Messias

כי היום ילד לכם בעיר דוד מושיע אשר הוא המשיח האדון׃

Lucas 2:11

כי ילד ילד לנו בן נתן לנו ותהי המשרה על שכמו ויקרא שמו פלא יועץ אל גבור אביעד שר שלום׃

Isaías 9:6

והאלהים היה בעזרי ועד היום הזה עמד אני ומעיד לפני קטן וגדול ואינני מדבר דבר זולתי אשר דברו הנביאים ומשה כי עתידות הנה להיות׃

כי המשיח מענה הוא וכי ראשון הוא לקמים מן המתים להפיץ אור בעם ובגוים׃

Atos 26:22,23

אשרי האיש וקדוש הוא אשר חלקו לקום בתחיה הראשונה באלה לא ישלט המות השני כי אם יהיו כהנים לאלהים ולמשיחו וימלכו אתו אלף שנים׃

Apocalipse 20:6

וכל היום לא חדלו ללמד במקדש ובבתים ולבשר את בשורת ישוע המשיח׃

Atos 5:42

ויאמר אליהם ואתם מה תאמרו מי אני׃

ויען שמעון פטרוס ויאמר אתה הוא המשיח בן אלהים חיים׃

Mateus 16:15,16

לכן היו נכונים גם אתם כי בשעה אשר לא תדמו יבוא בן האדם׃

Mateus 24:44