Mente

ויאמר ישוע אליו ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מדעך׃

Mateus 22:37

מי בכם חכם ונבון יראה בדרכו הטובה את מעשיו בענות החכמה׃

Tiago 3:13

את אשר למעלה יהגה לבבכם לא את אשר בארץ׃

Colossenses 3:2

ברזל בברזל יחד ואיש יחד פני רעהו׃

Provérbios 27:17

כי ברב חכמה רב כעס ויוסיף דעת יוסיף מכאוב׃

Eclesiastes 1:18

ועתה ראו והזהרו להתהלך לא ככסילים כי אם כחכמים׃

מוקירים העת כי הימים רעים המה׃

Efésios 5:15,16

כי לא חשבתי לדעת בתוככם דבר בלתי אם ישוע המשיח והוא הנצלב׃

1 Coríntios 2:2

אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק תבונה׃

Provérbios 3:13

קנה לב אהב נפשו שמר תבונה למצא טוב׃

Provérbios 19:8

כי על פי החסד הנתן לי אמר אני לכל איש ואיש מכם לבלתי רום לבבו למעלה מן הראוי כי אם יהי צנוע במחשבותיו כפי מדת האמונה אשר חלק לו האלהים׃

Romanos 12:3

כי מהותו הנעלמה היא כחו הנצחי ואלהותו מעת נברא העולם תודע במעשים ותראה לבלתי היות להם להתנצל׃

Romanos 1:20

לכן כל השמע את דברי אלה ועשה אתם אדמהו לאיש חכם אשר בנה את ביתו על הסלע׃

Mateus 7:24

גם אויל מחריש חכם יחשב אטם שפתיו נבון׃

Provérbios 17:28

אויל ינאץ מוסר אביו ושמר תוכחת יערם׃

Provérbios 15:5

ערום ראה רעה נסתר פתאים עברו נענשו׃

Provérbios 27:12