר הללו את אלהינו כל עבדיו ויראיו הקטנים עם הגדולים׃

Apocalipse 19:5

לתת לכם לפי עשר כבודו להתחזק בגבורה על ידי רוחו לאדם הפנימי׃

Efésios 3:16

יהוה אלהי אתה ארוממך אודה שמך כי עשית פלא עצות מרחוק אמונה אמן׃

Isaías 25:1

ואף אני אמר אליך כי אתה פטרוס ועל הסלע הזה אבנה את קהלתי ושערי שאול לא יגברו עליה׃

Mateus 16:18

באו שעריו בתודה חצרתיו בתהלה הודו לו ברכו שמו׃

Salmos 100:4

זבח תודה יכבדנני ושם דרך אראנו בישע אלהים׃

Salmos 50:23

הוא תהלתך והוא אלהיך אשר עשה אתך את הגדלת ואת הנוראת האלה אשר ראו עיניך׃

Deuteronômio 10:21

מפה אחד יצאת ברכה וקללה וכן לא יעשה אחי׃

Tiago 3:10

על כן אודך יהוה בגוים ולשמך אזמר׃

2 Samuel 22:50

כל הנשמה תהלל יה הללו יה׃

Salmos 150:6

אני יהוה הוא שמי וכבודי לאחר לא אתן ותהלתי לפסילים׃

Isaías 42:8

לדוד בשנותו את טעמו לפני אבימלך ויגרשהו וילך אברכה את יהוה בכל עת תמיד תהלתו בפי׃

Salmos 34:1

וכל בריה אשר בשמים ובארץ ומתחת לארץ ואשר על הים וכל אשר בהם את כלם שמעתי אמרים לאמר לישב על הכסא ולשה הברכה וההדר והכבוד והעז לעולמי עולמים׃

Apocalipse 5:13

יעדנו לו לבנים על ידי ישוע המשיח כחפץ רצונו׃

לתהלת כבוד חסדו אשר נתן אתנו בידידו׃

Efésios 1:5,6

תרננה שפתי כי אזמרה לך ונפשי אשר פדית׃

Salmos 71:23

1 לדוד בשנותו את טעמו לפני אבימלך ויגרשהו וילך אברכה את יהוה בכל עת תמיד תהלתו בפי׃

2 ביהוה תתהלל נפשי ישמעו ענוים וישמחו׃

3 גדלו ליהוה אתי ונרוממה שמו יחדו׃

Salmos 34:1-3

1 שירו ליהוה שיר חדש שירו ליהוה כל הארץ׃

2 שירו ליהוה ברכו שמו בשרו מיום ליום ישועתו׃

3 ספרו בגוים כבודו בכל העמים נפלאותיו׃

4 כי גדול יהוה ומהלל מאד נורא הוא על כל אלהים׃

5 כי כל אלהי העמים אלילים ויהוה שמים עשה׃

6 הוד והדר לפניו עז ותפארת במקדשו׃

7 הבו ליהוה משפחות עמים הבו ליהוה כבוד ועז׃

8 הבו ליהוה כבוד שמו שאו מנחה ובאו לחצרותיו׃

9 השתחוו ליהוה בהדרת קדש חילו מפניו כל הארץ׃

Salmos 96:1-9

ימלא פי תהלתך כל היום תפארתך׃

Salmos 71:8

ואמר אלהם שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה על איביכם אל ירך לבבכם אל תיראו ואל תחפזו ואל תערצו מפניהם׃

Deuteronômio 20:3

1 הללו יה הללו את יהוה מן השמים הללוהו במרומים׃

2 הללוהו כל מלאכיו הללוהו כל צבאו׃

3 הללוהו שמש וירח הללוהו כל כוכבי אור׃

4 הללוהו שמי השמים והמים אשר מעל השמים׃

5 יהללו את שם יהוה כי הוא צוה ונבראו׃

6 ויעמידם לעד לעולם חק נתן ולא יעבור׃

7 הללו את יהוה מן הארץ תנינים וכל תהמות׃

8 אש וברד שלג וקיטור רוח סערה עשה דברו׃

9 ההרים וכל גבעות עץ פרי וכל ארזים׃

10 החיה וכל בהמה רמש וצפור כנף׃

11 מלכי ארץ וכל לאמים שרים וכל שפטי ארץ׃

12 בחורים וגם בתולות זקנים עם נערים׃

13 יהללו את שם יהוה כי נשגב שמו לבדו הודו על ארץ ושמים׃

Salmos 148:1-13

באלהים אהלל דברו באלהים בטחתי לא אירא מה יעשה בשר לי׃

Salmos 56:4

קראים בקול גדול נאה לשה הטבוח לקחת עז ועשר וחכמה וגבורה והדר וכבוד וברכה׃

Apocalipse 5:12

הפכת מספדי למחול לי פתחת שקי ותאזרני שמחה׃

למען יזמרך כבוד ולא ידם יהוה אלהי לעולם אודך׃

Salmos 30:11,12

לכן נקריב על ידו בכל עת זבח תודה לאלהים היא פרי שפתים המודות לשמו׃

Hebreus 13:15

יהוה עזי ומגני בו בטח לבי ונעזרתי ויעלז לבי ומשירי אהודנו׃

Salmos 28:7

הודו על הכל כי זה רצון האלהים אליכם במשיח ישוע׃

1 Tessalonicenses 5:18

דבר האדון ישכן בקרבכם בשפע רב בכל חכמה ותלמדו ותעוררו את נפשכם בתהלות ותשבחות ושירות רוחניות ושירו ליהוה בנעימה בלבבכם׃

Colossenses 3:16

ויאמר בקול גדול יראו את האלהים והבו לו כבוד כי באה עת משפטו והשתחוו לעשה שמים וארץ את הים ומעינות המים׃

Apocalipse 14:7

הללו יה כי טוב יהוה זמרו לשמו כי נעים׃

Salmos 135:3

האלהים רוח הוא והמשתחוים לו צריכים להשתחות ברוח ובאמת׃

João 4:24

למנצח עלמות לבן מזמור לדוד אודה יהוה בכל לבי אספרה כל נפלאותיך׃

Salmos 9:1

הללוהו בתף ומחול הללוהו במנים ועוגב׃

Salmos 150:4

איש יצא לצבא לא יתערב בעשקי החיים למען יהיה רצוי לשר הצבא׃

2 Timóteo 2:4

הלחם המלחמה הטובה של האמונה ואחז חיי עולמים אשר נקראת להם והודית הודאה יפה בפני עדים רבים׃

1 Timóteo 6:12

הללו יה הללי נפשי את יהוה׃

אהללה יהוה בחיי אזמרה לאלהי בעודי׃

Salmos 146:1,2

מזמור שיר ליום השבת טוב להדות ליהוה ולזמר לשמך עליון׃

Salmos 92:1

כי אתה קנית כליתי תסכני בבטן אמי׃

אודך על כי נוראות נפליתי נפלאים מעשיך ונפשי ידעת מאד׃

Salmos 139:13,14

אבל תודות לאלהים הנתן לנו בכל עת נצחון במשיח ומפיץ על ידינו את ריח דעתו בכל מקום׃

2 Coríntios 2:14

1 לכו נרננה ליהוה נריעה לצור ישענו׃

2 נקדמה פניו בתודה בזמרות נריע לו׃

3 כי אל גדול יהוה ומלך גדול על כל אלהים׃

4 אשר בידו מחקרי ארץ ותועפות הרים לו׃

5 אשר לו הים והוא עשהו ויבשת ידיו יצרו׃

6 באו נשתחוה ונכרעה נברכה לפני יהוה עשנו׃

Salmos 95:1-6

ויאמר להם לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו כי קדוש היום לאדנינו ואל תעצבו כי חדות יהוה היא מעזכם׃

Neemias 8:10

ויועץ אל העם ויעמד משררים ליהוה ומהללים להדרת קדש בצאת לפני החלוץ ואמרים הודו ליהוה כי לעולם חסדו׃

ובעת החלו ברנה ותהלה נתן יהוה מארבים על בני עמון מואב והר שעיר הבאים ליהודה וינגפו׃

2 Crônicas 20:21,22

מזמור לתודה הריעו ליהוה כל הארץ׃

עבדו את יהוה בשמחה באו לפניו ברננה׃

Salmos 100:1,2

ויתן בפי שיר חדש תהלה לאלהינו יראו רבים וייראו ויבטחו ביהוה׃

Salmos 40:3

ממזרח שמש עד מבואו מהלל שם יהוה׃

Salmos 113:3

1 הללו יה הללו אל בקדשו הללוהו ברקיע עזו׃

2 הללוהו בגבורתיו הללוהו כרב גדלו׃

3 הללוהו בתקע שופר הללוהו בנבל וכנור׃

4 הללוהו בתף ומחול הללוהו במנים ועוגב׃

5 הללוהו בצלצלי שמע הללוהו בצלצלי תרועה׃

6 כל הנשמה תהלל יה הללו יה׃

Salmos 150:1-6

אולם תבוא שעה ועתה היא אשר עבדי אל האמתים ישתחוו לאב ברוח ובאמת כי במשתחוים כאלה חפץ האב׃

João 4:23

ואתה קדוש יושב תהלות ישראל׃

Salmos 22:3

הללו יה כי טוב זמרה אלהינו כי נעים נאוה תהלה׃

Salmos 147:1

אשרי העם יודעי תרועה יהוה באור פניך יהלכון׃

Salmos 89:15

כי טוב חסדך מחיים שפתי ישבחונך׃

כן אברכך בחיי בשמך אשא כפי׃

Salmos 63:3,4

לדוד ברכי נפשי את יהוה וכל קרבי את שם קדשו׃

ברכי נפשי את יהוה ואל תשכחי כל גמוליו׃

Salmos 103:1,2

הללו את יהוה כל גוים שבחוהו כל האמים׃

כי גבר עלינו חסדו ואמת יהוה לעולם הללו יה׃

Salmos 117:1,2

ברוך אדני יום יום יעמס לנו האל ישועתנו סלה׃

Salmos 68:19

יודו ליהוה חסדו ונפלאותיו לבני אדם׃

כי השביע נפש שקקה ונפש רעבה מלא טוב׃

Salmos 107:8,9

ויקם איוב ויקרע את מעלו ויגז את ראשו ויפל ארצה וישתחו׃

ויאמר ערם יצתי מבטן אמי וערם אשוב שמה יהוה נתן ויהוה לקח יהי שם יהוה מברך׃

Jó 1:20,21

ברכי נפשי את יהוה ואל תשכחי כל גמוליו׃

Salmos 103:2

ואמרתם ביום ההוא הודו ליהוה קראו בשמו הודיעו בעמים עלילתיו הזכירו כי נשגב שמו׃

Isaías 12:4

וסבל הרעות כאיש חיל בצבא מלחמת ישוע המשיח׃

2 Timóteo 2:3

שמחו צדיקים ביהוה והודו לזכר קדשו׃

Salmos 97:12

22 אספרה שמך לאחי בתוך קהל אהללך׃

23 יראי יהוה הללוהו כל זרע יעקב כבדוהו וגורו ממנו כל זרע ישראל׃

24 כי לא בזה ולא שקץ ענות עני ולא הסתיר פניו ממנו ובשועו אליו שמע׃

Salmos 22:22-24

1 לדוד ברכי נפשי את יהוה וכל קרבי את שם קדשו׃

2 ברכי נפשי את יהוה ואל תשכחי כל גמוליו׃

3 הסלח לכל עונכי הרפא לכל תחלאיכי׃

4 הגואל משחת חייכי המעטרכי חסד ורחמים׃

Salmos 103:1-4

כתבתי אליכם האבות יען כי הכרתם אתו אשר הוא מראש כתבתי אליכם הבחורים יען כי חזקתם ודבר האלהים שכן בקרבכם והתגברתם על הרע׃

1 João 2:14

עבדו את יהוה ביראה וגילו ברעדה׃

Salmos 2:11

ויום יום היו שקדים במקדש לב אחד ויבצעו את הלחם בבית בבית׃

ויאכלו מזונם בגילה ובתם לבב וישבחו את האלהים וימצאו חן בעיני כל העם והאדון הוסיף יום יום על העדה את הנושעים׃

Atos 2:46,47

ואני תמיד איחל והוספתי על כל תהלתך׃

Salmos 71:14

למנצח עלמות לבן מזמור לדוד אודה יהוה בכל לבי אספרה כל נפלאותיך׃

אשמחה ואעלצה בך אזמרה שמך עליון׃

Salmos 9:1,2

ברוך יהוה כי שמע קול תחנוני׃

Salmos 28:6

לא לנו יהוה לא לנו כי לשמך תן כבוד על חסדך על אמתך׃

Salmos 115:1

מה תשתוחחי נפשי ומה תהמי עלי הוחילי לאלהים כי עוד אודנו ישועת פני ואלהי׃

Salmos 42:11

יהוה מלך תגל הארץ ישמחו איים רבים׃

Salmos 97:1

ברוך אלהים אשר לא הסיר תפלתי וחסדו מאתי׃

Salmos 66:20