Materialismo

כי מה יועיל האדם כי יקנה את כל העולם ונפשו תשחת או מה יתן האדם פדיון נפשו׃

Mateus 16:26

אשר לא נביט אל הדברים הנראים כי אם אל אשר אינם נראים כי הנראים לשעה המה ואשר אינם נראים הם לעולם׃

2 Coríntios 4:18

הון עשיר קרית עזו וכחומה נשגבה במשכיתו׃

Provérbios 18:11

וכן גם הנשים תתיפינה בתלבשת נאה עם בשת פנים וצניעות לא במחלפות הראש לא בזהב לא בפנינים ולא במלבושים יקרים׃

אלא כמו שהוא הגון לנשים אשר בחרו להן יראת אלהים במעשים טובים׃

1 Timóteo 2:9,10

ואף אמנם יתרון גדול היא החסידות עם לב שמח בגורלו׃

1 Timóteo 6:6

כי לא הבאנו מאומה לעולם בידוע שגם לא נוכל להוציא ממנו מאומה׃

ועל כן אם יש לנו מזון וכסות נסתפקה בהם׃

1 Timóteo 6:7,8

כי מה יסכן לאדם כי יקנה את כל העולם ונשחתה נפשו׃

Marcos 8:36

טוב מעט ביראת יהוה מאוצר רב ומהומה בו׃

Provérbios 15:16

את עשירי העולם הזה תצוה שלא ירום לבבם גם לא יבטחו בעשר הבוגד כי אם באלהים חיים המספיק לנו די והותר לשבע׃

1 Timóteo 6:17

אהב כסף לא ישבע כסף ומי אהב בהמון לא תבואה גם זה הבל׃

Eclesiastes 5:10

אבל המבקשים להעשיר יפלו בנסיון ובמוקשים וברב תאות סבלות ומשחיתות המשקיעות את האדם בשחת ובאבדון׃

1 Timóteo 6:9

שוא ודבר כזב הרחק ממני ראש ועשר אל תתן לי הטריפני לחם חקי׃

Provérbios 30:8

על כן תמותתו את אבריכם בארץ את הזנות והטמאה והזמה והתאות הרעות ונטות אחרי הבצע אשר היא עבודת אלילים׃

Colossenses 3:5

ויאמר אליהם ראו והשמרו לכם מבצע בצע כי חיי האדם אינם תלוים בהרבות נכסיו׃

Lucas 12:15

כי במקום אשר אוצרכם בו שם יהיה גם לבבכם׃

Mateus 6:21

לא יועיל הון ביום עברה וצדקה תציל ממות׃

Provérbios 11:4

וקהל המאמינים היה להם לב אחד ונפש אחת ואין איש מהם אומר על אשר בידו לי הוא כי הכל היה להם בשתפות׃

Atos 4:32

נבחר שם מעשר רב מכסף ומזהב חן טוב׃

Provérbios 22:1

קנה חכמה מה טוב מחרוץ וקנות בינה נבחר מכסף׃

Provérbios 16:16

אל תאצרו לכם אוצרות בארץ אשר יאכלום שם סס ורקב וגנבים יחתרו שם וגנבו׃

אבל תאצרו לכם אוצרות בשמים אשר סס ורקב לא יאכלום שם וגנבים לא יחתרו שם ולא יגנבו׃

Mateus 6:19,20

רחקו מאהבת כסף ושמחו בחלקכם כי הוא אמר לא ארפך ולא אעזבך׃

Hebreus 13:5

ויאמר ישוע אליו אם חפצך להיות שלם לך מכר את רכשך ותן לעניים והיה לך אוצר בשמים ושוב הלם ולך אחרי׃

Mateus 19:21

התעוף עיניך בו ואיננו כי עשה יעשה לו כנפים כנשר ועיף השמים׃

Provérbios 23:5

כל היום התאוה תאוה וצדיק יתן ולא יחשך׃

Provérbios 21:26

כאשר יצא מבטן אמו ערום ישוב ללכת כשבא ומאומה לא ישא בעמלו שילך בידו׃

Eclesiastes 5:15