Namoro e Sexo

המאכל לכרש והכרש למאכל והאלהים את זה ואת זה ילכה והגוף אל יהי לזנות כי אם לאדון והאדון לגוף׃

1 Coríntios 6:13

וכל אשר לו תקוה כזאת יטהר את עצמו כאשר טהור גם הוא׃

1 João 3:3

2 הרבה כבסני מעוני ומחטאתי טהרני׃

3 כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד׃

4 לך לבדך חטאתי והרע בעיניך עשיתי למען תצדק בדברך תזכה בשפטך׃

Salmos 51:2-4

7 תחטאני באזוב ואטהר תכבסני ומשלג אלבין׃

8 תשמיעני ששון ושמחה תגלנה עצמות דכית׃

9 הסתר פניך מחטאי וכל עונתי מחה׃

10 לב טהור ברא לי אלהים ורוח נכון חדש בקרבי׃

11 אל תשליכני מלפניך ורוח קדשך אל תקח ממני׃

12 השיבה לי ששון ישעך ורוח נדיבה תסמכני׃

Salmos 51:7-12

1 לדוד משכיל אשרי נשוי פשע כסוי חטאה׃

2 אשרי אדם לא יחשב יהוה לו עון ואין ברוחו רמיה׃

3 כי החרשתי בלו עצמי בשאגתי כל היום׃

4 כי יומם ולילה תכבד עלי ידך נהפך לשדי בחרבני קיץ סלה׃

5 חטאתי אודיעך ועוני לא כסיתי אמרתי אודה עלי פשעי ליהוה ואתה נשאת עון חטאתי סלה׃

6 על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצא רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו׃

Salmos 32:1-6

3 כי רצון האלהים היא קדשתכם אשר תתרחקו מן הזנות׃

4 וידע כל איש מכם לשמר את כליו בקדשה ויקר׃

5 ולא בתאות זמה כדרך הגוים אשר אינם ידעים האלהים׃

1 Tessalonicenses 4:3-5