Nascimento de Jesus

ויאמר אליו פילטוס אם כן אפוא מלך אתה ויען ישוע אתה אמרת כי מלך אנכי לזה נולדתי ולזה באתי בעולם להעיד לאמת כל אשר הוא מן האמת ישמע בקולי׃

João 18:37

30 ויאמר לה המלאך אל תיראי מרים כי מצאת חן לפני האלהים׃

31 והנך הרה וילדת בן וקראת את שמו ישוע׃

32 והוא גדול יהיה ובן עליון יקרא ויהוה אלהים יתן לו את כסא דוד אביו׃

33 ועל בית יעקב ימלך לעולם ועד ולמלכותו אין קץ׃

Lucas 1:30-33

5 כי הרוח ההיא אשר היתה במשיח תהי גם בכם׃

6 אשר אף כי היה בדמות האלהים לא חשב לו לשלל היותו שוה לאלהים׃

7 כי אם הפשיט את עצמו וילבש דמות עבד וידמה לבני אדם וימצא בתכונתו כבן אדם׃

8 וישפל את נפשו ויכנע עד מות עד מיתת הצליבה׃

Filipenses 2:5-8

כי ככה אהב האלהים את העולם עד אשר נתן את בנו את יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו כי אם יחיה חיי עולמים׃

João 3:16

4 ויעל גם יוסף מן הגליל מעיר נצרת אל יהודה לעיר דוד הנקראה בית לחם כי היה מבית דוד וממשפחתו׃

5 להתפקד עם מרים המארשה לו והיא הרה׃

6 ויהי בהיותם שם וימלאו ימיה ללדת׃

7 ותלד את בנה הבכור ותחתלהו ותשכיבהו באבוס כי לא היה להם מקום במלון׃

Lucas 2:4-7

20 הוא חשב כזאת והנה מלאך יהוה נראה אליו בחלום ויאמר יוסף בן דוד אל תירא מכנוס אליך את מרים אשתך כי אשר הרה בה מרוח הקדש הוא׃

21 והיא ילדת בן וקראת את שמו ישוע כי הוא יושיע את עמו מעונותיהם׃

22 ותהי כל זאת למלאת את אשר דבר יהוה ביד הנביא לאמר׃

23 הנה העלמה הרה וילדת בן וקראו שמו עמנואל אשר פרושו האל עמנו׃

24 וייקץ יוסף משנתו ויעש כאשר צוהו מלאך יהוה ויקח אליו את אשתו׃

25 ולא ידעה עד כי ילדה בן את בכורה ויקרא את שמו ישוע׃

Mateus 1:20-25

ויען כי הילדים כלם יחדו בשר ודם אף הוא לבש בשר ודם כמוהם למען אשר יבטל על ידי המות את אשר לו ממשלת המות הוא השטן׃

ולהתיר את אלה אשר מאימת המות היו נתנים לעבדות כל ימי חייהם׃

Hebreus 2:14,15

על כן היה עליו להדמות לאחיו בכל דבר למען אשר יהיה כהן גדול רחמן ונאמן בעניני אלהים לכפר על חטאת העם׃

Hebreus 2:17

15 ויהי כאשר עלו מעליהם המלאכים השמימה ויאמרו הרעים איש אל רעהו נעברה נא עד בית לחם ונראה המעשה הזה אשר הודיענו יהוה׃

16 וימהרו לבוא וימצאו את מרים ואת יוסף ואת הילד שכב באבוס׃

17 ויראו וישמיעו את הדבר הנאמר אליהם על הגער הזה׃

18 וכל השמעים תמהו על הדברים אשר דברו אליהם הרעים׃

Lucas 2:15-18

9 ויהי כשמעם את דברי המלך וילכו והנה הכוכב אשר ראו במזרח דרך לפניהם עד באו אל מקום אשר שם הילד ויעמד ממעל לו׃

10 ויראו את הכוכב וישמחו שמחה גדולה עד מאד׃

11 ויבאו הביתה וימצאו את הילד עם מרים אמו ויפל על פניהם וישתחוו לו ויפתחו את אוצרותם ויקריבו לו מנחה זהב ולבונה ומר׃

12 ויצוו בחלום לבלתי שוב אל הורדוס וילכו בדרך אחר אל ארצם׃

Mateus 2:9-12

ובמלאת העת שלח האלהים את בנו אשר נולד מאשה ונתן תחת יד התורה׃

לפדות את אשר היו תחת יד התורה למען נקבל את משפט הבנים׃

Gálatas 4:4,5

10 ויאמר אליהם המלאך אל תיראו כי הנני מבשר אתכם שמחה גדולה אשר תהיה לכל העם׃

11 כי היום ילד לכם בעיר דוד מושיע אשר הוא המשיח האדון׃

12 וזה לכם האות תמצאון ילד מחתל ומנח באבוס׃

Lucas 2:10-12

והלדת ישוע המשיח כה היתה מרים אמו ארשה ליוסף ובטרם יבא אליה נמצאת הרה לרוח הקדש׃

Mateus 1:18