Mudança

ואל תשתוו לעולם הזה כי אם התחלפו בהתחדש דעתכם למען תבחנו לדעת מה הוא רצון האלהים הטוב והחמד והשלם׃

Romanos 12:2

אהובי עתה בנים לאלהים אנחנו ועוד לא נגלה מה נהיה אך ידענו כי בהגלותו נדמה לו כי נראהו כאשר הוא׃

1 João 3:2

לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים׃

Eclesiastes 3:1

לכן עשו פרי הראוי לתשובה׃

Mateus 3:8

כי אזרחותנו בשמים היא ומשם מחכים אנחנו למושיענו אדנינו ישוע המשיח׃ [ (Philippians 3:22) אשר יחליף את גוף שפלותנו להיותו דומה לגוף כבודו כפי כח יכלתו לכבש הכל תחתיו׃ ]

Filipenses 3:21

כי אני יהוה לא שניתי ואתם בני יעקב לא כליתם׃

Malaquias 3:6

הנני עשה חדשה עתה תצמח הלוא תדעוה אף אשים במדבר דרך בישמון נהרות׃

Isaías 43:19

3 ודעו זאת לכם ראשנה כי באחרית הימים יבאו לצים ההלכים אחרי תאות נפשם ויתלוצצו לאמר׃

4 איה הבטחת באו כי מאז שכבו האבות הכל עמד כמו מראשית הבריאה׃

5 ונסתר מהם באשר לא יאבו לדעת כי מקדם קמו השמים והארץ בדבר אלהים מן המים ועל ידי המים׃

6 ובמים אבדה תבל מאז כי נשטפה במי המבול׃

7 גם השמים והארץ אשר לפנינו נצפנו בדברו והם שמורים לאש ליום הדין ואבד אנשי הרשע׃

2 Pedro 3:3-7

4 דור הלך ודור בא והארץ לעולם עמדת׃

5 וזרח השמש ובא השמש ואל מקומו שואף זורח הוא שם׃

6 הולך אל דרום וסובב אל צפון סובב סבב הולך הרוח ועל סביבתיו שב הרוח׃

7 כל הנחלים הלכים אל הים והים איננו מלא אל מקום שהנחלים הלכים שם הם שבים ללכת׃

Eclesiastes 1:4-7

השמים והארץ יעברו ודברי לא יעברון׃

Marcos 13:31

ישוע המשיח גם תמול גם היום הוא הוא וגם לעולמים׃

Hebreus 13:8

לכן הנחמו ושובו וימחו חטאיכם׃

Atos 3:19

ואנחנו כלנו בפנים מגלים ראים את כבוד האדון במראה ונחלף אל עצם דמות ההיא מכבוד אל כבוד כהחלף מאת אדון הרוח׃

2 Coríntios 3:18

לא כי אמר אני לכם אם לא תשובו תאבדו כלכם גם אתם׃

Lucas 13:3

ובכן מי שהוא במשיח בריאה חדשה הוא הישנות עברו והנה הכל נהיה לחדש׃

2 Coríntios 5:17

כל מתנה טובה וכל מנחה שלמה תרד ממעל מאת אבי האורות אשר חלוף וכל צל שנוי אין עמו׃

Tiago 1:17

הנה סוד אגידה לכם הן לא כלנו נישן המות אבל כלנו נתחלף׃

ברגע אחד כהרף עין כתקע השופר האחרון כי יתקע בשופר והמתים יחיו בלי כליון ואנחנו נתחלף׃

1 Coríntios 15:51,52

מה שהיה הוא שיהיה ומה שנעשה הוא שיעשה ואין כל חדש תחת השמש׃

יש דבר שיאמר ראה זה חדש הוא כבר היה לעלמים אשר היה מלפננו׃

Eclesiastes 1:9,10