Nascimento de Bebê

ויחבקם ויברכם בשומו את ידיו עליהם׃

Marcos 10:16

כי אתה קנית כליתי תסכני בבטן אמי׃

Salmos 139:13

אל הנער הזה התפללתי ויתן יהוה לי את שאלתי אשר שאלתי מעמו׃

1 Samuel 1:27

כאשר אינך יודע מה דרך הרוח כעצמים בבטן המלאה ככה לא תדע את מעשה האלהים אשר יעשה את הכל׃

Eclesiastes 11:5

כי אתה גחי מבטן מבטיחי על שדי אמי׃

Salmos 22:9

בטרם אצורך בבטן ידעתיך ובטרם תצא מרחם הקדשתיך נביא לגוים נתתיך׃

Jeremias 1:5

האשה בלדתה עצב לה כי באה עתה ואחרי ילדה את הילד לא תזכר עוד את עצבונה משמחתה כי אדם נולד לעולם׃

João 16:21

האני אשביר ולא אוליד יאמר יהוה אם אני המוליד ועצרתי אמר אלהיך׃

Isaías 66:9

הנה נחלת יהוה בנים שכר פרי הבטן׃

Salmos 127:3

כל מתנה טובה וכל מנחה שלמה תרד ממעל מאת אבי האורות אשר חלוף וכל צל שנוי אין עמו׃

Tiago 1:17

14 אודך על כי נוראות נפליתי נפלאים מעשיך ונפשי ידעת מאד׃

15 לא נכחד עצמי ממך אשר עשיתי בסתר רקמתי בתחתיות ארץ׃

16 גלמי ראו עיניך ועל ספרך כלם יכתבו ימים יצרו ולא אחד בהם׃

Salmos 139:14-16

והוא ישוע אמר הניחו לילדים ואל תמנעום מבוא אלי כי לאלה מלכות השמים׃

Mateus 19:14