Mãe

שיר המעלות אשרי כל ירא יהוה ההלך בדרכיו׃

יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך׃

Salmos 128:1,2

אשת חיל מי ימצא ורחק מפנינים מכרה׃

Provérbios 31:10

כבד את אביך ואת אמך למען יארכון ימיך על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך׃

Êxodo 20:12

חושך שבטו שונא בנו ואהבו שחרו מוסר׃

Provérbios 13:24

שמע בני מוסר אביך ואל תטש תורת אמך׃

כי לוית חן הם לראשך וענקים לגרגרתיך׃

Provérbios 1:8,9

בן חכם ישמח אב וכסיל אדם בוזה אמו׃

Provérbios 15:20

רק השמר לך ושמר נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך והודעתם לבניך ולבני בניך׃

Deuteronômio 4:9

4 האהבה מארכת אף ועשה חסד האהבה לא תקנא האהבה לא תתפאר ולא תתרומם׃

5 לא תעשה דבר תפלה ולא תבקש את אשר לה ולא תתמרמר ולא תחשב הרעה׃

6 לא תשמח בעולה כי שמחתה עם האמת׃

7 את כל תשא את כל תאמין את כל תקוה ואת כל תסבל׃

1 Coríntios 13:4-7

חנך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה׃

Provérbios 22:6

1 שמעו בנים אל הוריכם באדנינו כי ארח ישר הוא׃

2 כבד את אביך ואת אמך זאת היא המצוה הראשונה אשר לה ההבטחה׃

3 למען ייטב לך ולמען יאריכן ימיך על האדמה׃

Efésios 6:1-3

25 עז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון׃

26 פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה׃

27 צופיה הליכות ביתה ולחם עצלות לא תאכל׃

28 קמו בניה ויאשרוה בעלה ויהללה׃

29 רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כלנה׃

30 שקר החן והבל היפי אשה יראת יהוה היא תתהלל׃

Provérbios 31:25-30

הנה נחלת יהוה בנים שכר פרי הבטן׃

Salmos 127:3

כאיש אשר אמו תנחמנו כן אנכי אנחמכם ובירושלם תנחמו׃

Isaías 66:13