Não Desista!

קרוב יהוה לכל קראיו לכל אשר יקראהו באמת׃

רצון יראיו יעשה ואת שועתם ישמע ויושיעם׃

Salmos 145:18,19

שקדו ואל תעצלו התלהבו ברוח עבדו את האדון׃

שמחו בתוחלת סבלו בצרה שקדו על התפלה׃

Romanos 12:11,12

ואם נתודה את חטאתינו נאמן הוא וצדיק לסלח לנו את חטאתינו ולטהרנו מכל עון׃

1 João 1:9

את כל תשא את כל תאמין את כל תקוה ואת כל תסבל׃

1 Coríntios 13:7

כי לא יפלא מאלהים כל דבר׃

Lucas 1:37

ובכן מי שהוא במשיח בריאה חדשה הוא הישנות עברו והנה הכל נהיה לחדש׃

2 Coríntios 5:17

ויהי יהוה משגב לדך משגב לעתות בצרה׃

ויבטחו בך יודעי שמך כי לא עזבת דרשיך יהוה׃

Salmos 9:9,10

1 וארא שמים חדשים וארץ חדשה כי השמים הראשנים והארץ הראשונה עברו והים איננו עוד׃

2 וארא את העיר הקדושה ירושלים החדשה ירדת מאת האלהים מן השמים נכונה ככלה המקשטת לבעלה׃

3 ואשמע קול גדול מן השמים לאמר הנה משכן אלהים עם בני האדם ושכן בתוכם והמה יהיו לו לעם והוא האלהים יהיה אתם אלהיהם׃

4 ומחה אלהים כל דמעה מעיניהם והמות לא יהיה עוד וגם אבל וזעקה וכאב לא יהיה עוד כי הראשנות עברו׃

Apocalipse 21:1-4

השלך על יהוה יהבך והוא יכלכלך לא יתן לעולם מוט לצדיק׃

Salmos 55:22

נר לרגלי דברך ואור לנתיבתי׃

Salmos 119:105

כי כל הכתוב נכתב ברוח אלהים גם מועיל להורת ולהוכיח ולישר וליסר בצדק׃

למען אשר יהיה איש האלהים תמים ומהיר לכל מעשה טוב׃

2 Timóteo 3:16,17

החזק בתכונת הדברים הבריאים אשר שמעת ממני באמונה ובאהבה אשר במשיח ישוע׃

שמר את הפקדון הטוב בעזרת רוח הקדש השכן בנו׃

2 Timóteo 1:13,14

ואתם חזקו ואל ירפו ידיכם כי יש שכר לפעלתכם׃

2 Crônicas 15:7

כי עם בציון ישב בירושלם בכו לא תבכה חנון יחנך לקול זעקך כשמעתו ענך׃

Isaías 30:19

לכן אל תשליכו את בטחונכם כי יש לו שכר רב׃

Hebreus 10:35

הנני בא מהרה החזק באשר לך למען לא יקח איש את נזרך׃

Apocalipse 3:11

כי דבר האלהים חי הוא ופעל גבורות וחד מחרב פיפיות ונכנס עד להבדיל בין נפש לרוח ובין הדבקים למוח ובחן מחשבות לבב ומזמותיו׃

Hebreus 4:12

16 ובעבור זאת לא נחת ואף אם יכלה בנו האדם החיצון הנה האדם הפנימי יתחדש יום יום׃

17 כי לחצנו אשר הוא קל ואך לרגע יביא לנו כבוד עולמים גדול ורב עד למאד׃

18 אשר לא נביט אל הדברים הנראים כי אם אל אשר אינם נראים כי הנראים לשעה המה ואשר אינם נראים הם לעולם׃

2 Coríntios 4:16-18

את אלה דברתי אליכם למען בי יהיה לכם שלום בעולם יהיה לכם עני אך יאמץ לבבכם אני נצחתי את העולם׃

João 16:33

אשרי האיש העמד בנסיונו כי כאשר נבחן ישא עטרת החיים אשר הבטיח יהוה לאהביו׃

Tiago 1:12

28 הלוא ידעת אם לא שמעת אלהי עולם יהוה בורא קצות הארץ לא ייעף ולא ייגע אין חקר לתבונתו׃

29 נתן ליעף כח ולאין אונים עצמה ירבה׃

30 ויעפו נערים ויגעו ובחורים כשול יכשלו׃

31 וקוי יהוה יחליפו כח יעלו אבר כנשרים ירוצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו׃

Isaías 40:28-31

וזה הוא בטחוננו אליו אשר אם נשאל דבר כפי רצונו ישמענו׃

ומדעתנו כי ישמענו לכל אשר נשאל נדע גם זאת כי נשיג את המשאלות אשר שאלנו ממנו׃

1 João 5:14,15

והוא אדנינו ישוע המשיח ואלהינו אבינו אשר אהב אתנו ויתן לנו בחסדו נחמת עולם ותקוה טובה׃

הוא ינחם את לבבכם ויכונן אתכם בכל דבר ומעשה טוב׃

2 Tessalonicenses 2:16,17

שמחו בתוחלת סבלו בצרה שקדו על התפלה׃

Romanos 12:12

שאלו וינתן לכם דרשו ותמצאו דפקו ויפתח לכם׃

כי כל השאל יקבל והדרש ימצא והדפק יפתח לו׃

Mateus 7:7,8

ויבט בן ישוע ויאמר להם מבני אדם יפלא הדבר אבל מהאלהים לא יפלא כל דבר׃

Mateus 19:26

למנצח לבני קרח על עלמות שיר אלהים לנו מחסה ועז עזרה בצרות נמצא מאד׃

Salmos 46:1

הזרעים בדמעה ברנה יקצרו׃

הלוך ילך ובכה נשא משך הזרע בא יבוא ברנה נשא אלמתיו׃

Salmos 126:5,6

66 מן העת הזאת רבים מתלמידיו נסגו אחור ולא יספו להתהלך אתו׃

67 ויאמר ישוע אל שנים העשר היש את נפשכם גם אתם לסור ממני׃

68 ויען אתו שמעון פטרוס אדני אל מי נלך דברי חיי עולמים עמך׃

69 ואנחנו האמנו ונדע כי אתה המשיח בן אל חי׃

João 6:66-69

לא אעזבכם יתומים אבואה אליכם׃

João 14:18

ובטח אני כי המתחיל בכם המעשה הטוב גם יגמרנו עד יום ישוע המשיח׃

Filipenses 1:6

לכן האמונה באה מתוך השמועה והשמועה על ידי דבר אלהים׃

Romanos 10:17

ידעתי לענות אף ידעתי להותיר מחנך אני בכל ענין ואופן הן לשבע הן לרעב הן להותיר הן לחסר׃

כל זאת אוכל בעזרת המשיח הנותן כח בקרבי׃

Filipenses 4:12,13

חזקו ויאמץ לבבכם כל המיחלים ליהוה׃

Salmos 31:24

אל תנקמו נקם ידידי כי אם תנו מקום לרגז כי כתוב לי נקם ושלם אמר יהוה׃

Romanos 12:19

ואנחנו בעשות הטוב אל נחת כי נקצר בעתו אם לא נרפה׃

Gálatas 6:9

ובלי אמונה לא יוכל איש להיות רצוי אל האלהים כי כל הקרב אליו צריך להאמין כי יש אלהים וגמול הוא משיב לדרשיו׃

Hebreus 11:6

28 לכו אלי כל העמלים והטעונים ואני אניח לכם׃

29 קבלו עליכם את עלי ולמדו ממני כי ענו ושפל רוח אנכי ותמצאו מרגוע לנפשתיכם׃

30 כי עלי נעים הוא וקל משאי׃

Mateus 11:28-30

והנה ידענו כי לאהבי אלהים הקרואים בעצתו הכל יעזר לטוב להם׃

Romanos 8:28

בזה סבלנות הקדשים בזה השמרים את מצות האלהים ואת אמונת ישוע׃

Apocalipse 14:12

1 ועתה כה אמר יהוה בראך יעקב ויצרך ישראל אל תירא כי גאלתיך קראתי בשמך לי אתה׃

2 כי תעבר במים אתך אני ובנהרות לא ישטפוך כי תלך במו אש לא תכוה ולהבה לא תבער בך׃

3 כי אני יהוה אלהיך קדוש ישראל מושיעך נתתי כפרך מצרים כוש וסבא תחתיך׃

Isaías 43:1-3

טוב יהוה למעוז ביום צרה וידע חסי בו׃

Naum 1:7

23 נחזיקה בהודית התקוה בל נמוט כי נאמן המבטיח׃

24 ונתבוננה זה על זה לעורר אתנו לאהבה ולמעשים טובים׃

25 ואל נעזב את כנאיתנו כמנהג קצת אנשים כי אם נוכיח איש את אחיו וביותר בראתכם כי קרוב היום׃

Hebreus 10:23-25