Natal

ויהי בהיותם שם וימלאו ימיה ללדת׃

ותלד את בנה הבכור ותחתלהו ותשכיבהו באבוס כי לא היה להם מקום במלון׃

Lucas 2:6,7

כבוד במרומים לאלהים ובארץ שלום בבני אדם רצונו׃

Lucas 2:14

וישובו הרעים מהללים ומשבחים את האלהים על כל אשר שמעו וראו כפי אשר נאמר אליהם׃

Lucas 2:20

כי היום ילד לכם בעיר דוד מושיע אשר הוא המשיח האדון׃

Lucas 2:11

ויאמר אליהם המלאך אל תיראו כי הנני מבשר אתכם שמחה גדולה אשר תהיה לכל העם׃

Lucas 2:10

לכן יתן אדני הוא לכם אות הנה העלמה הרה וילדת בן וקראת שמו עמנו אל׃

Isaías 7:14

ויעל גם יוסף מן הגליל מעיר נצרת אל יהודה לעיר דוד הנקראה בית לחם כי היה מבית דוד וממשפחתו׃

להתפקד עם מרים המארשה לו והיא הרה׃

Lucas 2:4,5

הוא חשב כזאת והנה מלאך יהוה נראה אליו בחלום ויאמר יוסף בן דוד אל תירא מכנוס אליך את מרים אשתך כי אשר הרה בה מרוח הקדש הוא׃

Mateus 1:20

והיא ילדת בן וקראת את שמו ישוע כי הוא יושיע את עמו מעונותיהם׃

Mateus 1:21

ותהי כל זאת למלאת את אשר דבר יהוה ביד הנביא לאמר׃

הנה העלמה הרה וילדת בן וקראו שמו עמנואל אשר פרושו האל עמנו׃

Mateus 1:22,23