Namoro

אך אם לא יוכלו להנזר יתחברו בנשואין כי טוב להתחבר בנשואין מהיות בער בתאוה׃

1 Coríntios 7:9

השבעתי אתכם בנות ירושלם מה תעירו ומה תעררו את האהבה עד שתחפץ׃

Cânticos 8:4

הילכו שנים יחדו בלתי אם נועדו׃

Amós 3:3

מכל משמר נצר לבך כי ממנו תוצאות חיים׃

Provérbios 4:23

בית והון נחלת אבות ומיהוה אשה משכלת׃

Provérbios 19:14

ויאמר יהוה אלהים לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו׃

Gênesis 2:18

אל תהיו משכי על זר עם חסרי אמונה כי אי זה שתפות יש לצדקה עם העול ואי זה התחברות לאור עם החשך׃

ואי זה הסכמה למשיח עם בליאל או מה חלק המאמין עם שאיננו מאמין׃

2 Coríntios 6:14,15

18 נוסו מן הזנות כל חטא אשר יעשה אותו האדם מחוץ לגופו הוא והזונה חטא בעצם גופו׃

19 או הלא ידעתם כי גופכם הוא היכל רוח הקדש השכן בקרבכם אשר קבלתם מאת האלהים וכי לא לעצמכם אתם׃

20 כי במחיר נקניתם על כן כבדו את האלהים בגופכם וברוחכם אשר לאלהים המה׃

1 Coríntios 6:18-20

המאכל לכרש והכרש למאכל והאלהים את זה ואת זה ילכה והגוף אל יהי לזנות כי אם לאדון והאדון לגוף׃

1 Coríntios 6:13

אל נא תתעו חברת אנשים רעים משחתת מדות טבות׃

1 Coríntios 15:33

האישות תיקר בכל וערש יצועכם אל יחלל את הזנים ואת המנאפים ידין אלהים׃

Hebreus 13:4

ועל כל אלה לבשו האהבה היא אגדת השלמות׃

Colossenses 3:14