Nova Criatura

ואל תשקרו איש בעמיתו כי פשטתם את האדם הישן עם פעלותיו׃

ולבשתם את האדם החדש המתחדש בדעת כצלם בראו׃

Colossenses 3:9,10

ויאמר הישב על הכסא הנני עשה הכל חדש ויאמר אלי כתב כי הדברים האלה אמתים ונאמנים הם׃

Apocalipse 21:5

4 לכן נקברנו אתו בטבילה למות למען כאשר נעור המשיח מן המתים בכבוד האב כן נתהלך גם אנחנו בחיים מחדשים׃

5 כי אם נדבקנו בדמיון מותו אכן גם נהיה דבוקים לתחיתו׃

6 באשר ידעים אנחנו כי נצלב אתו האדם הישן אשר בנו למען תבטל גוית החטא לבלתי היותנו עוד עבדים לחטא׃

7 כי אשר מת הוא נקה מן החטא׃

Romanos 6:4-7

אשר בהם נתן לנו הבטחות גדלות מאד ויקרות למען תקחו על ידן חלק בטבע אלהים בהמלטכם מכליון התאוה אשר בעולם׃

2 Pedro 1:4

וננתי להם לב אחד ורוח חדשה אתן בקרבכם והסרתי לב האבן מבשרם ונתתי להם לב בשר׃

למען בחקתי ילכו ואת משפטי ישמרו ועשו אתם והיו לי לעם ואני אהיה להם לאלהים׃

Ezequiel 11:19,20

עם המשיח נצלבתי ואין עוד אנכי החי כי אם המשיח הוא חי בקרבי ואשר אני חי עתה בבשר אחיה באמונת בן אלהים אשר אהבני ויתן את נפשו בעדי׃

Gálatas 2:20

22 אשר תסורו מדרכיכם הראשנים ותפשטו את האדם הישן הנשחת בתאות התרמית׃

23 ותתחדשו ברוח שכלכם׃

24 ותלבשו את האדם החדש הנברא כדמות אלהים בצדקה וקדשת האמת׃

Efésios 4:22-24

אל תזכרו ראשנות וקדמניות אל תתבננו׃

הנני עשה חדשה עתה תצמח הלוא תדעוה אף אשים במדבר דרך בישמון נהרות׃

Isaías 43:18,19

כי במשיח ישוע גם המילה גם הערלה אינן נחשבות כי אם בריאה חדשה׃

Gálatas 6:15

ויען ישוע ויאמר אליו אמן אמן אני אמר לך אם לא יולד איש מלמעלה לא יוכל לראות מלכות האלהים׃

João 3:3

כי פעל אלהים אנחנו נבראים במשיח ישוע למעשים טובים אשר הכין האלהים מקדם למען נתהלך בהם׃

Efésios 2:10

ובכן מי שהוא במשיח בריאה חדשה הוא הישנות עברו והנה הכל נהיה לחדש׃

2 Coríntios 5:17