Maria

ויברך אותם שמעון ויאמר אל מרים אמו הנה זה מוסד לנפילה ולתקומה לרבים בישראל ולאות מריבה׃

וגם בנפשך תחתר חרב למען תגלינה מחשבות לבב רבים׃

Lucas 2:34,35

ומרים שמרה את הדברים האלה ותחשבם בלבה׃

Lucas 2:19

26 ויהי בחדש הששי וישלח המלאך גבריאל מאת האלהים גלילה אל עיר אשר שמה נצרת׃

27 אל בתולה מארשה לאיש אשר שמו יוסף מבית דוד ושם הבתולה מרים׃

28 ויבא המלאך אליה החדרה ויאמר שלום לך אשת חן יהוה עמך ברוכה את בנשים׃

Lucas 1:26-28

הלא זה הוא בן החרש הלא אמו שמה מרים ואחיו יעקב ויוסי ושמעון ויהודה׃

ואחיותיו הלא כלן אתנו הן ומאין איפוא לו כל אלה׃

Mateus 13:55,56

3 ויחסר היין ותאמר אם ישוע אליו יין אין להם׃

4 ויאמר אליה ישוע מה לי ולך אשה עתי עדין לא באה׃

5 ותאמר אמו אל המשרתים ככל אשר יאמר לכם תעשו׃

João 2:3-5

48 ויהי כראותם אתו ויחרדו ותאמר אליו אמו בני מדוע ככה עשית לנו הנה אביך ואנכי בעצבת לב בקשנוך׃

49 ויאמר אליהם למה זה בקשתם אתי הלא ידעתם כי עלי להיות באשר לאבי׃

50 והם לא הבינו את הדבר אשר דבר אליהם׃

51 וירד אתם ויבא אל נצרת ויכנע להם ואמו שמרה בלבה את כל הדברים האלה׃

Lucas 2:48-51

31 ויבאו אמו ואחיו ויעמדו מחוץ לבית וישלחו אליו לקרא לו׃

32 והמון העם ישבו סביביו ויאמרו אליו הנה אמך ואחיך בחוץ מבקשים אותך׃

33 ויען ויאמר אליהם מי הם אמי ואחי׃

34 ויבט סביב אל הישבים סביביו ויאמר הנה אמי ואחי׃

35 כי כל אשר יעשה רצון האלהים הוא אחי ואחותי ואמי׃

Marcos 3:31-35

46 ותאמר מרים רוממה נפשי את יהוה׃

47 ותגל רוחי באלהי ישעי׃

48 ]94-84[ אשר ראה בעני אמתו כי הנה מעתה כל הדרות יאשרוני כי גדלות עשה לי שדי וקדוש שמו׃

49 ]94-84[׃

50 וחסדו לדור דורים על יראיו׃

51 גבורות עשה בזרעו פזר גאים במזמות לבבם׃

52 הרס נדיבים מכסאותו וירם שפלים׃

53 רעבים מלא טוב ועשירים שלח ריקם׃

54 תמך בישראל עבדו לזכר את רחמיו׃

55 כאשר דבר אל אבותינו לאברהם ולזרעו עד עולם׃

Lucas 1:46-55

והלדת ישוע המשיח כה היתה מרים אמו ארשה ליוסף ובטרם יבא אליה נמצאת הרה לרוח הקדש׃

Mateus 1:18

30 ויאמר לה המלאך אל תיראי מרים כי מצאת חן לפני האלהים׃

31 והנך הרה וילדת בן וקראת את שמו ישוע׃

32 והוא גדול יהיה ובן עליון יקרא ויהוה אלהים יתן לו את כסא דוד אביו׃

33 ועל בית יעקב ימלך לעולם ועד ולמלכותו אין קץ׃

Lucas 1:30-33

4 ויעל גם יוסף מן הגליל מעיר נצרת אל יהודה לעיר דוד הנקראה בית לחם כי היה מבית דוד וממשפחתו׃

5 להתפקד עם מרים המארשה לו והיא הרה׃

6 ויהי בהיותם שם וימלאו ימיה ללדת׃

7 ותלד את בנה הבכור ותחתלהו ותשכיבהו באבוס כי לא היה להם מקום במלון׃

Lucas 2:4-7

כל אלה היו שקדים יחדו בלב אחד להתפלל ולהתחנן ועמהם הנשים ומרים אם ישוע וגם אחיו׃

Atos 1:14

25 ועל יד צלב ישוע עמדו אמו ואחות אמו מרים אשת קלופס ומרים המגדלית׃

26 וירא ישוע את אמו ואת תלמידו אשר אהב עמדים אצלו ויאמר אל אמו אשה הנה זה בנך׃

27 ואחר אמר אל תלמידו הנה זאת אמך ומן השעה ההיא אסף אתה התלמיד אל ביתו׃

João 19:25-27