A Mulher Virtuosa

אשת חיל עטרת בעלה וכרקב בעצמותיו מבישה׃

Provérbios 12:4

10 אשת חיל מי ימצא ורחק מפנינים מכרה׃

11 בטח בה לב בעלה ושלל לא יחסר׃

12 גמלתהו טוב ולא רע כל ימי חייה׃

13 דרשה צמר ופשתים ותעש בחפץ כפיה׃

14 היתה כאניות סוחר ממרחק תביא לחמה׃

15 ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה וחק לנערתיה׃

16 זממה שדה ותקחהו מפרי כפיה נטע כרם׃

17 חגרה בעוז מתניה ותאמץ זרעותיה׃

18 טעמה כי טוב סחרה לא יכבה בליל נרה׃

19 ידיה שלחה בכישור וכפיה תמכו פלך׃

20 כפה פרשה לעני וידיה שלחה לאביון׃

Provérbios 31:10-20

חכמות נשים בנתה ביתה ואולת בידיה תהרסנו׃

Provérbios 14:1

וכן גם הנשים תתיפינה בתלבשת נאה עם בשת פנים וצניעות לא במחלפות הראש לא בזהב לא בפנינים ולא במלבושים יקרים׃

אלא כמו שהוא הגון לנשים אשר בחרו להן יראת אלהים במעשים טובים׃

1 Timóteo 2:9,10

3 וכן הזקנות תהי הנהגתן כאשר נאוה לקדש לא תהיינה מלשינות ולא נכבשות לסבוא יין כי אם מלמדות טוב׃

4 ומישרות את הצעירות לאהב את בעליהן ולאהב את בניהן׃

5 ולהיות צנועות וטהרות צופיות הליכות ביתן וטבות ונכנעות לבעליהן למען לא יחלל דבר האלהים׃

Tito 2:3-5

בית והון נחלת אבות ומיהוה אשה משכלת׃

Provérbios 19:14

שקר החן והבל היפי אשה יראת יהוה היא תתהלל׃

Provérbios 31:30

ועתה בתי אל תיראי כל אשר תאמרי אעשה לך כי יודע כל שער עמי כי אשת חיל את׃

Rute 3:11