Nascer de Novo

5 ויען ישוע אמן אמן אני אמר לך אם לא יולד איש מן המים והרוח לא יוכל לבוא אל מלכות האלהים׃

6 הנולד מן הבשר בשר הוא והנולד מן הרוח רוח הוא׃

7 אל תתמה על אמרי לך כי עליכם להולד מלמעלה׃

João 3:5-7

אמן אמר אני לכם כל אשר לא יקבל את מלכות האלהים כילד הוא לא יבא בה׃

Marcos 10:15

ראו מה גדלה אהבת האב הנתונה לנו אשר נקרא בני האלהים על כן העולם איננו ידע אתנו יען כי אותו לא ידע׃

אהובי עתה בנים לאלהים אנחנו ועוד לא נגלה מה נהיה אך ידענו כי בהגלותו נדמה לו כי נראהו כאשר הוא׃

1 João 3:1,2

ובכן מי שהוא במשיח בריאה חדשה הוא הישנות עברו והנה הכל נהיה לחדש׃

2 Coríntios 5:17

ברוך האלהים אבי אדנינו ישוע המשיח אשר כרב רחמיו שב והוליד אתנו לתקוה חיה בהקמת ישוע המשיח מעם המתים׃

לנחלה אשר לא תשחת ולא תגאל ולא תבל הצפונה בשמים לכם׃

1 Pedro 1:3,4

כנולדים מחדש לא מזרע נשחת כי אם מזרע לא ישחת במאמר אלהים החי והקים לעולם׃

1 Pedro 1:23

וכן גם אתם חשבו אתכם מתים לחטא וחיים לאלהים במשיח ישוע אדנינו׃

Romanos 6:11

4 לכן נקברנו אתו בטבילה למות למען כאשר נעור המשיח מן המתים בכבוד האב כן נתהלך גם אנחנו בחיים מחדשים׃

5 כי אם נדבקנו בדמיון מותו אכן גם נהיה דבוקים לתחיתו׃

6 באשר ידעים אנחנו כי נצלב אתו האדם הישן אשר בנו למען תבטל גוית החטא לבלתי היותנו עוד עבדים לחטא׃

7 כי אשר מת הוא נקה מן החטא׃

Romanos 6:4-7

22 אשר תסורו מדרכיכם הראשנים ותפשטו את האדם הישן הנשחת בתאות התרמית׃

23 ותתחדשו ברוח שכלכם׃

24 ותלבשו את האדם החדש הנברא כדמות אלהים בצדקה וקדשת האמת׃

Efésios 4:22-24

והמקבלים אתו נתן עז למו להיות בנים לאלהים המאמינים בשמו׃

אשר לא מדם ולא מחפץ הבשר אף לא מחפץ גבר כי אם מאלהים נולדו׃

João 1:12,13

3 ויען ישוע ויאמר אליו אמן אמן אני אמר לך אם לא יולד איש מלמעלה לא יוכל לראות מלכות האלהים׃

4 ויאמר אליו נקדימון איך יולד אדם והוא זקן הכי שוב ישוב אל בטן אמו ויולד׃

5 ויען ישוע אמן אמן אני אמר לך אם לא יולד איש מן המים והרוח לא יוכל לבוא אל מלכות האלהים׃

6 הנולד מן הבשר בשר הוא והנולד מן הרוח רוח הוא׃

7 אל תתמה על אמרי לך כי עליכם להולד מלמעלה׃

8 הרוח באשר יחפץ שם הוא נשב ואתה תשמע את קולו אך לא תדע מאין בא ואנה הוא הולך כן כל הנולד מן הרוח׃

João 3:3-8

עם המשיח נצלבתי ואין עוד אנכי החי כי אם המשיח הוא חי בקרבי ואשר אני חי עתה בבשר אחיה באמונת בן אלהים אשר אהבני ויתן את נפשו בעדי׃

Gálatas 2:20

וכעללים אשר מקרוב נולדו התאוו לחלב השכלי והזך למען תגדלו בו׃

אם אמנם טעמתם כי טוב האדון׃

1 Pedro 2:2,3

ובמלאת העת שלח האלהים את בנו אשר נולד מאשה ונתן תחת יד התורה׃

לפדות את אשר היו תחת יד התורה למען נקבל את משפט הבנים׃

Gálatas 4:4,5

9 ואל תשקרו איש בעמיתו כי פשטתם את האדם הישן עם פעלותיו׃

10 ולבשתם את האדם החדש המתחדש בדעת כצלם בראו׃

11 אשר אין שם יוני ויהודי אין מילה וערלה אין לעז וסקותי אין עבד ובן חורין כי המשיח הוא הכל ובכל׃

Colossenses 3:9-11

וננתי להם לב אחד ורוח חדשה אתן בקרבכם והסרתי לב האבן מבשרם ונתתי להם לב בשר׃

למען בחקתי ילכו ואת משפטי ישמרו ועשו אתם והיו לי לעם ואני אהיה להם לאלהים׃

Ezequiel 11:19,20

1 בשעה ההיא נגשו התלמידים אל ישוע ויאמרו מי אפוא גדול מחבריו במלכות השמים׃

2 ויקרא ישוע אליו ילד קטן ויעמידהו בתוכם׃

3 ויאמר אמן אמר אני לכם אם לא תשובו להיות כילדים לא תבוא אל מלכות השמים׃

4 לכן כל המשפיל את עצמו כילד הזה הוא הגדול במלכות השמים׃

Mateus 18:1-4

לכן נקברנו אתו בטבילה למות למען כאשר נעור המשיח מן המתים בכבוד האב כן נתהלך גם אנחנו בחיים מחדשים׃

Romanos 6:4

אבל האלהים המלא רחמים ברב אהבתו אשר אהב אתנו׃

אחרי היותנו מתים בפשעים החינו עם המשיח בחסד נושעתם׃

Efésios 2:4,5

ויען ישוע ויאמר אליו אמן אמן אני אמר לך אם לא יולד איש מלמעלה לא יוכל לראות מלכות האלהים׃

João 3:3