Morte

ואל תיראי מן ההרגים את הגוף ואת הנפש לא יוכלו להרג אך תיראו את אשר יוכל לאבד גם את הנפש גם את הגוף בגיהנם׃

Mateus 10:28

כי ככה אהב האלהים את העולם עד אשר נתן את בנו את יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו כי אם יחיה חיי עולמים׃

João 3:16

ועל דבר הישנים אחי לא נכחד מכם דבר למען לא תעצבו כאחרים אשר אין להם תקוה׃

כי אם נאמין אשר מת ישוע ויחי כן יביא האלהים על ידי ישוע גם את הישנים אתו׃

1 Tessalonicenses 4:13,14

גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי שבטך ומשענתך המה ינחמני׃

Salmos 23:4

והנה אנכי הולך היום בדרך כל הארץ וידעתם בכל לבבכם ובכל נפשכם כי לא נפל דבר אחד מכל הדברים הטובים אשר דבר יהוה אלהיכם עליכם הכל באו לכם לא נפל ממנו דבר אחד׃

Josué 23:14

כי לא אחפץ במות המת נאם אדני יהוה והשיבו וחיו׃

Ezequiel 18:32

אשרי האיש וקדוש הוא אשר חלקו לקום בתחיה הראשונה באלה לא ישלט המות השני כי אם יהיו כהנים לאלהים ולמשיחו וימלכו אתו אלף שנים׃

Apocalipse 20:6

כי המשיח הוא חיי והמות רוח לי׃

Filipenses 1:21

מי גבר יחיה ולא יראה מות ימלט נפשו מיד שאול סלה׃

Salmos 89:48

כי כאשר באדם מתים כלם כן גם יחיו כלם במשיח׃

1 Coríntios 15:22

ואשמע קול גדול מן השמים לאמר הנה משכן אלהים עם בני האדם ושכן בתוכם והמה יהיו לו לעם והוא האלהים יהיה אתם אלהיהם׃

ומחה אלהים כל דמעה מעיניהם והמות לא יהיה עוד וגם אבל וזעקה וכאב לא יהיה עוד כי הראשנות עברו׃

Apocalipse 21:3,4

אנה אלך מרוחך ואנה מפניך אברח׃

אם אסק שמים שם אתה ואציעה שאול הנך׃

Salmos 139:7,8

כי אם בפשע האחד מלך המות על ידי האחד אף כי מקבלי עדף החסד ומתנת הצדקה ימלכו בחיים על ידי האחד ישוע המשיח׃

Romanos 5:17

55 איה עקצף המות איה שאול בצחונך׃

56 עקץ המות הוא החטא וכח החטא היא התורה׃

57 אבל תודות לאלהים אשר נתן לנו הנצחון על ידי אדנינו ישוע המשיח׃

1 Coríntios 15:55-57

שימני כחותם על לבך כחותם על זרועך כי עזה כמות אהבה קשה כשאול קנאה רשפיה רשפי אש שלהבתיה׃

Cânticos 8:6

העם ההלכים בחשך ראו אור גדול ישבי בארץ צלמות אור נגה עליהם׃

Isaías 9:2

כי כאשר נחיה נחיה לאדון וכאשר נמות נמות לאדון לכן אם נחיה ואם נמות לאדון הננו׃

Romanos 14:8

וכאשר נגזר על בני אדם פעם אחת המות ואחריו הדין׃

Hebreus 9:27

נאמן הדבר הזה כי אם מתנו אתו גם אתו נחיה׃

2 Timóteo 2:11

ויקרא ישוע בקול גדול ויאמר אבי בידך אפקיד רוחי ובאמרו זאת נפח נפשו׃

Lucas 23:46

הן בעד הצדיק יקשה לאיש למות אכן למות בעד הטוב אולי ישאהו לבו׃

אבל בזאת הודיע האלהים את אהבתו אלינו כי המשיח מת בעדנו בהיותנו עוד חטאים׃

Romanos 5:7,8

כי הוא האדון ירד מן השמים בתרועה בקול שר המלאכים ובשופר אלהים ואז יקומו ראשונה המתים במשיח׃

אחרי כן אנחנו החיים הנשארים נלקח אתם יחדו בעננים לקראת האדון לרקיע ובכן נהיה תמיד עם האדון׃

1 Tessalonicenses 4:16,17

כי שכר החטא הוא המות ומתנת חסד אלהים היא חיי העולם במשיח ישוע אדנינו׃

Romanos 6:23

ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו כי ביום אכלך ממנו מות תמות׃

Gênesis 2:17

ואחרון האיבים אשר יבטל הוא המות׃

1 Coríntios 15:26

כי אחרי אשר בא המות על ידי אדם אחד גם תחית המתים באה על ידי אדם אחד׃

1 Coríntios 15:21

יבוא שלום ינוחו על משכבותם הלך נכחו׃

Isaías 57:2

טוב שם משמן טוב ויום המות מיום הולדו׃

Eclesiastes 7:1

ויאמר אליה ישוע אנכי התקומה והחיים המאמין בי יחיה גם כי ימות׃

וכל החי אשר יאמין בי לא ימות לעולם התאמיני זאת׃

João 11:25,26

צאני תשמענה את קולי ואני ידעתין ואחרי תלכנה׃

ואני אתן להן חיי עולמים ולא תאבדנה לנצח ואיש לא יחטף אתהן מידי׃

João 10:27,28

ומחה אלהים כל דמעה מעיניהם והמות לא יהיה עוד וגם אבל וזעקה וכאב לא יהיה עוד כי הראשנות עברו׃

Apocalipse 21:4

אשר אחריתם האבדון אשר כרסם אלהיהם וכבודם בבשתם וקרבם הבלי חלד׃

כי אזרחותנו בשמים היא ומשם מחכים אנחנו למושיענו אדנינו ישוע המשיח׃ [ (Philippians 3:22) אשר יחליף את גוף שפלותנו להיותו דומה לגוף כבודו כפי כח יכלתו לכבש הכל תחתיו׃ ]

Filipenses 3:20,21

ובהיותו במכאבות בשאול וישא את עיניו וירא את אברהם מרחוק ואת לעזר בחיקו׃

ויצעק ויאמר אבי אברהם חנני ושלח נא את לעזר ויטבל את קצה אצבעו במים למען קרר את לשוני כי עניתי במוקד הזה׃

Lucas 16:23,24

כי כל אשר יחפץ להושיע את נפשו תאבד נפשו ממנו וכל אשר תאבד לו נפשו למעני הוא ימצאנה׃

Mateus 16:25

כי משוך אני מן השנים נפשי אותה להפטר ולהיות עם המשיח כי זה המבחר׃

אבל לעמד עוד בבשר צריך יתר בעבורכם׃

Filipenses 1:23,24

ואחרי כן הרתה התאות ותלד חטא והחטא כי נשלם יוליד את המות׃

Tiago 1:15

ובטוח אנכי כי לא המות ולא החיים לא מלאכים ולא שררות ולא גבורות לא ההוה ולא העתיד׃

לא הרוח ולא העמק ולא כל בריה אחרת יוכלו להפרידנו מאהבת האלהים אשר היא במשיח ישוע אדנינו׃

Romanos 8:38,39