Marido e Mulher

9 טובים השנים מן האחד אשר יש להם שכר טוב בעמלם׃

10 כי אם יפלו האחד יקים את חברו ואילו האחד שיפול ואין שני להקימו׃

11 גם אם ישכבו שנים וחם להם ולאחד איך יחם׃

12 ואם יתקפו האחד השנים יעמדו נגדו והחוט המשלש לא במהרה ינתק׃

Eclesiastes 4:9-12

וכן אתן הנשים הכנענה לפני בעליכן למען גם אם יש אשר אינם שמעים לדבר יקנו באין אמר ודברים על ידי מעשי הנשים׃

בראותם כי תצנענה לכת ביראה׃

1 Pedro 3:1,2

אשת חיל עטרת בעלה וכרקב בעצמותיו מבישה׃

Provérbios 12:4

22 הנשים הכנענה לבעליכן כמו לאדנינו׃

23 כי האיש הוא ראש האשה כאשר המשיח הוא ראש העדה והוא מושיע של הגוף׃

24 אבל כאשר תכנע העדה למשיח ככה גם הנשים לבעליהן בכל דבר׃

Efésios 5:22-24

ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם׃

Gênesis 1:27

והנה את הנשואים אנכי מצוה ולא אנכי כי אם האדון אשר לא תפרש אשה מבעלה׃

ואם פרש תפרש ממנו תשב בלא איש או תתרצה לבעלה ואיש אל ישלח את אשתו׃

1 Coríntios 7:10,11

1 ולענים מה שכתבתם אלי הנה טוב לאדם שלא יגע באשה׃

2 אך מפני הזנות תהי לכל איש אשתו ויהי לכל אשה בעלה׃

3 האיש יקים חובת העונה לאשתו וכמו כן האשה לבעלה׃

4 האשה איננה שלטת על גופה כי אם בעלה וכמו כן גם האיש איננו שלט על גופו כי אם אשתו׃

5 אל תמנעו את עצמכם זה מזה זולתי בהסכמת שניכם על זמן קבוע להיות פנוים לתענית ולתפלה ותשובו ותתאחדו פן ינסה אתכם השטן בעבור פריצות יצרכם׃

1 Coríntios 7:1-5

וכן אתם האנשים שבו עמהן בתבונה כי כלי רפה האשה ותנו לה כבוד כי גם להן יש חלק בנחלת מתנת החיים פן תכלאו מתפלותיכם׃

1 Pedro 3:7

אבל אם יפרש מי שאיננו מאמין יפרש והאח או האחות אינם משעבדים באלה כי לשלום קראנו האלהים׃

כי מה תדעי את האשה אם תושיעי את האיש ומה תדע אתה האיש אם תושיע את האשה׃

1 Coríntios 7:15,16

ואולם גם אתם כל איש מכם יאהב את אשתו כנפשו והאשה היא תזהר ותירא את בעלה׃

Efésios 5:33

על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד׃

Gênesis 2:24

אתן הנשים הכנענה לבעליכן כראוי באדנינו׃

אתם האנשים אהבו את נשיכם ואל תתמרמרו אליהן׃

Colossenses 3:18,19

ויאמר יהוה אלהים לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו׃

Gênesis 2:18

בית והון נחלת אבות ומיהוה אשה משכלת׃

Provérbios 19:14

כי יקח איש אשה חדשה לא יצא בצבא ולא יעבר עליו לכל דבר נקי יהיה לביתו שנה אחת ושמח את אשתו אשר לקח׃

Deuteronômio 24:5

אשת חיל מי ימצא ורחק מפנינים מכרה׃

בטח בה לב בעלה ושלל לא יחסר׃

Provérbios 31:10,11

כי אשה בעלת בעל קשורה היא באישה כפי התורה בחייו ובמות הבעל פטורה היא מתורת בעלה׃

Romanos 7:2

ולא אחד עשה ושאר רוח לו ומה האחד מבקש זרע אלהים ונשמרתם ברוחכם ובאשת נעוריך אל יבגד׃

Malaquias 2:15

יהי מקורך ברוך ושמח מאשת נעורך׃

אילת אהבים ויעלת חן דדיה ירוך בכל עת באהבתה תשגה תמיד׃

Provérbios 5:18,19

25 האנשים אהבו את נשיכם כאשר גם המשיח אהב את העדה ויתן את נפשו בעדה׃

26 למען קדשה בדברו אחרי אשר טהרה ברחיצת המים׃

27 להקימה בכבוד לו לעדה אשר אין בה כתם וקמט וכדומה כי אם למען תהיה קדושה ותמימה׃

28 כן האנשים חיבים לאהב את נשיהם כגופם כי האהב את אשתו אהב את עצמו׃

29 כי מעולם לא שנא איש את בשרו כי אם זן ומכלכל אתו כאשר גם האדון את עדתו׃

Efésios 5:25-29

4 ויען ויאמר אליהם הלא קראתם כי עשה בראשית זכר ונקבה עשה אתם׃

5 ואמר על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו שניהם לבשר אחד׃

6 אם כן אינם עוד שנים כי אם בשר אחד לכן את אשר חבר האלהים אל יפרידנו האדם׃

Mateus 19:4-6

מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מיהוה׃

Provérbios 18:22