Negação de Cristo

אבל אתם כחשתם בקדוש ובצדיק ובקשתם כי יחן לכם איש רצח׃

Atos 3:14

ואשר יכחש בי לפני האדם אכחש בו גם אני לפני אבי שבשמים׃

Mateus 10:33

וגם נביאי שקר היו בעם כאשר יהיו גם בכם מורי שקר אשר יכניסו כתות משחיתות ובכחשם במשל אשר קנם יביאו על נפשם כליון פתאם׃

2 Pedro 2:1

כי כל איש אשר הייתי אני ודברי לו לחרפה בדור הנאף והחוטא הזה אף הוא יהיה לחרפה לבן האדם בבואו בכבוד אביו עם המלאכים הקדושים׃

Marcos 8:38

אם נסבל גם נמלך אתו ואם ננכר גם הוא ינכר אתנו׃

2 Timóteo 2:12

ויכחש בפני כלם לאמר לא ידעתי מה את אמרת׃

Mateus 26:70

מי הוא הכזב אם לא המכחש בישוע לאמר כי איננו המשיח זה הוא צר המשיח המכחש באב ובבן׃

1 João 2:22

ויאמר אליו ישוע אמן אמר אני לך כי בלילה הזה בטרם יקרא התרנגול תכחש בי שלש פעמים׃

Mateus 26:34