Nascimento

22 ותהי כל זאת למלאת את אשר דבר יהוה ביד הנביא לאמר׃

23 הנה העלמה הרה וילדת בן וקראו שמו עמנואל אשר פרושו האל עמנו׃

24 וייקץ יוסף משנתו ויעש כאשר צוהו מלאך יהוה ויקח אליו את אשתו׃

25 ולא ידעה עד כי ילדה בן את בכורה ויקרא את שמו ישוע׃

Mateus 1:22-25

לכן יתן אדני הוא לכם אות הנה העלמה הרה וילדת בן וקראת שמו עמנו אל׃

Isaías 7:14

עליך השלכתי מרחם מבטן אמי אלי אתה׃

Salmos 22:10

18 והלדת ישוע המשיח כה היתה מרים אמו ארשה ליוסף ובטרם יבא אליה נמצאת הרה לרוח הקדש׃

19 ויוסף בעלה היה איש צדיק ולא אבה לתתה לבוז ויאמר בלבו לשלחה בסתר׃

20 הוא חשב כזאת והנה מלאך יהוה נראה אליו בחלום ויאמר יוסף בן דוד אל תירא מכנוס אליך את מרים אשתך כי אשר הרה בה מרוח הקדש הוא׃

21 והיא ילדת בן וקראת את שמו ישוע כי הוא יושיע את עמו מעונותיהם׃

Mateus 1:18-21

ויחבקם ויברכם בשומו את ידיו עליהם׃

Marcos 10:16

בטרם אצורך בבטן ידעתיך ובטרם תצא מרחם הקדשתיך נביא לגוים נתתיך׃

Jeremias 1:5

אל הנער הזה התפללתי ויתן יהוה לי את שאלתי אשר שאלתי מעמו׃

1 Samuel 1:27

כי אתה גחי מבטן מבטיחי על שדי אמי׃

Salmos 22:9

13 כי אתה קנית כליתי תסכני בבטן אמי׃

14 אודך על כי נוראות נפליתי נפלאים מעשיך ונפשי ידעת מאד׃

15 לא נכחד עצמי ממך אשר עשיתי בסתר רקמתי בתחתיות ארץ׃

16 גלמי ראו עיניך ועל ספרך כלם יכתבו ימים יצרו ולא אחד בהם׃

Salmos 139:13-16

לכן כל המשפיל את עצמו כילד הזה הוא הגדול במלכות השמים׃

וכל אשר יקבל ילד אחד כזה בשמי אותי הוא מקבל׃

Mateus 18:4,5

האני אשביר ולא אוליד יאמר יהוה אם אני המוליד ועצרתי אמר אלהיך׃

Isaías 66:9

ויען ישוע ויאמר אליו אמן אמן אני אמר לך אם לא יולד איש מלמעלה לא יוכל לראות מלכות האלהים׃

João 3:3

והוא ישוע אמר הניחו לילדים ואל תמנעום מבוא אלי כי לאלה מלכות השמים׃

Mateus 19:14

כל הנולד מאלהים לא יחטא כי זרעו בו יקום ולא יוכל לחטא כי מאלהים נולד׃

1 João 3:9

כי שמחתני יהוה בפעלך במעשי ידיך ארנן׃

Salmos 92:4

ויהי בחדש הששי וישלח המלאך גבריאל מאת האלהים גלילה אל עיר אשר שמה נצרת׃

אל בתולה מארשה לאיש אשר שמו יוסף מבית דוד ושם הבתולה מרים׃

Lucas 1:26,27

האשה בלדתה עצב לה כי באה עתה ואחרי ילדה את הילד לא תזכר עוד את עצבונה משמחתה כי אדם נולד לעולם׃

João 16:21

ותאמר מרים אל המלאך איך תהיה זאת ואני אינני ידעת איש׃

ויען המלאך ויאמר אליה רוח הקדש תבוא עליך וגבורת עליון תצל עליך על כן גם לקדוש הילוד יקרא בן אלהים׃

Lucas 1:34,35

עליך נסמכתי מבטן ממעי אמי אתה גוזי בך תהלתי תמיד׃

Salmos 71:6

30 ויאמר לה המלאך אל תיראי מרים כי מצאת חן לפני האלהים׃

31 והנך הרה וילדת בן וקראת את שמו ישוע׃

32 והוא גדול יהיה ובן עליון יקרא ויהוה אלהים יתן לו את כסא דוד אביו׃

33 ועל בית יעקב ימלך לעולם ועד ולמלכותו אין קץ׃

Lucas 1:30-33

התשכח אשה עולה מרחם בן בטנה גם אלה תשכחנה ואנכי לא אשכחך׃

Isaías 49:15

הנה נחלת יהוה בנים שכר פרי הבטן׃

Salmos 127:3

שירו לו זמרו לו שיחו בכל נפלאתיו׃

1 Crônicas 16:9