Medo

לדוד יהוה אורי וישעי ממי אירא יהוה מעוז חיי ממי אפחד׃

Salmos 27:1

כי לעולם לא ימוט לזכר עולם יהיה צדיק׃

משמועה רעה לא יירא נכון לבו בטח ביהוה׃

Salmos 112:6,7

ויאמר משה אל העם אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלהים ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו׃

Êxodo 20:20

שלום אניח לכם את שלומי אתן לכם לא כאשר יתן העולם אנכי נתן לכם אל יבהל לבבכם ואל יחת׃

João 14:27

ואל תיראי מן ההרגים את הגוף ואת הנפש לא יוכלו להרג אך תיראו את אשר יוכל לאבד גם את הנפש גם את הגוף בגיהנם׃

Mateus 10:28

אל תדאגו כי אם בתפלה ובתחנונים עם תודה תודיעו בכל דבר את משאלותיכם לאלהינו׃

ושלום אלהים הנשגב מכל שכל ינצר את לבבכם ואת מחשבותיכם במשיח ישוע׃

Filipenses 4:6,7

לדוד יהוה אורי וישעי ממי אירא יהוה מעוז חיי ממי אפחד׃

כי יצפנני בסכה ביום רעה יסתרני בסתר אהלו בצור ירוממני׃

Salmos 27:1,5

יום אירא אני אליך אבטח׃

Salmos 56:3

אל תירא כי עמך אני אל תשתע כי אני אלהיך אמצתיך אף עזרתיך אף תמכתיך בימין צדקי׃

Isaías 41:10

29 הלא תמכרנה שתי צפרים באסר ואחת מהנה לא תפול ארצה מבלעדי אביכם׃

30 ואתם גם שערות ראשכם נמנות כלן׃

31 לכן אל תיראו הנכם יקרים מצפרים רבות׃

Mateus 10:29-31

ושמע לי ישכן בטח ושאנן מפחד רעה׃

Provérbios 1:33

השליכו עליו כל יהבכם כי הוא ידאג לכם׃

1 Pedro 5:7

אין אימה באהבה כי אם האהבה השלמה תגרש את האימה כי באימה מעצבה ואשר באימה איננו שלם באהבה׃

1 João 4:18

חרדת אדם יתן מוקש ובוטח ביהוה ישגב׃

Provérbios 29:25

אל יבהל לבבכם האמינו באלהים ובי האמינו׃

João 14:1

דרשתי את יהוה וענני ומכל מגורותי הצילני׃

Salmos 34:4

38 והוא ישן על הכסת באחרי האניה ויעירו אותו ויאמרו אליו רבי האינך דאג לנו כי נאבד׃

39 ויעור ויגער ברוח ויאמר אל הים הס ודם ותשך הרוח ותהי דממה גדולה׃

40 ויאמר אליהם למה ככה אתם חרדים איך אין לכם אמונה׃

Marcos 4:38-40

אחר הדברים האלה היה דבר יהוה אל אברם במחזה לאמר אל תירא אברם אנכי מגן לך שכרך הרבה מאד׃

Gênesis 15:1

על כן נבטח ונאמר יהוה לי בעזרי לא אירא מה יעשה לי אדם׃

Hebreus 13:6

כי לא קבלתם רוח עבדות לשוב לירא כי אם קבלתם רוח משפט בנים אשר בו קראים אנחנו אבא אבינו׃

Romanos 8:15

יום אירא אני אליך אבטח׃

באלהים אהלל דברו באלהים בטחתי לא אירא מה יעשה בשר לי׃

Salmos 56:3,4

כי השליטים אינם לפחד למעשים הטובים כי אם להרעים ועל כן אם רצונך שלא תירא מן הרשות עשה הטוב והיה לך שבח ממנה׃

Romanos 13:3

אל תירא מפניהם כי אתך אני להצלך נאם יהוה׃

Jeremias 1:8

לבי יחיל בקרבי ואימות מות נפלו עלי׃

יראה ורעד יבא בי ותכסני פלצות׃

Salmos 55:4,5

כי האלהים לא נתן לנו רוח אימה כי אם רוח גבורה ואהבה ומוסר׃

2 Timóteo 1:7

ויען כי הילדים כלם יחדו בשר ודם אף הוא לבש בשר ודם כמוהם למען אשר יבטל על ידי המות את אשר לו ממשלת המות הוא השטן׃

ולהתיר את אלה אשר מאימת המות היו נתנים לעבדות כל ימי חייהם׃

Hebreus 2:14,15

15 וישכם משרת איש האלהים לקום ויצא והנה חיל סובב את העיר וסוס ורכב ויאמר נערו אליו אהה אדני איכה נעשה׃

16 ויאמר אל תירא כי רבים אשר אתנו מאשר אותם׃

17 ויתפלל אלישע ויאמר יהוה פקח נא את עיניו ויראה ויפקח יהוה את עיני הנער וירא והנה ההר מלא סוסים ורכב אש סביבת אלישע׃

2 Reis 6:15-17

ויאמר לה המלאך אל תיראי מרים כי מצאת חן לפני האלהים׃

והנך הרה וילדת בן וקראת את שמו ישוע׃

Lucas 1:30,31

קרבת ביום אקראך אמרת אל תירא׃

Lamentações 3:57

אל תירא העדר הקטן כי רצה אביכם לתת לכם את המלכות׃

Lucas 12:32

כרחם אב על בנים רחם יהוה על יראיו׃

Salmos 103:13

יהוה לי לא אירא מה יעשה לי אדם׃

Salmos 118:6

לא תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומם׃

מדבר באפל יהלך מקטב ישוד צהרים׃

Salmos 91:5,6

אם תשכב לא תפחד ושכבת וערבה שנתך׃

Provérbios 3:24

באלהים אהלל דברו באלהים בטחתי לא אירא מה יעשה בשר לי׃

Salmos 56:4

הלוא צויתיך חזק ואמץ אל תערץ ואל תחת כי עמך יהוה אלהיך בכל אשר תלך׃

Josué 1:9

ויהוה הוא ההלך לפניך הוא יהיה עמך לא ירפך ולא יעזבך לא תירא ולא תחת׃

Deuteronômio 31:8

השלך על יהוה יהבך והוא יכלכלך לא יתן לעולם מוט לצדיק׃

Salmos 55:22

כי אני יהוה אלהיך מחזיק ימינך האמר לך אל תירא אני עזרתיך׃

Isaías 41:13

והם בראתם אתו מתהלך על פני הים חשבו כי מראה רוח הוא ויצעקו׃

כי כלם ראוהו ויבהלו אז דבר אתם ויאמר אליהם חזקו כי אני הוא אל תיראו׃

Marcos 6:49,50

רחקו מאהבת כסף ושמחו בחלקכם כי הוא אמר לא ארפך ולא אעזבך׃

על כן נבטח ונאמר יהוה לי בעזרי לא אירא מה יעשה לי אדם׃

Hebreus 13:5,6

גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי שבטך ומשענתך המה ינחמני׃

Salmos 23:4

ואתה בן אדם אל תירא מהם ומדבריהם אל תירא כי סרבים וסלונים אותך ואל עקרבים אתה יושב מדבריהם אל תירא ומפניהם אל תחת כי בית מרי המה׃

Ezequiel 2:6

חזקו ואמצו אל תיראו ואל תערצו מפניהם כי יהוה אלהיך הוא ההלך עמך לא ירפך ולא יעזבך׃

Deuteronômio 31:6

אל תיראי אדמה גילי ושמחי כי הגדיל יהוה לעשות׃

Joel 2:21

אבל אשריכם גם אם תענו למען הצדקה אך מוראם לא תיראו ולא תעריצו׃

1 Pedro 3:14

אמרו לנמהרי לב חזקו אל תיראו הנה אלהיכם נקם יבוא גמול אלהים הוא יבוא וישעכם׃

Isaías 35:4

1 למנצח לבני קרח על עלמות שיר אלהים לנו מחסה ועז עזרה בצרות נמצא מאד׃

2 על כן לא נירא בהמיר ארץ ובמוט הרים בלב ימים׃

3 יהמו יחמרו מימיו ירעשו הרים בגאותו סלה׃

Salmos 46:1-3