Mentira

לא איש אל ויכזב ובן אדם ויתנחם ההוא אמר ולא יעשה ודבר ולא יקימנה׃

Números 23:19

1 אבל הרוח אמר בפרוש כי באחרית הימים יהיו אנשים אשר יסורו מן האמונה בפנותם אל הרוחות המטעות ואל תורת השדים׃

2 דברי שקרים בחנפה ונכוים הם במדעת׃

3 אסרים לקחת אשה ומנעים ממיני מאכל אשר בראם האלהים שיאכלות בתודה המאמינים וידעי האמת׃

1 Timóteo 4:1-3

16 שש הנה שנא יהוה ושבע תועבות נפשו׃

17 עינים רמות לשון שקר וידים שפכות דם נקי׃

18 לב חרש מחשבות און רגלים ממהרות לרוץ לרעה׃

19 יפיח כזבים עד שקר ומשלח מדנים בין אחים׃

Provérbios 6:16-19

אתם מן אביכם השטן ולעשות את תאות אביכם חפצתם הוא רוצח נפש היה מראש ובאמת לא עמד כי אמת אין בו מדי דברי כזב משלו ידבר כי כזב הוא ואבי הכזב׃

João 8:44

לא תענה ברעך עד שקר׃

Êxodo 20:16

לא ישב בקרב ביתי עשה רמיה דבר שקרים לא יכון לנגד עיני׃

Salmos 101:7

לא תגנבו ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו׃

Levítico 19:11

ואל תשקרו איש בעמיתו כי פשטתם את האדם הישן עם פעלותיו׃

ולבשתם את האדם החדש המתחדש בדעת כצלם בראו׃

Colossenses 3:9,10

פעל אוצרות בלשון שקר הבל נדף מבקשי מות׃

Provérbios 21:6

למנצח לדוד מזמור אלהי תהלתי אל תחרש׃

כי פי רשע ופי מרמה עלי פתחו דברו אתי לשון שקר׃

Salmos 109:1,2

תועבת יהוה שפתי שקר ועשי אמונה רצונו׃

Provérbios 12:22

שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב ולא ימצא בפיהם לשון תרמית כי המה ירעו ורבצו ואין מחריד׃

Sofonias 3:13

עד אמונים לא יכזב ויפיח כזבים עד שקר׃

Provérbios 14:5

ואם קנאה מרה ומריבה בלבבכם אל תתהללו ואל תשקרו באמת׃

Tiago 3:14

על כן הסירו מכם את השקר ודברו אמת איש את רעהו כי אברים כלנו יחד איש לאיש׃

Efésios 4:25

ומחוץ לה הכלבים והמכשפים והזנים והמרצחים ועבדי האלילים וכל אהב שקר ועשהו׃

Apocalipse 22:15

לא נאוה לנבל שפת יתר אף כי לנדיב שפת שקר׃

Provérbios 17:7