Meditação

97 מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי׃

98 מאיבי תחכמני מצותך כי לעולם היא לי׃

99 מכל מלמדי השכלתי כי עדותיך שיחה לי׃

100 מזקנים אתבונן כי פקודיך נצרתי׃

Salmos 119:97-100

יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגאלי׃

Salmos 19:14

פי ידבר חכמות והגות לבי תבונות׃

Salmos 49:3

אזכיר מעללי יה כי אזכרה מקדם פלאך׃

והגיתי בכל פעלך ובעלילותיך אשיחה׃

Salmos 77:11,12

זכרתי ימים מקדם הגיתי בכל פעלך במעשה ידיך אשוחח׃

Salmos 143:5

ואשתעשע במצותיך אשר אהבתי׃

ואשא כפי אל מצותיך אשר אהבתי ואשיחה בחקיך׃

Salmos 119:47,48

דמינו אלהים חסדך בקרב היכלך׃

Salmos 48:9

אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב׃

כי אם בתורת יהוה חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה׃

Salmos 1:1,2

קדמתי בנשף ואשועה לדבריך יחלתי׃

קדמו עיני אשמרות לשיח באמרתך׃

Salmos 119:147,148

לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה למען תשמר לעשות ככל הכתוב בו כי אז תצליח את דרכך ואז תשכיל׃

Josué 1:8

בפקדיך אשיחה ואביטה ארחתיך׃

בחקתיך אשתעשע לא אשכח דברך׃

Salmos 119:15,16

אשירה ליהוה בחיי אזמרה לאלהי בעודי׃

יערב עליו שיחי אנכי אשמח ביהוה׃

Salmos 104:33,34