Motivação

וכל אשר תשאלו בשמי אעשנו למען יכבד האב בבנו׃

כי תשאלו דבר בשמי אני אעשנו׃

João 14:13,14

24 הלא ידעתם כי רצי המרוצה באסטדין רצים כלם ורק אחד מהם ישיג את שכר הנצוח ככה רוצו למען תשיגהו׃

25 וכל העמד להאבק ינזר מכל דבר המה לקחת כתר נפסד ואנחנו לקחת כתר אשר איננו נפסד׃

26 לכן הנני רץ לא כמו בחשכה הנני נלחם לא כהולם רוח׃

27 כי אם אדכא את גופי ואשעבדנו פן אהיה אני הקורא לאחרים נאלח בעצמי׃

1 Coríntios 9:24-27

חזקו ואמצו אל תיראו ואל תערצו מפניהם כי יהוה אלהיך הוא ההלך עמך לא ירפך ולא יעזבך׃

Deuteronômio 31:6

כל אשר תעשו עשו בכל נפשכם כמו ליהוה ולא לבני אדם׃

Colossenses 3:23

כי האלהים הוא הפעל בכם גם לחפץ גם לפעל כפי רצונו׃

Filipenses 2:13

כל אשר תמצא ידך לעשות בכחך עשה כי אין מעשה וחשבון ודעת וחכמה בשאול אשר אתה הלך שמה׃

Eclesiastes 9:10

כל זאת אוכל בעזרת המשיח הנותן כח בקרבי׃

Filipenses 4:13

29 נתן ליעף כח ולאין אונים עצמה ירבה׃

30 ויעפו נערים ויגעו ובחורים כשול יכשלו׃

31 וקוי יהוה יחליפו כח יעלו אבר כנשרים ירוצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו׃

Isaías 40:29-31

אחי אינני חשב כי כבר השגתי אך אחת דברתי כי שכח אני את אשר מאחרי ואשתטח אל אשר לפני׃

וארדף את מטרת שכר הנצחון אשר הוא בקריאה של מעלה מאת האלהים במשיח ישוע׃

Filipenses 3:13,14

כי אנכי ידעתי את המחשבת אשר אנכי חשב עליכם נאם יהוה מחשבות שלום ולא לרעה לתת לכם אחרית ותקוה׃

Jeremias 29:11

1 לכן גם אנחנו אשר ענן עדים רב כזה סבב אתנו נשליכה ממנו כל טרח והחטא המקיף עלינו ונרוצה בתוחלת את המרוצה הערוכה לפנינו׃

2 ונביטה אל ישוע ראש האמונה ומשלימה אשר בעד השמחה השמורה לו סבל את הצלב ויבז החרפה וישב לימין כסא האלהים׃

3 התבוננו אליו אשר נשא כלמת חטאים גדולה כזאת למען לא תיעפו ולא תיגעו בנפשותיכם׃

Hebreus 12:1-3

גם אתם אל תדרשו מה תאכלו ומה תשתו ואל תהלכו בגדלות׃

כי את כל אלה מבקשים גויי הארץ ואביכם הוא יודע כי צריכים אתם לאלה׃

Lucas 12:29,30

יפל מצדך אלף ורבבה מימינך אליך לא יגש׃

Salmos 91:7

לכו ועשו לתלמידים את כל הגוים וטבלתם אתם לשם האב והבן ורוח הקדש׃

ולמדתם אתם לשמר את כל אשר צויתי אתכם והנה אנכי אתכם כל הימים עד קץ העולם אמן׃

Mateus 28:19,20

10 כי גם בהיותנו אצלכם צוינו אתכם לאמר מי שלא ירצה לעבד גם אכול לא יאכל׃

11 כי שמענו שיש בכם אנשים המעקשים את דרכיהם ואינם עבדים מאומה ומבלים ימיהם בהבלים׃

12 ואנשים כאלה נצוה אותם ונבקש מהם באדנינו ישוע המשיח לעבד בנחת למען יאכלו את לחמם׃

13 ואתם אחי אל תלאו בעשות הטוב׃

2 Tessalonicenses 3:10-13

שוש אשיש ביהוה תגל נפשי באלהי כי הלבישני בגדי ישע מעיל צדקה יעטני כחתן יכהן פאר וככלה תעדה כליה׃

Isaías 61:10