Milagres de Jesus

27 ובאמת אני אמר לכם יש מן העמדים פה אשר לא יטעמו מות עד כי יראו את מלכות האלהים׃

28 ויהי כשמנה ימים אחרי הדברים האלה ויקח אליו את פטרוס ואת יוחנן ואת יעקב ויעל אל ההר להתפלל שם׃

29 ויהי בהתפללו נשתנה מראה פניו ולבושו הלבין והבריק׃

30 והנה שני אנשים מדברים אתו והמה משה ואליהו׃

31 אשר נראו בכבוד והגידו את אחריתו אשר ימלאנה בירושלים׃

Lucas 9:27-31

38 ויבא בית ראש הכנסת וירא המון הבכים והמיללים הרבה׃

39 ובבאו אמר אליהם מה תהמו ותבכו הנערה לא מתה אך ישנה היא׃

40 וישחקו לו והוא גרש את כלם ויקח את אבי הנערה ואת אמה ואת אשר אתו ויבא החדרה אשר שם שכבת הנערה׃

41 ויאחז ביד הנערה ויאמר אליה טליתא קומי אשר פרושו הילדה אני אמר לך קומי נא׃

42 ומיד קמה הילדה ותתהלך והיא בת שתים עשרה שנה וישמו שמה גדולה׃

Marcos 5:38-42

27 ויעבר ישוע משם וילכו אחריו שני אנשים עורים והמה צעקעם ואמרים חננו בן דוד׃

28 וכבואו הביתה נגשו אליו העורים ויאמר אליהם ישוע המאמינים אתם כי יש לאל ידי לעשות זאת ויאמרו אליו כן אדנינו׃

29 ויגע בעיניהם ויאמר יעשה לכם כאמונתכם׃

30 ותפקחנה עיניהם ויגער בם ישוע ויאמר ראו פן יודע לאיש׃

31 והמה בצאתם השמיעו את שמעו בכל הארץ ההיא׃

Mateus 9:27-31

ויהי בהיותו באחת הערים והנה איש מלא צרעת וירא את ישוע ויפל על פניו ויתחנן אליו לאמר אדני אם תחפץ תוכל לטהרני׃

וישלח את ידו ויגע בו ויאמר חפץ אנכי טהר ופתאם סרה ממנו הצרעת׃

Lucas 5:12,13

3 ויבאו אליו אנשים נשאים איש נכה אברים וישאהו בארבעה׃

4 ולא יכלו לגשת אליו מפני העם ויסירו את הגג במקום אשר היה שם ויחתרו חתירה ויורידו את המשכב אשר שכב עליה נכה האברים׃

5 ויהי כראות ישוע את אמונתם ויאמר אל נכה האברים בני נסלחו לך חטאתיך׃

6 ויהיו מן הסופרים ישבים שם וחשבים בלבם לאמר׃

7 מה ידבר זה גדופים כאלה מי יוכל לסלח חטאים בלתי האלהים לבדו׃

8 וידע ישוע ברוחו כי ככה חשבו בלבבם ויאמר אליהם מדוע תחשבו כאלה בלבבכם׃

9 מה הנקל האמר אל נכה האברים נסלחו לך חטאתיך אם אמור קום שא את משכבך והתהלך׃

10 אך למען תדעון כי לבן האדם יש השלטן לסלח חטאים בארץ ויאמר אל נכה האברים׃

11 לך אני אמר קום שא את משכבך ולך אל ביתך׃

12 ויקם פתאם וישא את משכבו ויצא לעיני כלם עד כי השתממו כלם וישבחו את האלהים לאמר מעולם לא ראינו כזאת׃

Marcos 2:3-12

32 ויקרא ישוע אל תלמידיו ויאמר נכמרו רחמי על העם כי זה שלשת ימים עמדו עמדי ואין להם מה לאכל ואינני אבה לשלחם רעבים פן יתעלפו בדרך׃

33 ויאמרו אליו התלמידים מאין לנו די לחם במדבר להשביע את ההמון הגדול הזה׃

34 ויאמר ישוע אליהם כמה ככרות לחם לכם ויאמרו שבע ומעט דגים קטנים׃

35 ויצו את המון העם לשבת לארץ׃

36 ויקח את שבע ככרות הלחם ואת הדגים ויברך ויפרס ויתן אל התלמידים והתלמידים נתנו לעם׃

37 ויאכלו כלם וישבעו וישאו מן הפתותים הנותרים שבעה דודים מלאים׃

38 והאכלים היו ארבעת אלפי איש מלבד הנשים והטף׃

Mateus 15:32-38

11 ואתם אמרים איש כי יאמר לאביו ולאמו קרבן פרושו מתנה לאלהים כל מה שאתה נהנה לי׃

12 ולא תניחו לו לעשות עוד מאומה לאביו ולאמו׃

13 ותפרו את דבר האלהים על ידי קבלתכם אשר קבלתם והרבה כאלה אתם עשים׃

14 ויקרא אל כל העם ויאמר אליהם שמעו אלי כלכם והבינו׃

15 אין דבר מחוץ לאדם אשר יוכל לטמא אותו בבאו אל קרבו כי אם הדברים היוצאים ממנו המה יטמאו את האדם׃

Marcos 7:11-15

וחמות שמעון שכבה אחוזת הקדחת וימהרו לדבר אליו עליה׃

ויגש ויאחז בידה ויקימה ותרף ממנה הקדחת פתאם ותשרת אותם׃

Marcos 1:30,31

2 והנה איש מצרע בא וישתחו לו ויאמר אדני אם תרצה תוכל לטהרני׃

3 וישלח ישוע את ידו ויגע בו ויאמר חפץ אנכי טהר ומיד נרפאה צרעתו׃

4 ויאמר אליו ישוע ראה פן תספר לאיש כי אם לך לך והראה אל הכהן והקרב את הקרבן אשר צוה משה לעדות להם׃

Mateus 8:2-4

1 ויהי אחרי כלותו לדבר את כל דבריו באזני העם ויבא אל כפר נחום׃

2 ועבד לאחד משרי המאות חלה למות והוא יקר לו מאד׃

3 וישמע את שמע ישוע וישלח אליו מזקני היהודים וישאל מאתו לבוא ולהושיע את עבדו׃

4 ויבאו אל ישוע ויתחננו לו מאד ויאמרו ראוי הוא אשר תעשה בקשתו׃

5 כי אהב עמנו הוא והוא בנה לנו את בית הכנסת׃

6 וילך אתם ישוע ויהי כאשר קרב אל הבית וישלח אליו שר המאה על ידי רעיו לאמר לו בי אדני אל נא תטריח את עצמך כי אינני כדי שתבוא בצל קורתי׃

7 ובעבור זאת גם את עצמי לא חשבתי ראוי לבוא אליך אך דבר נא דבר וירפא נערי׃

8 כי גם אנכי איש נתון תחת השלטון יש תחת ידי אנשי צבא ואמרתי לזה לך והלך ולזה בוא ובא ולעבדי עשה זאת ועשה׃

9 וישמע ישוע את דבריו ויתמה עליו ויפן ויאמר אל ההמון ההלך אחריו אמר אני לכם גם בישראל לא מצאתי אמונה גדולה כזאת׃

10 וישובו השלוחים אל הבית וימצאו את העבד החלה והוא נרפא׃

Lucas 7:1-10

1 וביום השלישי היתה חתנה בקנה אשר בגליל ואם ישוע היתה שם׃

2 וישוע ותלמידיו היו גם הם קרואים אל החתנה׃

3 ויחסר היין ותאמר אם ישוע אליו יין אין להם׃

4 ויאמר אליה ישוע מה לי ולך אשה עתי עדין לא באה׃

5 ותאמר אמו אל המשרתים ככל אשר יאמר לכם תעשו׃

6 והנה ששה כדי אבן ערוכים שם כמשפט היהודים לטהרתם שתים או שלש בתים יכיל כל אחד׃

7 ויאמר אליהם ישוע מלאו לכם הכדים מים וימלאום עד למעלה׃

8 ויאמר שאבו נא והביאו אל רב המסבה ויביאו׃

9 ויטעם רב המסבה את המים אשר נהפכו ליין ולא ידע מאין הוא ואולם המשרתים אשר שאבו את המים ידעו ויקרא רב המסבה אל החתן׃

10 ויאמר אליו כל איש יתן בראשונה את היין הטוב וכאשר ישכרו יתן להם את הגרוע ואתה צפנת היין הטוב עד עתה׃

11 זאת תחלת האתות אשר עשה ישוע בקנה אשר בארץ הגליל וגלה את כבודו ויאמינו בו תלמידיו׃

João 2:1-11

15 ויהי לפנות ערב ויגשו אליו תלמידיו ויאמרו המקום חרב וגם נטה היום שלחה את המון העם וילכו אל הכפרים לקנות להם אכל׃

16 ויאמר אליהם אינם צריכים ללכת תנו אתם להם לאכל׃

17 ויאמרו אליו אין לנו פה כי אם חמשת ככרות לחם ושני דגים׃

18 ויאמר הביאום אלי הלם׃

19 ויצו את העם לשבת על הדשא ויקח את חמשת ככרות הלחם ואת שני הדגים וישא עיניו השמימה ויברך ויפרס ויתן את הלחם לתלמידים והתלמידים נתנו לעם׃

20 ויאכלו כלם וישבעו וישאו מן הפתותים הנותרים שנים עשר סלים מלאים׃

21 והאכלים היו כחמשת אלפי איש מלבד הנשים והטף׃

Mateus 14:15-21

24 ויהי כאשר הלכו להם שלוחי יוחנן ויחל לדבר אל המון העם על אדות יוחנן ויאמר מה זה יצאתם המדברה לראות הקנה אשר ינוע ברוח׃

25 ואם לא מה זה יצאתם לראות האיש לבוש בגדי עדנים הנה המלבשים בגדי תפארת והמענגים בחצרות המלכים המה׃

26 ועתה מה זה יצאתם לראות אם לראות איש נביא הן אני אמר לכם כי אף גדול הוא מנביא׃

27 זה הוא אשר כתוב עליו הנני שלח מלאכי לפניך ופנה דרכך לפניך׃

28 כי אמר אני לכם אין איש בילודי אשה גדול מיוחנן המטביל אך הקטן במלכות האלהים גדול הוא ממנו׃

29 וכל העם והמכסים כשמעם הצדיקו את האלהים ויטבלו בטבילת יוחנן׃

30 אך הפרושים ובעלי התורה נאצו את עצת האלהים על נפשם ולא נטבלו על ידו׃

Lucas 7:24-30

35 ויהי כאשר רפה היום לערוב ויגשו אליו תלמידיו לאמר הנה המקום חרב והיום רד מאד׃

36 שלח אותם וילכו אל החצרים והכפרים מסביב לקנות להם לחם כי אין להם מה לאכל׃

37 ויען ויאמר אליהם תנו אתם להם לאכלה ויאמרו אליו הנלך לקנות לחם במאתים דינר ונתן להם לאכלה׃

38 ויאמר אליהם כמה ככרות לחם יש לכם לכו וראו וידעו ויאמרו חמש ושני דגים׃

39 ויצו אותם לשבת כלם חברה חברה לבדה על ירק הדשא׃

40 וישבו להם שורות שורות למאות ולחמשים׃

41 ויקח את חמשת ככרות הלחם ואת שני הדגים וישא עיניו השמימה ויברך ויפרס את הלחם ויתן לתלמידיו לשום לפניהם ואת שני הדגים חלק לכלם׃

42 ויאכלו כלם וישבעו׃

43 וישאו מן הפתותים מלוא סלים שנים עשר וגם מן הדגים׃

44 והאכלים מן הלחם היו כחמשת אלפי איש׃

Marcos 6:35-44

19 והם חתרו במשוטיהם כדרך עשרים וחמש או שלשים ריס ויראו את ישוע מתהלך על הים הלוך וקרב אל האניה וייראו׃

20 ויאמר אליהם אני הוא אל תיראו׃

21 ויואילו לקחת אתו אל האניה ורגע הגיעה האניה לארץ אשר הם הלכים שמה׃

João 6:19-21

1 ויהי בבאו בשבת אל בית אחד מראשי הפרושים לאכל לחם והמה ארבים לו׃

2 והנה איש אחד לפניו אשר גופו צבה ממים׃

3 ויען ישוע ויאמר אל בעלי התורה ואל הפרושים לאמר המתר לרפא בשבת אם לא ויחרישו׃

4 ויאחז בו וירפאהו וישלחהו׃

Lucas 14:1-4

21 ויצא ישוע משם ויסר אל גלילות צור וצידון׃

22 והנה אשה כנענית יצאה מן הגבולות ההם ותצעק אליו לאמר חנני אדני בן דוד כי בתי מענה מאד על ידי שד׃

23 והוא לא ענה אתה דבר ויגשו תלמידיו ויבקשו ממנו לאמר שלחה כי צעקת היא אחרינו׃

24 ויען ויאמר לא שלחתי כי אם אל הצאן האבדות לבית ישראל׃

25 והיא באה ותשתחו לו לאמר אדני עזרני׃

26 ויען ויאמר לא טוב לקחת את לחם הבנים ולהשליכו לצעירי הכלבים׃

27 ותאמר כן אדני אפס כי גם צעירי הכלבים יאכלו מפרורים הנפלים מעל שלחן אדניהם׃

28 ויען ישוע ויאמר אליה אשה גדלה אמונתך יהי לך כרצונך ותרפא בתה מן השעה ההיא׃

Mateus 15:21-28

24 ויקם משם וילך לו אל גבולות צור וצידון ובבואו הביתה לא אבה כי יודע לאיש ולא יכל להסתר׃

25 כי אשה אשר רוח טמאה נכנסה בבתה הקטנה שמעה את שמעו ותבא ותפל לרגליו׃

26 והאשה יונית וארץ מולדתה כנען אשר לסוריא ותבקש ממנו לגרש אר השד מבתה׃

27 ויאמר אליה ישוע הניחו לשבע בראשונה הבנים כי לא טוב לקחת לחם הבנים ולהשליכו לצעירי הכלבים׃

28 ותען ותאמר אליו כן אדני אבל גם צעירי הכלבים יאכלו תחת השלחן מפרורי לחם הבנים׃

29 ויאמר אליה בגלל דברך זה לכי לך יצא השד מבתך׃

30 ותבא אל ביתה ותמצא את הילדה משכבת על חמטה והשד יצא ממנה׃

Marcos 7:24-30

22 ויהי היום וירד אל אניה הוא ותלמידיו ויאמר אליהם נעברה אל עבר הים וישוטו הימה׃

23 ויהי בלכתם באניה וישכב ויישן ורוח סערה ירדה על הים וישטפו עליהם המים ויהיו בסכנה׃

24 ויגשו ויעירו אותו לאמר מורה מורה אבדנו ויעור ויגער ברוח ובמשברי ים וישתקו ותהי דממה׃

25 ויאמר אליהם איה אמונתכם וייראו ויתמהו ויאמרו איש אל רעהו מי אפוא הוא המצוה גם את הרוחות ואת המים וישמעו לו׃

Lucas 8:22-25

31 וישב ויצא מגבול צור וצידון ויבא אל ים הגליל בתוך גבול עשר הערים׃

32 ויביאו אליו איש אשר היה חרש ואלם ויתחננו לו לשום עליו את ידו׃

33 ויקח אתו לבדו מקרב ההמון וישם את אצבעותיו באזניו וירק ויגע על לשנו׃

34 ויבט השמימה ויאנח ויאמר אליו אפתח ופרושו הפתח׃

35 וברגע נפתחו אזניו ויתר קשר לשונו וידבר בשפה ברורה׃

36 ויזהר אותם כי לא יספרו לאיש וכאשר יזהירם כן ירבו להכריז׃

37 וישתוממו עד מאד ויאמרו את הכל עשה יפה גם החרשים הוא עשה לשמעים גם האלמים למדברים׃

Marcos 7:31-37

27 ויצא אל היבשה ויפגשהו איש מן העיר אשר שדים בו מימים רבים ובגד לא לבש ובבית לא ישב כי אם בקברים׃

28 וירא את ישוע ויפל לפניו ויקרא בקול גדול מה לי ולך ישוע בן אל עליון מבקש אני ממך אשר לא תענני׃

29 כי צוה את הרוח הטמא לצאת מן האיש כי ימים רבים חטף אתו ונאסר בזיקים ונשמר בכבלים והיה בנתקו את המוסרות ונדחף ביד השד אל המדברות׃

30 וישאל אתו ישוע לאמר מה שמך ויאמר לגיון שמי כי שדים רבים נכנסו בו׃

31 ויתחנן לו לבלתי צות אתם לרדת אל התהום׃

32 ויהי שם עדר חזירים רבים על המרעה בהר ויתחננו לו כי יניח להם לבוא אל תוכם וינח להם׃

33 ויצאו השדים מן האדם ההוא ויבאו בחזירים וישתער העדר מן המורד אל הים ויטבע׃

34 וינוסו הרעים כראותם את אשר נעשה ויגידו הדבר בעיר ובכפרים׃

35 ויצאו לראת את אשר נעשה ויבאו אל ישוע וימצאו שם את האדם אשר יצאו ממנו השדים ישב לרגלי ישוע מלבש וטוב שכל וייראו׃

Lucas 8:27-35

22 והנה בא אחד מראשי הכנסת ושמו יאיר וירא אתו ויפל לרגליו׃

23 ויתחנן אליו מאד לאמר בתי הקטנה חלתה עד למות אנא בוא נא ושים ידיך עליה למען תרפא ותחיה׃

24 וילך אתו וילכו אחריו המון רב וידחקהו׃

Marcos 5:22-24

1 ויהי אחרי כן ויסף ישוע הגלות אל תלמידיו על ים טיבריה וכה נגלה אליהם׃

2 שמעון פטרוס ותומא הנקרא דידומוס ונתנאל מקנה אשר בארץ הגליל ובני זבדי ועוד שנים אחרים מתלמידיו ישבו יחדו׃

3 ויאמר אליהם שמעון פטרוס הנני הלך לדיג ויאמרו אליו גם אנחנו נלך עמך ויצאו וימהרו לרדת אל האניה ובלילה ההוא לא אחזו מאומה׃

4 הבקר אור וישוע עמד על שפת הים ולא ידעו התלמידים כי ישוע הוא׃

5 ויאמר אליהם ישוע בני היש לכם אכל מאומה ויענו אתו אין׃

6 ויאמר להם השליכו המכמרת מימין לאניה ותמצאו וישליכו ולא יכלו עוד למשך אתה מרב הדגים׃

7 ויאמר התלמיד ההוא אשר ישוע אהבו אל פטרוס זה הוא האדון ויהי כשמע שמעון פטרוס כי הוא האדון ויחגר את מעילו כי עירום היה ויתנפל אל הים׃

8 והתלמידים הנשארים באו בספינה כי לא הרחיקו מן היבשה כי אם כמאתים אמה וימשכו את המכמרת עם הדגים׃

9 ויהי כצאתם אל היבשה ויראו שם גחלי אש ערוכים ודגים עליהם ולחם לאכל׃

10 ויאמר אליהם ישוע הביאו הלם מן הדגים אשר אחזתם עתה׃

11 ויעל שמעון פטרוס וימשך את המכמרת אל היבשה והיא מלאה דגים גדולים מאה וחמשים ושלשה ולא נקרעה המכמרת אף כי רבים היו׃

João 21:1-11

22 ויבא אל בית צידה ויביאו אליו איש עור ויתחננו לו לגעת בו׃

23 ויאחז ביד העור ויוליכהו אל מחוץ לכפר וירק בעיניו וישם את ידיו עליו וישאלהו לאמר הראה אתה דבר׃

24 ויבט ויאמר אראה את בני האדם כי מתהלכים כאילנות אני ראה׃

25 ויוסף לשום את ידיו על עיניו ותפקחנה עיניו וירפא וירא הכל היטב עד למרחוק׃

26 וישלחהו אל ביתו לאמר אל תבא בתוך הכפר ואל תדבר לאיש בכפר׃

Marcos 8:22-26

29 ויהי כצאתם מיריחו וילך אחריו המון עם רב׃

30 והנה שני עורים ישבים על יד הדרך וישמעו כי ישוע עבר ויצעקו לאמר חננו נא אדנינו בן דוד׃

31 ויגער בם העם להשתיקם והם הרבו לצעק ויאמרו אדנינו חננו נא בן דוד׃

32 ויעמד ישוע ויקרא להם ויאמר מה תחפצו ואעשה לכם׃

33 ויאמרו אליו אדנינו עשה שתפקחנה עינינו׃

34 ורחמי ישוע נכמרו ויגע בעיניהם ופתאם החלו עיניהם לראות וילכו אחריו׃

Mateus 20:29-34

6 ויהי בשבת אחרת בא אל בית הכנסת וילמד ושם איש אשר יבשה ידו הימנית׃

7 ויארבו לו הסופרים והפרושים לראות אם ירפא בשבת למען ימצאו עליו שטנה׃

8 והוא ידע את מחשבותם ויאמר אל האיש אשר ידו יבשה קום ועמוד בתוך ויקם ויעמד׃

9 ויאמר אליהם ישוע אשאלה אתכם דבר הנכון בשבת להיטיב אם להרע להציל נפש אם לאבד׃

10 ויבט סביב אל כלם ויאמר לאיש פשט את ידך ויעש כן ותרפא ידו ותשב כאחרת׃

Lucas 6:6-10

43 ואשה זבת דם שתים עשרה שנה אשר הוציאה כל קנינה לרפאים ואין איש יכל לרפאתה׃

44 היא קרבה מאחריו ותגע בציצת בגדו וזוב דמה עמד פתאם׃

45 ויאמר ישוע מי זה נגע בי וכלם כחשו ויאמר פטרוס והעמדים אצלו מורה המון העם דחקים ולחצים אתך ואתה תאמר מי נגע בי׃

46 ויאמר ישוע נגע בי אדם כי ידעתי אשר יצאה ממני גבורה׃

47 ותרא האשה כי לא נסתרה ממנו ותחרד לקראתו ותפל לפניו ותגד באזני כל העם על מה נגעה בו ואיך נרפאה פתאם׃

48 ויאמר אליה חזקי בתי אמונתך הושיעה לך לכי לשלום׃

Lucas 8:43-48

10 והנה שם איש אשר ידו יבשה וישאלוהו לאמר המתר לרפא בשבת למען ימצאו עליו שטנה׃

11 ויאמר אליהם מי האיש בכם אשר לו כבש אחד ונפל בבור בשבת ולא יחזיק בו ויעלנו׃

12 ומה יקר אדם מן הכבש לכן מתר להיטיב בשבת׃

13 ויאמר אל האיש פשט את ידך ויפשט אתה ותרפא ותשב כידו האחרת׃

Mateus 12:10-13

12 ויהי ממחרת בצאתם מבית היני וירעב׃

13 וירא תאנה מרחוק ולא עלים ויבא לראות הימצא בה פרי ויקרב אליה ולא מצא בה כי אם עלים לבד כי לא היתה עת תאנים׃

14 ויען ויאמר אליה מעתה איש אל יאכל פרי ממך עד עולם וישמעו תלמידיו׃

Marcos 11:12-14

23 ואיש היה בבית כנסתם אשר רוח טמאה בו ויצעק לאמר׃

24 אהה מה לנו ולך ישוע הנצרי באת להאבידנו ידעתי מי אתה קדוש האלהים׃

25 ויגער בו ישוע לאמר האלם וצא ממנו׃

26 ויסחבהו רוח הטמאה ויצעק בקול גדול ויצא ממנו׃

Marcos 1:23-26

14 ויהי כבואם אל המון העם ויגש אליו איש ויכרע על ברכיו לנגדו׃

15 ויאמר אדני רחם נא על בני כי מכה ירח הוא וחליו רע כי פעמים רבות הוא נפל באש ופעמים רבות אל תוך המים׃

16 ואביא אתו אל תלמידיך ולא יכלו לרפא לו׃

17 ויען ישוע ויאמר הוי דור בלתי מאמין ופתלתל עד מתי אהיה עמכם עד מתי אסבל אתכם הביאו אותו אלי הנה׃

18 ויגער בו ישוע ויצא השד ממנו וירפא הנער מן השעה ההיא׃

Mateus 17:14-18

38 והנה איש אחד מן העם צעק לאמר אנא רבי פנה נא אל בני כי יחיד הוא לי׃

39 והנה רוח אחז בו ופתאם הוא מצעק והרוח מרוצץ אתו בהוריד רירו ומקשה לסור ממנו ובסורו ידכא אתו׃

40 ואבקש מתלמידיך לגרשו ולא יכלו׃

41 ויען ישוע ויאמר הוי דור חסר אמונה ופתלתל עד מתי אהיה עמכם ואסבל אתכם הבא הנה את בנך׃

42 ויהי אך הקריב לבוא וירעצהו השד וירוצצהו וישוע גער ברוח הטמא וירפא את הנער וישיבהו לאביו׃

43 וישתוממו כלם על גדלת האלהים ויהי בתמהם כלם על כל אשר עשה ויאמר ישוע אל תלמידיו׃

Lucas 9:38-43

2 והנה הם מביאים אליו איש נכה אברים והוא משכב על המטה ויהי כראות ישוע את אמונתם ויאמר אל נכה האברים חזק בני נסלחו לך חטאתיך׃

3 והנה אנשים מן הסופרים אמרו בלבבם מגדף הוא׃

4 וירא ישוע את מחשבתם ויאמר למה תחשבו רעה בלבבכם׃

5 כי מה הנקל האמר נסלחו לך חטאתיך אם אמר קום התהלך׃

6 אך למען תדעון כי בן האדם יש לו השלטן בארץ לסלח חטאים ויאמר אל נכה האברים קום שא את מטתך ולך לך אל ביתך׃

7 ויקם וילך לביתו׃

Mateus 9:2-7

20 ויהי הם עברים בבקר ויראו את התאנה כי יבשה עם שרשיה׃

21 ויזכר פטרוס ויאמר אליו רבי הנה התאנה אשר אררתה יבשה׃

22 ויען ישוע ויאמר אליהם תהי נא בכם אמונת אלהים׃

23 כי אמן אמר אני לכם כל אשר יאמר אל ההר הזה הנשא והעתק אל תוך הים ואין ספק בלבבו כי אם יאמין כי יהיה כאשר אמר כן גם יהיה לו׃

24 על כן אני אמר לכם כל אשר תשאלו בהתפללכם האמינו כי תקחו ויהי לכם׃

25 וכי תעמדו להתפלל תסלחו לכל איש את אשר בלבבכם עליו למען יסלח לכם אביכם שבשמים אף הוא את פשעיכם׃

Marcos 11:20-25

24 ויהי כבואם אל כפר נחום ויגשו אל פטרוס גבי מחצית השקל ויאמרו הלא יתן רבכם את מחצית השקל׃

25 ויאמר הן ובבואו הביתה קדם אתו ישוע לשאל מה דעתך שמעון מלכי הארץ ממי יקחו מכס ומס מאת בניהם או מאת הזרים׃

26 ויאמר פטרוס אליו מאת הזרים ויאמר לו ישוע אם כן אפוא הבנים חפשים המה׃

27 אך למען לא נהיה להם למכשול לך אל הים והשלכת אל תוכו חכה ואת הדג הראשון אשר יעלה שאהו וכאשר תפתח את פיו תמצא בו אסתירא אותו קח לך ונתת להם בעדי ובעדך׃

Mateus 17:24-27

אז הובא אליו איש עור ואלם אשר אחזו שד וירפאהו וידבר האלם וגם ראה׃

Mateus 12:22

ויך אחד מהם את עבד הכהן הגדול ויקצץ את אזנו הימנית׃

ויען ישוע ויאמר רב עתה הרפו ויגע באזנו וירפאהו׃

Lucas 22:50,51

31 ויאמר האדון עתה אל מי אדמה את אנשי הדור הזה ואל מי הם דמים׃

32 דמים הם לילדים הישבים בשוק וקראים זה אל זה ואמרים חללנו לכם בחלילים ולא רקדתם קוננו לכם קינה ולא בכיתם׃

33 כי בא יוחנן המטביל לחם לא אכל ויין לא שתה ואמרתם שד בו׃

34 ובא בן האדם והוא אכל ושתה ואמרתם הנה זולל וסבא ורע למוכסים ולחטאים׃

35 ותצדק החכמה על ידי כל בניה׃

36 ויבקש ממנו אחד מן הפרושים לאכל אתו לחם ויבא אל בית הפרוש ויסב׃

37 והנה אשה אחת בעיר והיא חטאת שמעה כי הוא מסב בית הפרוש ותבא פך שמן המור׃

Lucas 7:31-37

5 ויהי כבאו אל כפר נחום ויגש אליו שר מאה אחד ויתחנן לו לאמר׃

6 אדני הנה נערי נפל למשכב בביתי והוא נכה אברים ומענה עד מאד׃

7 ויאמר ישוע אליו אבא וארפאהו׃

8 ויען שר המאה ויאמר אדני נקלתי מבאך בצל קורתי אך דבר נא רק דבר ונרפא נערי׃

9 כי אנכי איש נתון תחת השלטון וגם יש תחת ידי אנשי צבא ואמרתי לזה לך והלך ולזה בוא ובא ולעבדי עשה זאת ועשה׃

10 וישמע ישוע ויתמה ויאמר אל ההלכים אחריו אמן אמר אני לכם גם בישראל לא מצאתי אמונה גדולה כזאת׃

11 ואני אמר לכם רבים יבאו ממזרח וממערב ויסבו עם אברהם ויצחק ויעקב במלכות השמים׃

12 אבל בני המלכות המה יגרשו אל החשך החיצון שם תהיה היללה וחרוק השנים׃

13 ויאמר ישוע אל שר המאה לך וכאמונתך כן יהיה לך וירפא נערו בשעה ההיא׃

Mateus 8:5-13

23 ויבא ישוע אל בית השר וירא את המחללים בחלילים ואת העם ההומה ויאמר׃

24 סורו מפה כי לא מתה הילדה אך ישנה היא וישחקו לו׃

25 ויהי אחרי גרש העם ויבא הביתה ויאחז בידה ותקם הנערה׃

Mateus 9:23-25

1 ויבאו אל עבר הים אל ארץ הגדרים׃

2 והוא יצא מן האניה והנה איש בא לקראתו מבין הקברים אשר רוח טמאה בו׃

3 ומושבו בקברים וגם בעבתים לא יכל איש לאסרו׃

4 כי פעמים הרבה אסרוהו בכבלים ובעבתים וינתק את העבתים וישבר את הכבלים ואין איש יכל לכבשו׃

5 ותמיד לילה ויומם היה בהרים ובקברים צעק ופצע את עצמו באבנים׃

6 ויהי כראותו את ישוע מרחוק וירץ וישתחו לו׃

7 ויצעק בקול גדול ויאמר מה לי ולך ישוע בן אל עליון באלהים אני משביעך אשר לא תענני׃

8 כי הוא אמר אליו צא רוח טמא מן האדם הזה׃

9 וישאל אתו מה שמך ויען ויאמר לגיון שמי כי רבים אנחנו׃

10 ויתחנן אליו מאד לבלתי שלחם אל מחוץ לארץ׃

11 ועדר חזירים רבים היה שם במרעה ההרים׃

12 ויתחננו לו כל השדים לאמר שלחנו אל החזירים ונבאה אל תוכם׃

13 וינח להם ויצאו רוחות הטמאה ויבאו בחזירים וישתער העדר מן המורד אל הים כאלפים במספר ויטבעו בים׃

14 וינוסו רעי החזירים ויגידו זאת בעיר ובשדות ויצאו לראות מה נהיתה׃

Marcos 5:1-14

35 ויהי בקרבו אל יריחו והנה איש עור ישב על הדרך והוא משאל׃

36 וישמע את קול העם העבר וידרש לדעת מה זאת׃

37 ויגידו לו כי ישוע הנצרי עובר׃

38 ויצעק לאמר ישוע בן דוד חנני׃

39 וההלכים בראשנה גערו בו להחשתו והוא הרבה עוד לצעק ישוע בן דוד חנני׃

40 ויעמד ישוע ויצו להביאו אליו ויהי כאשר קרב וישאלהו לאמר׃

41 מה חפצך כי אעשה לך ויאמר אדני כי אראה׃

42 ויאמר אליו ראה אמונתך הושיעה לך׃

43 ופתאם ראה וילך אחריו הלך ושבח את האלהים וכל העם בראותם זאת נתנו תודה לאלהים׃

Lucas 18:35-43

ויהי הוא מדבר אליהם את אלה והנה אחד השרים בא וישתחו לו ויאמר עתה זה מתה בתי בא נא ושים את ידך עליה ותחיה׃

ויקם ישוע וילך אחריו הוא ותלמידיו׃

Mateus 9:18,19

40 ויבוא אליו איש מצרע ויתחנן אליו ויכרע על ברכיו ויאמר לו אם תרצה תוכל לטהרני׃

41 וירחם עליו וישלח את ידו ויגע בו ויאמר רצה אנכי טהר׃

42 עודנו מדבר והצרעת סרה ממנו ויטהר׃

Marcos 1:40-42

11 והנה אשה טעונת רוח חלי כשמנה עשרה שנה ותהי כפופה ולא יכלה לקום קומה זקופה׃

12 ויהי בראות אתה ישוע ויקרא אליה ויאמר לה אשה החלצי מחליך׃

13 וישם את ידיו עליה וכרגע קמה ותתעודד ותשבח את האלהים׃

Lucas 13:11-13

37 ותקם רוח סערה גדולה וישטפו הגלים אל תוך האניה עד אשר כמעט נמלאה׃

38 והוא ישן על הכסת באחרי האניה ויעירו אותו ויאמרו אליו רבי האינך דאג לנו כי נאבד׃

39 ויעור ויגער ברוח ויאמר אל הים הס ודם ותשך הרוח ותהי דממה גדולה׃

40 ויאמר אליהם למה ככה אתם חרדים איך אין לכם אמונה׃

41 וייראו יראה גדולה ויאמרו איש אל רעהו מי אפוא הוא אשר גם הרוח והים שמעים לו׃

Marcos 4:37-41

1 ויהי איש חולה לעזר שמו מבית היני כפר מרים ומרתא אחותה׃

2 היא מרים אשר משחה את האדון בשמן המר ותנגב את רגליו בשערותיה ועתה לעזר אחיה חלה׃

3 ותשלחנה אחיותיו אליו לאמר אדני הנה זה אשר אהבת חלה הוא׃

4 וישמע ישוע ויאמר זאת המחלה איננה למות כי אם לכבוד האלהים למען יכבד בה בן האלהים׃

5 וישוע אהב את מרתא ואת אחותה ואת לעזר׃

6 ויהי כשמעו כי חלה ויתמהמה וישב יומים במקום אשר הוא שם׃

7 מאחרי כן אמר לתלמידיו לכו ונשובה לארץ יהודה׃

8 ויאמרו אליו תלמידיו רבי עתה זה בקשו היהודים לסקלך ואתה תשוב שמה׃

9 ויען ישוע הלא שתים עשרה שעות ליום איש כי ילך ביום לא יכשל כי יראה אור העולם הזה׃

10 אבל ההלך בלילה יכשל כי האור אין בו׃

11 כזאת דבר ואחרי כן אמר אליהם לעזר ידידנו ישן הוא ואנכי הלך למען אעירנו׃

12 ויאמרו תלמידיו אדני אם ישן הוא יושע׃

13 וישוע דבר על מותו והמה חשבו כי על מנוחת השנה דבר׃

14 אז גלה ישוע את אזנם ויאמר אליהם לעזר מת׃

João 11:1-14

25 ואשה היתה זבת דם שתים עשרה שנה׃

26 והיא סבלה הרבה תחת ידי רפאים רבים והוציאה את כל אשר לה ולא להועיל ויהי חליה חזק מאד׃

27 ויהי כשמעה את שמע ישוע ותבוא בהמון העם מאחריו ותגע בבגדו׃

28 כי אמרה רק אם אגע בבגדיו אושע׃

29 וייבש מקור דמיה פתאם ותבן בבשרה כי נרפא נגעה׃

Marcos 5:25-29

17 ויען אחד מן העם ויאמר רבי הבאתי אליך את בני אשר רוח אלם בקרבו׃

18 והיה בכל מקום אשר יאחזהו הוא מרצץ אתו וירד רירו וחרק את שניו ויבש גופו ואמר אל תלמידיך לגרשו ולא יכלו׃

19 ויען ויאמר להם הוי דור בלתי מאמין עד מתי אהיה עמכם עד מתי אסבל אתכם הביאו אתו לפני׃

20 ויביאהו לפניו ויהי כאשר ראהו הרוח וירוצצנו פתאם ויפל ארצה ויתגולל ויורד רירו׃

21 וישאל את אביו כמה ימים היתה לו זאת ויאמר מימי נעוריו׃

22 ופעמים רבות הפיל אתו גם באש גם במים להאבידו אך אם יכל תוכל רחם עלינו ועזרנו׃

23 ויאמר אליו ישוע לאמר אם תוכל להאמין כל יוכל המאמין׃

24 ויתן אבי הילד את קלו בבכי ויאמר אני מאמין עזר נא לחסרון אמונתי׃

25 וירא ישוע את העם מתקבץ אליו ויגער ברוח הטמא לאמר רוח אלם וחרש אני מצוך צא ממנו ואל תסף לבוא בו עוד׃

26 ויצעק וירצץ אתו מאד ויצא ויהי כמת עד אשר אמרו רבים כי גוע׃

27 ויחזק ישוע בידו ויניעהו ויקם׃

Marcos 9:17-27

6 ואך למען נסות אתו דבר זאת כי הוא ידע את אשר יעשה׃

7 ויען אתו פילפוס לחם מאתים דינר לא ימצא להם לקחת לו איש איש מעט׃

8 ויאמר אליו אחד מתלמידיו אנדרי אחי שמעון פטרוס׃

9 יש פה נער אשר לו חמש ככרות לחם שערים ושני דגים אך אלה מה המה לעם רב כזה׃

10 ויאמר ישוע צוו את העם לשבת ארצה וירק דשא לרב היה במקום ההוא וישבו לארץ כחמשת אלפי איש במספר׃

11 ויקח ישוע את ככרות הלחם ויברך ויתן לתלמידיו והתלמידים אל המסבים וככה גם מן הדגים כאות נפשם׃

12 ויהי כאשר שבעו ויאמר אל תלמידיו אספו את פתותי לחם הנותרים למען לא יאבד מאומה׃

13 ויאספו וימלאו שנים עשר סלים בפתותי חמש ככרות לחם השערים הנותרים לאכליהם׃

João 6:6-13

18 והנה אנשים נושאים איש במטה והוא נכה אברים ויבקשו להביאו הביתה ולשום לפניו׃

19 ולא מצאו דרך להכניסו מרב העם ויעלו הגגה ויורידהו ואת ערשו בין הרעפים לתוך הבית לפני ישוע׃

20 וירא את אמונתם ויאמר אליו בן אדם נסלחו לך חטאתיך׃

21 ויחלו הסופרים והפרושים לחשב מחשבות לאמר מי הוא זה המדבר גדופים מי יוכל לסלח חטאים מבלעדי האלהים לבדו׃

22 וידע ישוע את מחשבותם ויען ויאמר אליהם מה אתם חשבים בלבבכם׃

23 מה הוא הנקל האמר נסלחו לך חטאתיך אם אמר קום והתהלך׃

24 אך למען תדעון כי בן האדם יש לו השלטן בארץ לסלח חטאים ויאמר אל נכה האברים אמר אני אליך קום ושא את ערשך ולך לך אל ביתך׃

25 וימהר ויקם לעיניהם וישא את משכבו וילך לו אל ביתו מהלל את האלהים וישא את משכבו וילך לו אל ביתו מהלל את האלהים׃

Lucas 5:18-25

46 ויבאו יריחו ויהי כצאתו מיריחו הוא ותלמידיו והמון עם רב והנה ברטימי בן טימי איש עור ישב על יד הדרך לשאל נדבות׃

47 וישמע כי הוא ישוע הנצרי ויחל לצעק ויאמר אנא בן דוד ישוע חנני׃

48 ויגערו בו רבים להשתיקו והוא הרבה לצעק בן דוד חנני׃

49 ויעמד ישוע ויאמר קראו לו ויקראו לעור ויאמרו אליו חזק קום קרא לך׃

50 וישלך את שמלתו מעליו ויקם ויבא אל ישוע׃

51 ויען ישוע ויאמר אליו מה חפצת ואעשה לך ויאמר אליו העור רבוני כי אראה׃

52 ויאמר ישוע אליו לך לך אמונתך הושיעה לך ופתאם ראה וילך אחרי ישוע בדרך׃

Marcos 10:46-52

18 ובבקר שב אל העיר והוא רעב׃

19 וירא תאנה אחת על הדרך ויקרב אליה ולא מצא בה מאומה מלבד העלים ויאמר אליה מעתה לא יהיה ממך פרי עד עולם ותיבש התאנה פתאם׃

20 ויראו התלמידים ויתמהו לאמר איך יבשה התאנה פתאם׃

21 ויען ישוע ויאמר אליהם אמן אמר אני לכם אם תהיה לכם אמונה ואינכם מסתפקים לא לבד כמעשה התאנה הזאת תעשו כי גם באמרכם אל ההר הזה הנשא והעתק אל תוך הים היו תהיה׃

22 וכל אשר תשאלו בתפלה ואתם מאמינים תקחהו׃

Mateus 21:18-22

11 ויהי בנסעו ירושלים והוא עבר בתוך שמרון והגליל׃

12 ויבא אל כפר אחד ויפגעהו עשרה אנשים מצרעים והם עמדים מרחוק׃

13 וישאו את קולם לאמר ישוע מורה חננו׃

14 וירא אותם ויאמר אליהם לכו והראו אל הכהנים ויהי בלכתם ויטהרו׃

15 ואחד מהם בראתו כי נרפא וישב וישבח את האלהים בקול גדול׃

16 ויפל על פניו לרגליו ויודה לו והוא היה שמרוני׃

17 ויען ישוע ויאמר הלא העשרה טהרו והתשעה איה הם׃

18 האם לא נמצא אשר שב לתת כבוד לאלהים זולתי הנכרי הזה׃

19 ויאמר אליו קום ולך אמונתך הושיעה לך׃

Lucas 17:11-19

28 ויהי כבאו אל עבר הים אל ארץ הגרגשים ויפגשוהו שני אנשים אחוזי שדים יצאים מבתי הקברות והמה רגונים מאד עד אשר לא יכל איש לעבר בדרך ההוא׃

29 והנה הם צעקים לאמר מה לנו ולך ישוע בן האלהים הבאת הלם לענותנו בלא עתנו׃

30 ועדר חזירים רבים היה שם במרעה הרחק מהם׃

31 ויתחננו אליו השדים לאמר אם תגרשנו שלחנו בעדר החזירים׃

32 ויאמר אליהם לכו לכם ויצאו ויבאו בעדר החזירים והנה השתער כל עדר החזירים מן המורד על הים וימותו במים׃

33 וינוסו הרעים ויבאו העירה ויגידו את הכל ואת אשר נעשה לאחוזי השדים׃

34 והנה כל העיר יצאה לקראת ישוע וכראותם אתו ויבקשו ממנו לעבר מגבולם׃

Mateus 8:28-34

1 אחר הדברים האלה היה חג ליהודים ויעל ישוע ירושלים׃

2 ובירושלים ברכה קרובה לשער הצאן ושמה בלשון עברית בית חסדא ולה חמשה אלמים׃

3 שמה שכבו חולים ועורים ופסחים ויבשי כח לרב והמה מיחלים לתנועת המים׃

4 כי מלאך ירד במועדו אל הברכה וירעש את מימיה והיה הירד ראשון אל תוכה אחרי התגעשו המים הוא נרפא מכל מחלה אשר דבקה בו׃

5 ואיש היה שם אשר חלה חליו זה שלשים ושמנה שנה׃

6 וירא אתו ישוע שכב וידע כי ארכו לו ימי חליו ויאמר אליו התחפץ להרפא׃

7 ויען החולה אדני אין איש אתי אשר ישליכני בהרעש המים אל הברכה ובטרם אבא וירד אחר לפני׃

8 ויאמר אליו ישוע קום שא את משכבך והתהלך׃

9 וכרגע שב האיש לאיתנו וישא את משכבו ויתהלך והיום ההוא יום שבת היה׃

João 5:1-9

1 ויהי בימים ההם בהקבץ עם רב ואין להם מה יאכלו ויקרא אל תלמידיו ויאמר אליהם׃

2 נכמרו רחמי על העם כי זה שלשת ימים עמדו עמדי ואין להם לחם לאכל׃

3 והיה בשלחי אותם רעבים לבתיהם יתעלפו בדרך כי יש מהם אשר באו ממרחק׃

4 ויענו אתו תלמידיו מאין יוכל איש להשביע את אלה פה במדבר לחם׃

5 וישאל אותם כמה ככרות לחם יש לכם ויאמרו שבע׃

6 ויצו את העם לשבת לארץ ויקח את שבע ככרות הלחם ויברך ויפרס ויתן אותם לתלמידיו לשום לפניהם וישימו לפני העם׃

7 ויהי להם מעט דגים קטנים ויברך ויאמר לשום לפניהם גם את אלה׃

8 ויאכלו וישבעו וישאו מן הפתותים הנותרים שבעת דודים׃

9 והאכלים היו כארבעת אלפי איש וישלחם׃

Marcos 8:1-9

1 ויהי כאשר נדחק המון העם לשמע את דבר האלהים והוא עמד על יד ים גניסר׃

2 וירא שתי אניות עמדות על יד הים והדיגים יצאו מהן וידיחו את המכמרות׃

3 וירד אל אחת מן האניות אשר היא לשמעון ויבקש ממנו להוליכו מעט מן היבשה אל הים וישב וילמד את העם מתוך האניה׃

4 ויכל לדבר ויאמר אל שמעון הוליכה אל עמק הים והורידו את מכמרותיכם לצוד׃

5 ויען שמעון ויאמר אליו מורה כל הלילה יגענו ולא לכדנו מאומה אך על פי דברך אוריד את המכמרת׃

6 ויעשו כן וילכדו דגים הרבה מאד ותקרע מכמרתם׃

7 ויניפו יד אל חבריהם אשר באמיה השנית לבוא אליהם ולעזרם ויבאו וימלאו את שתי האניות עד כי שקעו׃

8 ויהי כראות שמעון פטרוס את זאת ויפל לברכי ישוע ויאמר אדני צא נא מעמי כי איש חוטא אנכי׃

9 כי שמה החזיקה אותו ואת כל אשר אתו על ציד הדגים אשר צדו׃

10 וכן גם את יעקב ואת יוחנן בני זבדי אשר התחברו עם שמעון ויאמר ישוע אל שמעון אל תירא מעתה צוד תצוד אנשים׃

11 ויוליכו את האניות אל היבשה ויעזבו את הכל וילכו אחריו׃

Lucas 5:1-11

ויקם מבית הכנסת ויבא ביתה שמעון וחמות שמעון אחזתה קדחת חזקה וישאלהו בעדה׃

ויתיצב עליה ויגער בקדחת ותרף ממנה ותקם מהרה ותשרת אתם׃

Lucas 4:38,39

22 ויהי היום וירד אל אניה הוא ותלמידיו ויאמר אליהם נעברה אל עבר הים וישוטו הימה׃

23 ויהי בלכתם באניה וישכב ויישן ורוח סערה ירדה על הים וישטפו עליהם המים ויהיו בסכנה׃

24 ויגשו ויעירו אותו לאמר מורה מורה אבדנו ויעור ויגער ברוח ובמשברי ים וישתקו ותהי דממה׃

25 ויאמר אליהם איה אמונתכם וייראו ויתמהו ויאמרו איש אל רעהו מי אפוא הוא המצוה גם את הרוחות ואת המים וישמעו לו׃

26 ויעברו ויבאו אל ארץ הגדריים אשר ממול הגליל׃

Lucas 8:22-26

1 וישב ויבאו אל בית הכנסת ושם איש אשר ידו יבשה׃

2 ויתבוננו בו אם ירפאהו בשבת למען ימצאו עליו שטנה׃

3 ויאמר אל האיש אשר יבשה ידו קום עמד בתוך׃

4 ויאמר אליהם הנכון בשבת להיטיב או להרע להציל נפש או לאבדה ויחרישו׃

5 ויבט אליהם סביב בחמה ויתעצב על טמטום לבבם ויאמר אל האיש פשט את ידך ויפשט ידו ותרפא ותשב כאחרת׃

Marcos 3:1-5

12 והיום רפה לערב ושנים העשר קרבו ויאמרו אליו שלח נא את העם וילכו אל הכפרים והחצרים אשר סביבותינו ללון שם ולמצא מזון כי פה אנחנו במקום חרבה׃

13 ויאמר אליהם תנו אתם להם לאכל ויאמרו אין לנו כי אם חמשת ככרות לחם ודגים שנים בלתי אם נלך ונקנה אכל לכל העם הזה׃

14 כי היו כחמשת אלפי איש ויאמר אל תלמידיו הושיבו אתם שורות שורות חמשים בשורה׃

15 ויעשו כן ויושיבו את כלם׃

16 ויקח את חמשת ככרות הלחם ואת שני הדגים וישא עיניו השמימה ויברך עליהם ויפרס ויתן לתלמידיו לשום לפני העם׃

17 ויאכלו כלם וישבעו וישאו מן הפתותים הנותרים להם שנים עשר סלים׃

Lucas 9:12-17

49 עודנו מדבר ואיש בא מבית ראש הכנסת ויאמר מתה בתך אל תטריח את המורה׃

50 וישמע ישוע ויען ויאמר לו אל תירא אך האמן והיא תושע׃

51 ויבא הביתה ולא הניח לאיש לבוא אתו בלתי אם לפטרוס וליעקב וליוחנן ולאבי הילדה ולאמה׃

52 וכלם בכים וספדים לה ויאמר אל תבכו כי לא מתה אך ישנה היא׃

53 וישחקו עליו באשר ידעו כי מתה׃

54 והוא אחז בידה ויקרא לאמר הילדה קומי׃

55 ותשב רוחה ותקם פתאם ויצו לתת לה לאכול׃

56 וישתוממו אביה ואמה והוא צוה אתם לבלתי הגיד לאיש את אשר נעשה׃

Lucas 8:49-56

המה יצאו והנה הביאו אליו איש אלם אחוז שד׃

וכאשר גרש השד וידבר האלם ויתמה המון האנשים ויאמרו מעולם לא נראתה כזאת בישראל׃

Mateus 9:32,33

20 והנה אשה זבת דם שתים עשרה שנה נגשה מאחריו ותגע בציצת בגדו׃

21 כי אמרה בלבה אך אם אגע בבגדו אושע׃

22 ויפן ישוע וירא אותה ויאמר חזקי בתי אמונתך הושיעה לך ותושע האשה מן השעה ההיא׃

Mateus 9:20-22

ויהי באשמרת הרביעית ויבא אליהם ישוע מתהלך על פני הים׃

Mateus 14:25

והנה בא איש ושמו יאיר והוא ראש בית הכנסת ויפל לרגלי ישוע ויתחנן לו לבוא אתו אל ביתו׃

כי בת יחידה כשתים עשרה שנה היתה לו והיא נוטה למות ויהי בלכתו שמה וידחקהו המון העם׃

Lucas 8:41,42

48 וירא אותם מתעמלים בשוטם כי הרוח לנגדם ויהי כעת האשמרת הרביעית ויבא אליהם מתהלך על פני הים ויואל לעבור לפניהם׃

49 והם בראתם אתו מתהלך על פני הים חשבו כי מראה רוח הוא ויצעקו׃

50 כי כלם ראוהו ויבהלו אז דבר אתם ויאמר אליהם חזקו כי אני הוא אל תיראו׃

51 וירד אליהם אל האניה והרוח שככה וישתוממו עוד יותר בלבבם ויתמהו׃

Marcos 6:48-51

46 ויבא ישוע עוד הפעם אל קנה אשר בגליל מקום שומו המים ליין ואיש היה מעבדי המלך ובנו חלה בכפר נחום׃

47 ויהי כשמעו כי בא ישוע מיהודה לארץ הגליל וילך אליו וישאל מאתו לרדת ולרפא את בנו כי קרב למות׃

48 ויאמר אליו ישוע אם לא תראו אתות ומופתים לא תאמינו׃

49 ויאמר אליו האיש אשר מעבדי המלך אדני רדה נא בטרם ימות בני׃

50 ויאמר אליו ישוע לך לך בנך חי והאיש האמין לדבר אשר דבר אליו ישוע וילך׃

51 ויהי ברדתו ויפגעו בו עבדיו ויבשרו אתו כי חי בנו׃

52 וידרש מאתם את השעה אשר בה רוח לו ויאמרו אליו תמול בשעה השביעית עזבתו הקדחת׃

53 וידע אביהו כי היתה השעה אשר דבר לו ישוע בנך חי ויאמן הוא וכל ביתו׃

54 זה הוא האות השני אשר עשה ישוע בבאו מיהודה לארץ הגליל׃

João 4:46-54

23 וירד אל האניה וירדו אתו תלמידיו׃

24 והנה סער גדול היה בים ותכסה האניה בגלים והוא ישן׃

25 ויגשו אליו תלמידיו ויעירו אותו לאמר הושיענו אדנינו אבדנו׃

26 ויאמר אליהם קטני האמונה למה זה יראתם ויקם ויגער ברוחות ובים ותהי דממה גדולה׃

27 ויתמהו האנשים ויאמרו מי אפוא הוא אמר גם הרוחות והים לו ישמעון׃

Mateus 8:23-27

ויהי היום ויגרש שד והוא אלם ויהי אחרי צאת השד וידבר האלם ויתמהו העם׃

Lucas 11:14

1 ויהי בעברו וירא איש והוא עור מיום הולדו׃

2 וישאלו אתו תלמידיו לאמר רבי מי הוא אשר חטא הזה אם ילדיו כי נולד עור׃

3 ויען ישוע לא זה חטא ולא יולדיו אך למען יגלו בו מעללי אל׃

4 עלי לעשות מעשי שלחי בעוד יום יבוא הלילה אשר בו לא יוכל איש לפעל׃

5 בהיותי בעולם אור העולם אני׃

6 ויהי כדברו זאת וירק על הארץ ויעש טיט מן הרוק וימרח את הטיט על עיני העור׃

7 ויאמר אליו לך ורחץ בברכת השלח פרושו שלוח וילך וירחץ ויבא ועיניו ראות׃

João 9:1-7

ויהיו פטרוס ואשר אתו נרדמים ובהקיצם ראו את כבודו ואת שני האנשים העמדים עליו׃

ויהי בהפרדם ממנו ויאמר פטרוס אל ישוע מורה טוב היותנו פה נעשה נא שלש סכות לך אחת ולמשה אחת ולאליהו אחת ולא ידע מה דבר׃

Lucas 9:32,33