Milagres

ויקרב אל מורד הר הזיתים ויחלו כל המון התלמידים לשבח את האלהים בשמחה ובקול גדול על כל הגבורות אשר ראו לאמר׃

ברוך המלך הבא בשם יהוה שלום בשמים וכבוד במרומים׃

Lucas 19:37,38

ואפל ארצה ואשמע קול מדבר אלי שאול שאול למה תרדפני׃

Atos 22:7

ויהי כדברו זאת העלה והם ראים וישאהו ענן מנגד עיניהם׃

Atos 1:9

ומהם שם האלהים בקהל ראשונה לשליחים ושנית לנביאים ושלישית למלמדים ויתן גבורות אף מתנות הרפאות ועזרים ומנהיגים ומיני לשנות׃

1 Coríntios 12:28

וארא והנה מפי התנין ומפי החיה ומפי נביא השקר יצאות שלש רוחות טמאות דומת לצפרדעים׃

כי רוחות השדים הנה עשות אותות ויצאות אל מלכי ארץ ותבל כלה לאספם למלחמה היום ההוא הגדול יום אלהי הצבאות׃

Apocalipse 16:13,14

כי אתה קנית כליתי תסכני בבטן אמי׃

אודך על כי נוראות נפליתי נפלאים מעשיך ונפשי ידעת מאד׃

Salmos 139:13,14

ותפלת האמונה תושיע את החולה ויהוה יקימנו ואשר חטא יסלח לו׃

התודו עונותיכם איש לפני רעהו והתפללו איש בעד רעהו למען תרפאו כי גדול כח תפלת הצדיק הקרא אל אלהים בחזקה׃

Tiago 5:15,16

8 כי האחד נתן לו על ידי הרוח דבור החכמה ולאחד דבור הדעת כפי הרוח ההוא׃

9 לאחר האמונה ברוח ההוא ולאחר מתנות הרפאות ברוח ההוא׃

10 ולאחר לפעל גבורות ולאחר נבואה ולאחר להבחין בין הרוחות ולאחר מיני לשנות ולאחר באור לשנות׃

1 Coríntios 12:8-10

והם בראתם אתו מתהלך על פני הים חשבו כי מראה רוח הוא ויצעקו׃

כי כלם ראוהו ויבהלו אז דבר אתם ויאמר אליהם חזקו כי אני הוא אל תיראו׃

Marcos 6:49,50

וישמע ישוע ויען ויאמר לו אל תירא אך האמן והיא תושע׃

Lucas 8:50

אליהו אנוש אנוש היה כמנו והתפלל תפלה שלא יהיה מטר ולא היה מטר בארץ שלש שנים וששה חדשים׃

וישב ויתפלל והשמים נתנו מטר והארץ הצמיחה את פריה׃

Tiago 5:17,18

ויט משה את ידו על הים ויולך יהוה את הים ברוח קדים עזה כל הלילה וישם את הים לחרבה ויבקעו המים׃

ויבאו בני ישראל בתוך הים ביבשה והמים להם חמה מימינם ומשמאלם׃

Êxodo 14:21,22

ויען ישוע ויאמר אליהם אמן אמר אני לכם אם תהיה לכם אמונה ואינכם מסתפקים לא לבד כמעשה התאנה הזאת תעשו כי גם באמרכם אל ההר הזה הנשא והעתק אל תוך הים היו תהיה׃

Mateus 21:21

ולא עשה שם גבורות רבות מפני חסר אמונתם׃

Mateus 13:58

38 ויענו מן הסופרים והפרושים ויאמרו רבי חפצנו לראות אות מידך׃

39 ויען ויאמר אליהם דור רע ומנאף מבקש לו אות ואות לא ינתן לו בלתי אם אות יונה הנביא׃

40 כי כאשר היה יונה במעי הדג שלשה ימים ושלשה לילות כן יהיה בן האדם בלב האדמה שלשה ימים ושלשה לילות׃

Mateus 12:38-40

לכן יתן אדני הוא לכם אות הנה העלמה הרה וילדת בן וקראת שמו עמנו אל׃

Isaías 7:14

זאת תחלת האתות אשר עשה ישוע בקנה אשר בארץ הגליל וגלה את כבודו ויאמינו בו תלמידיו׃

João 2:11

ויאמר ישוע אל תכלאהו כי אין איש עשה גבורה בשמי ויוכל במהרה לדבר בי רעה׃

כי כל אשר איננו נגדנו הוא בעדנו׃

Marcos 9:39,40

אזכיר מעללי יה כי אזכרה מקדם פלאך׃

והגיתי בכל פעלך ובעלילותיך אשיחה׃

Salmos 77:11,12

הן אתות השליח נעשו בקרבכם בכל סבלנות באתות ובמופתים ובגבורות׃

2 Coríntios 12:12

ויבא שמה גם התלמיד האחר אשר בא ראשונה אל הקבר וירא ויאמן׃

כי לא הבינו עד עתה את הכתוב אשר קום יקום מעם המתים׃

João 20:8,9

הנה אני יהוה אלהי כל בשר הממני יפלא כל דבר׃

Jeremias 32:27

ויבט בן ישוע ויאמר להם מבני אדם יפלא הדבר אבל מהאלהים לא יפלא כל דבר׃

Mateus 19:26

10 ויהי הוא מלמד בשבת באחד מבתי הכנסיות׃

11 והנה אשה טעונת רוח חלי כשמנה עשרה שנה ותהי כפופה ולא יכלה לקום קומה זקופה׃

12 ויהי בראות אתה ישוע ויקרא אליה ויאמר לה אשה החלצי מחליך׃

13 וישם את ידיו עליה וכרגע קמה ותתעודד ותשבח את האלהים׃

14 ויכעס ראש הכנסת על אשר רפא ישוע בשבת ויען ויאמר אל העם ששת ימים הם אשר תעשה בהם מלאכה לכן באלה באו והרפאו ולא ביום השבת׃

15 ויען האדון ויאמר אליו החנף איש איש מכם הלא יתיר בשבת את שורו או את חמרו מן האבוס ויוליכהו להשקתו׃

16 וזאת אשר היא בת אברהם ואשר השטן אסרה זה שמנה עשרה שנה הלא תתר ממוסרותיה ביום השבת׃

17 ויהי כאמרו את הדברים האלה נכלמו כל מתקוממיו וישמח כל העם על כל הנפלאות הנעשות על ידו׃

Lucas 13:10-17

29 ויאמר אליו ישוע יען ראית אתי האמנת אשרי המאמינים ואינם ראים׃

30 והנה גם אתות אחרים רבים עשה ישוע לעיני תלמידיו אשר לא נכתבו בספר הזה׃

31 אך אלה נכתבו למען תאמינו כי ישוע הוא המשיח בן אלהים ולמען יהיו לכם המאמינים חיי עולם בשמו׃

João 20:29-31

ויהי כראות האנשים את האות הזה אשר עשה ישוע ויאמרו הנה זה הוא באמת הנביא הבא לעולם׃

João 6:14

ויאמר ישוע אליהם מפני אשר אינכם מאמינים כי אמן אמר אני לכם אם יש לכם אמונה כגרגר החרדל ואמרתם אל ההר הזה העתק מזה שמה ונעתק ממקומו ואין דבר אשר יבצר מכם׃

Mateus 17:20

ויאמר אליו ישוע לאמר אם תוכל להאמין כל יוכל המאמין׃

Marcos 9:23

ויקח את חמשת ככרות הלחם ואת שני הדגים וישא עיניו השמימה ויברך עליהם ויפרס ויתן לתלמידיו לשום לפני העם׃

ויאכלו כלם וישבעו וישאו מן הפתותים הנותרים להם שנים עשר סלים׃

Lucas 9:16,17

ויאמר יהוה אל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו למען שתי אתתי אלה בקרבו׃

ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אתתי אשר שמתי בם וידעתם כי אני יהוה׃

Êxodo 10:1,2

אתה האל עשה פלא הודעת בעמים עזך׃

Salmos 77:14

ותהי כל זאת למלאת את אשר דבר יהוה ביד הנביא לאמר׃

הנה העלמה הרה וילדת בן וקראו שמו עמנואל אשר פרושו האל עמנו׃

Mateus 1:22,23

ויבט בם ישוע ויאמר מבני אדם תפלא זאת אך לא מאלהים כי מאלהים לא יפלא כל דבר׃

Marcos 10:27

1 כי יקום בקרבך נביא או חלם חלום ונתן אליך אות או מופת׃

2 ובא האות והמופת אשר דבר אליך לאמר נלכה אחרי אלהים אחרים אשר לא ידעתם ונעבדם׃

3 לא תשמע אל דברי הנביא ההוא או אל חולם החלום ההוא כי מנסה יהוה אלהיכם אתכם לדעת הישכם אהבים את יהוה אלהיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם׃

4 אחרי יהוה אלהיכם תלכו ואתו תיראו ואת מצותיו תשמרו ובקלו תשמעו ואתו תעבדו ובו תדבקון׃

Deuteronômio 13:1-4

למנצח עלמות לבן מזמור לדוד אודה יהוה בכל לבי אספרה כל נפלאותיך׃

Salmos 9:1

אנשי ישראל שמעו הדברים האלה ישוע הנצרי האיש אשר נאמן לכם מאת האלהים בגבורות ובמופתים ובאתות אשר האלהים עשה על ידו בתוככם כאשר ידעתם גם אתם׃

Atos 2:22

ויאמר מה שיפלא מבני אדם לא יפלא מאלהים׃

Lucas 18:27

ויהי כאשר התפללו וינע המקום אשר היו נקהלים שם וימלאו כלם רוח הקדש וידברו את דבר האלהים בבטחון לבב׃

Atos 4:31

וגבורות גדלות עשה האלהים על ידי פולוס׃

עד כי גם הניחו סודרים וחגרת מעל עור בשרו על החולים ויסורו מהם תחלאיהם וגם הרוחות הרעות יצאו׃

Atos 19:11,12

כי לא יפלא מאלהים כל דבר׃

Lucas 1:37

20 אז החל לגער בערים אשר רב גבורותיו נעשו בתוכן ולא שבו׃

21 אוי לך כורזין אוי לך בית צידה כי הגבורות אשר נעשו בקרבכן לו בצור ובצידון נעשו הלא כבר שבו בשק ואפר׃

22 אבל אני אמר לכם כי ביום הדין יקל לצור וצידון יותר מכם׃

23 ואת כפר נחום המרוממה עד השמים עד שאול תורדי כי הגבורות אשר נעשו בתוכך לו בסדום נעשו כי עתה עמדה על תלה עד היום הזה׃

24 אבל אני אמר לכם כי ביום הדין יקל לאדמת סדום ממך׃

Mateus 11:20-24