Luz do Mundo

14 אתם אור העולם עיר ישבת על ההר לא תוכל להסתר׃

15 גם אין מדליקים נר ושמים אותו תחת האיפה כי אם על המנורה ויאר לכל אנשי הבית׃

16 כן יאר אורכם לפני בני האדם למען יראו מעשיכם הטובים ושבחו את אביכים שבשמים׃

Mateus 5:14-16

העם ההלכים בחשך ראו אור גדול וישבי בארץ צלמות אור נגה עליהם׃

Mateus 4:16

אל תהיו משכי על זר עם חסרי אמונה כי אי זה שתפות יש לצדקה עם העול ואי זה התחברות לאור עם החשך׃

2 Coríntios 6:14

ואתם הנכם זרע נבחר ממלכת כהנים וגוי קדוש ועם סגלה למען תספרו תהלות הקורא אתכם מחשך אל אורו הנפלא׃

1 Pedro 2:9

כי הצלת נפשי ממות הלא רגלי מדחי להתהלך לפני אלהים באור החיים׃

Salmos 56:13

והעיר איננה צריכה לאור השמש ולנגה הירח כי כבוד אלהים האיר לה ונרה הוא השה׃

Apocalipse 21:23

אני באתי לאור אל העולם למען כל אשר יאמין בי לא ישב בחשך׃

João 12:46

נר לרגלי דברך ואור לנתיבתי׃

Salmos 119:105

כי כן צוה עלינו האדון נתתיך לאור גוים להיות ישועתי עד קצה הארץ׃

Atos 13:47

הוא גלא עמיקתא ומסתרתא ידע מה בחשוכא ונהירא עמה שרא׃

Daniel 2:22

הקשיבו אלי עמי ולאומי אלי האזינו כי תורה מאתי תצא ומשפטי לאור עמים ארגיע׃

Isaías 51:4

קומי אורי כי בא אורך וכבוד יהוה עליך זרח׃

Isaías 60:1

כי אתה תאיר נרי יהוה אלהי יגיה חשכי׃

Salmos 18:28

19 וזה הוא הדין כי האור בא אל העולם ובני האדם אהבו החשך מן האור כי רעים מעשיהם׃

20 כי כל פעל עולה ישנא את האור ולא יבא לאור פן יוכחו מעשיו׃

21 אבל עשה האמת יבא לאור למען יגלו מעשיו כי נעשו באלהים׃

João 3:19-21

בו היו חיים והחיים היו אור בני האדם׃

והאור בחשך זרח והחשך לא השיגו׃

João 1:4,5

ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃

Gênesis 1:3

וזאת היא השמועה אשר שמענו ממנו ונגד לכם כי האלהים אור הוא וכל חשך אין בו׃

1 João 1:5

בהיותי בעולם אור העולם אני׃

João 9:5

1 קומי אורי כי בא אורך וכבוד יהוה עליך זרח׃

2 כי הנה החשך יכסה ארץ וערפל לאמים ועליך יזרח יהוה וכבודו עליך יראה׃

3 והלכו גוים לאורך ומלכים לנגה זרחך׃

Isaías 60:1-3

לכן כל אשר דברתם בחשך באור ישמע ואת אשר לחשתם לאזן בחדרים קרא יקרא על הגגות׃

Lucas 12:3

כי עמך מקור חיים באורך נראה אור׃

Salmos 36:9

אך אם באור נלך כאשר הוא באור הנה נתחברנו יחד ודם ישוע המשיח בנו יטהרנו מכל חטא׃

1 João 1:7

יהוה אלהים צבאות השיבנו האר פניך ונושעה׃

Salmos 80:19

והאור בחשך זרח והחשך לא השיגו׃

João 1:5

כל מתנה טובה וכל מנחה שלמה תרד ממעל מאת אבי האורות אשר חלוף וכל צל שנוי אין עמו׃

Tiago 1:17

ויסף ישוע וידבר אליהם לאמר אני אור העולם כל ההלך אחרי לא יתהלך בחשכה כי אור החיים יהיה לו׃

João 8:12

גול על יהוה דרכך ובטח עליו והוא יעשה׃

והוציא כאור צדקך ומשפטך כצהרים׃

Salmos 37:5,6

גם אין מדליקים נר ושמים אותו תחת האיפה כי אם על המנורה ויאר לכל אנשי הבית׃

כן יאר אורכם לפני בני האדם למען יראו מעשיכם הטובים ושבחו את אביכים שבשמים׃

Mateus 5:15,16

ולילה לא יהיה עוד ולא יצטרכו עוד לאור נר ולאור שמש כי יהוה אלהים הוא יאיר להם וימלכו עד עולמי עולמים׃

Apocalipse 22:5

4 אשר אלהי העולם הזה עור בהם את דעות הסוררים לבלתי זרח להם נגה בשורת כבוד המשיח אשר הוא צלם האלהים׃

5 כי לא אתנו מכריזים אנחנו כי אם את המשיח ישוע לאמר הוא האדון ואנחנו עבדיכם למען ישוע׃

6 כי האלהים אשר אמר ויפע אור מחשך הוא הופיע בלבנו להפיץ אור דעת כבוד האלהים אשר בפני המשיח׃

2 Coríntios 4:4-6

24 יברכך יהוה וישמרך׃

25 יאר יהוה פניו אליך ויחנך׃

26 ישא יהוה פניו אליך וישם לך שלום׃

Números 6:24-26

נר הגוף הוא העין לכן בהיות עינך תמימה גם כל גופך יאור ובהיותה רעה וחשך גם גופך׃

Lucas 11:34

אתם כלכם בני האור ובני היום לא בני הלילה אנחנו ולא בני החשך׃

1 Tessalonicenses 5:5

אתם אור העולם עיר ישבת על ההר לא תוכל להסתר׃

Mateus 5:14

והאלהים היה בעזרי ועד היום הזה עמד אני ומעיד לפני קטן וגדול ואינני מדבר דבר זולתי אשר דברו הנביאים ומשה כי עתידות הנה להיות׃

כי המשיח מענה הוא וכי ראשון הוא לקמים מן המתים להפיץ אור בעם ובגוים׃

Atos 26:22,23

לדוד יהוה אורי וישעי ממי אירא יהוה מעוז חיי ממי אפחד׃

Salmos 27:1

כי האלהים אשר אמר ויפע אור מחשך הוא הופיע בלבנו להפיץ אור דעת כבוד האלהים אשר בפני המשיח׃

2 Coríntios 4:6

כי לא בחרבם ירשו ארץ וזרועם לא הושיעה למו כי ימינך וזרועך ואור פניך כי רציתם׃

Salmos 44:3

העם ההלכים בחשך ראו אור גדול ישבי בארץ צלמות אור נגה עליהם׃

Isaías 9:2

האירה פניך על עבדך הושיעני בחסדך׃

Salmos 31:16

ויאר עיני לבבכם למען תדעו אי זו היא תוחלת קריאתו ואי זה הוא עשר כבוד נחלתו בקדשים׃

Efésios 1:18

ואין איש מדליק נר אשר יכסה אותו בכלי או ישימהו תחת המטה כי אם על המנורה יעלהו למען יראו כל באי הבית את האור׃

Lucas 8:16

פתח דבריך יאיר מבין פתיים׃

Salmos 119:130

5 וזאת היא השמועה אשר שמענו ממנו ונגד לכם כי האלהים אור הוא וכל חשך אין בו׃

6 אם נאמר כי יש לנו התחברות עמו ונתהלך בחשך הננו כזבים ופעלתנו איננה אמת׃

7 אך אם באור נלך כאשר הוא באור הנה נתחברנו יחד ודם ישוע המשיח בנו יטהרנו מכל חטא׃

1 João 1:5-7